skip to Main Content

VLADA FEDERACIJE 690×400

 

Federalna vlada je prihvatila informaciju o potrebi reforme procesa registracije poslovnih subjekata u Federaciji BiH s ciljem uspostavljanja jednošalterskog sistema poslovanja i omogućavanja elektronske registracije.

Ovo je u skladu sa Odlukom o provođenju Projekta unapređenja poslovnog okruženja i pristupa tržištu u BiH, donesenoj na 62. sjednici 12.7.2016. godine, kojom je data saglasnost za početak provođenja ovog projekta. To je u skladu i sa obavezama preuzetim Ugovorom o savjetovanju, koji je zaključen između Vlade FBiH i Grupacije Svjetske banke, odnosno Međunarodne finansijske korporacije (International Finance Corporation – IFC).

Prema odredbama tog ugovora, posebno dijela koji se odnosi na smanjenje troškova i rizika za rad poslovnih subjekata, aktivnosti Vlade FBiH obuhvataju i provođenje reformi procesa registracije poslovnih subjekata u Federaciji BiH. To podrazumijeva i uspostavljanje jednošalterskog sistema registracije poslovnih subjekata, čime će biti kreirana osnova za elektronsku registraciju poslovnih subjekata i omogućen prijem zahtijeva na jednom mjestu, pribavljanje potrebne dokumentacije po službenoj dužnosti i koordinacija između nadležnih institucija.

Prema izvještaju Svjetske banke o lakoći poslovanja za 2016. godini, u kojem je proces registracije poslovnih subjekata analiziran i rangiran, BiH je od 189 zemalja svijeta zauzela 175. mjesto, što ukazuje na nužnost sveobuhvatne i kompletne revizije sistema. Trenutno stanje je ogromna prepreka povećanju broja investicija, a negativno utiče na konkurentnost domaćih firmi i njihove izvozne mogućnosti. Privreda u BiH je suočena sa ogromnim brojem regulatornih zahtjeva na svim nivoima vlasti, koje se nerijetko isprepliću u nadležnostima, što još više otežava situaciju na tržištu.

Strateški cilj aktivnosti koje pokreće Vlada Federacije BiH je da generalno poveća konkurentnost privrede Federacije BiH i da stimuliše poslovne subjekte povećanjem efikasnosti, efektivnosti, kvaliteta, fleksibilnosti i transparentnosti usluga poslovnim subjektima, kroz korištenje inovativne informacione i komunikacione tehnologije.

Vlada ima namjeru da uđe u projekat uspostavljanja jednošalterskog sistema registracije kao prioritetnog u periodu 2016.-2018. godina u oblasti reforme poslovnog okruženja.

Željeni ciljevi su uspostavljanje jednošalterskog sistema registracije i omogućavanje online registracije privrednim subjektima u FBiH, skraćenje procesa registracije poslovnih subjekata na tri dana (ne uključujući registraciju PDV-a) za sve vrste društava sa ograničenom odgovornošću, smanjenje neophodnih koraka za registraciju za 50 posto i smanjenje troškova registracije. Također. ciljevi su i povećanje broja novoregistrovanih privrednih subjekata FBiH za 15 posto, i to 18 mjeseci nakon implementacije reformi u odnosu na period od dvije godine prije reformi. Do kraja projekta ciljevi su i poboljšanje pozicije BiH u oblastima registracije poslovnih subjekata u izvještaju Svjetske banke o lakoći poslovanja, kao i povećanje transparentnosti rada Vlade uspostavom mogućnosti online pretraživanja poslovnog registra.

Kako se radi o kompleksnom procesu i potrebi za sveobuhvatnom reformom, u ovaj ptrojekt će biti potrebno uključiti veliki broj institucija i osigurati njihovu adekvatnu koordinaciju.

Zato je Vlada  imenovala dvanaestočlanu interresornu radnu grupu sa zadatkom da, uz podršku Grupacije Svjetske banke, pripremi analizu postojećeg zakonskog i informatičkog okvira i predloži mjere, izmjene regulative i aktivnosti na uspostavljanju jednošalterskog sistema poslovanja i elektronske registracije poslovnih subjekata u Federaciji BiH.

Back To Top