skip to Main Content

UPRAVNI SPOR U PRAKSI

98,00 KM

  • cijena-u-eur: 90,00
SKU: 000102 Kategorija:

Opis

Autori:
prof. dr. Milan Blagojević
Haso Tajić

Recenzenti:
prof. dr. Vladimir Đurić
doc. dr. Nevenko Vranješ

Monografija “Upravni spor u praksi”, autora prof. dr. Milana Blagojevića i Hase Tajića, predstavlja naučno prikupljenu i sistematizovanu građu koja obuhvata procesnu i materijalnu dimenziju upravnog spora. Sudska praksa nastala radom sudova u upravnim sporovima predstavlja uvijek nezamjenjiv izvor svima, od javnih službenika koji svakodnevno rješavaju u upravnim stvarima i donose pojedinačne upravne akte, preko sudova čiji je primarni cilj obezbjeđivanje pravilne primjene prava u osjetljivim pitanjima zaštite zakonitosti i kontrole rada uprave, pa do studenata kojima se upravnopravna materija bez praktičnih primjera čini veoma apstraktnom.
Knjiga se sastoji iz dva dijela. Prvi dio čine obrasci za upravni spor sa najvažnijim i najfrekventnije potrebnim primjerima obrazaca i odluka u upravnom sporu. Njihova praktična dimenzija nesumnjivo će budućim korisnicima olakšati i pojednostaviti rad. Drugi dio knjige sadrži upravnosudsku praksu sistematizovanu u više od trideset zasebnih kategorija, prema odgovarajućim upravnim oblastima, sa namjerom i željom autora da korisnicima olakšaju svakodnevno korištenje ove složene i obimne materije.
Publikacija nudi ne samo veoma bogatu i opširnu upravnosudsku praksu vezanu za upravni postupak i upravni spor te česte upravno-materijalne oblasti poput penzijsko-invalidskog osiguranja i boračko-invalidske zaštite, već i rijetku praksu koja se odnosi na kulturna dobra, poljoprivredna dobra, ratnu štetu, sprečavanje sukoba interesa, staru deviznu štednju, hartije od vrijednosti i dr.

Format B5 – cca 1.000 strana

S A D R Ž A J

Recenzije rukopisa
Uvodne napomene

PRVI DIO

Obrasci za upravni spor

1. Tužba kojom se predlaže poništenje upravnog akta u cijelosti
2. Tužba kojom se predlaže poništenje upravnog akta u cijelosti
3. Tužba kojom se predlažu poništenje upravnog akta u cijelosti i odlučivanje u upravnom sporu pune jurisdikcije (sa zahtjevom za naknadu štete)
4. Zahtjev za odlaganje izvršenja upravnog akta do konačne sudske odluke
5. Tužba kojom se predlaže djelimično poništenje upravnog akta
6. Tužba zbog ćutanja uprave
7. Zahtjev za stupanje u pokrenuti upravni spor sa pravima sporednog umješača
8. Rješenje o oglašavanju suda mjesno nenadležnim
9. Rješenje o oglašavanju suda stvarno nenadležnim
10. Rješenje o oglašavanju suda stvarno nenadležnim
11. Rješenje kojim se obustavlja postupak i sud oglašava stvarno nenadležnim
12. Rješenje o spajanju predmeta u upravnom sporu radi zajedničkog odlučivanja
13. Rješenje kojim se odlučuje o učešću umješača u upravnom sporu
14. Rješenje kojim se u upravnom sporu dozvoljava povrat u prijašnje stanje
15. Rješenje o obustavljanju postupka zbog odustanka tužioca od tužbe
16. Rješenje kojim se odbacuje tužba kao neuredna
17. Rješenje kojim se odbacuje tužba kao neuredna
18. Rješenje kojim se odbacuje tužba kao neblagovremena
19. Rješenje kojim se odbacuje tužba kao neblagovremena, sa odlukom o troškovima spora
20. Rješenje kojim se odbacuje tužba kao neblagovremena, sa odlukom o troškovima spora
21. Rješenje kojim se odbacuje tužba kao prijevremena
22. Rješenje kojim se odbacuje tužba kao prijevremena
23. Rješenje kojim se odbacuje tužba jer je podnesena od neovlaštenog lica
24. Rješenje kojim se odbacuje tužba jer akt koji se tužbom osporava nije upravni akt
25. Rješenje kojim se odbacuje tužba jer akt koji se tužbom osporava nije upravni akt
26. Rješenje kojim se odbacuje tužba jer upravnim aktom nije povrijeđeno pravo tužioca ili njegov neposredni lični interes zasnovan na zakonu
27. Rješenje kojim se odbacuje tužba jer se protiv upravnog akta koji se tužbom osporava mogla izjaviti žalba, a žalba nije izjavljena
28. Rješenje kojim se odbacuje tužba jer se radi o stvari o kojoj se po odredbama Zakona o upravnim sporovima ne može voditi upravni spor
29. Rješenje kojim se odbacuje tužba jer već postoji
pravnosnažna sudska odluka donesena
u upravnom sporu o istoj stvari
30. Rješenje kojim se odbacuje tužba zbog litispedencije
31. Rješenje kojim se obustavlja postupak jer je tužilac zadovoljan naknadno donesenim upravnim aktom
32. Rješenje kojim se obustavlja postupak jer se tužilac nije izjasnio u ostavljenom roku o naknadno donesenom upravnom aktu
33. Zapisnik o usmenoj raspravi i zapisnik o vijećanju i glasanju
34. Presuda kojom se tužba uvažava i osporeni akt poništava
35. Presuda kojom se tužba uvažava i osporeni akt poništava
36. Presuda kojom se tužba uvažava, osporeni akt poništava i odlučuje o troškovima upravnog spora
37. Presuda kojom se tužba uvažava,osporeni akt poništava i odlučuje o troškovima upravnog spora
38. Presuda kojom se tužba uvažava, osporeni akt poništava i odlučuje o troškovima upravnog spora
39. Presuda kojom se tužba uvažava, osporeni akt poništava i odlučuje o troškovima upravnog spora
40. Presuda kojom se tužba uvažava te se po službenoj dužnosti oglašava ništavim upravni akt koji se pobija tužbom
41. Presuda kojom se tužba uvažava, osporeni akt poništava i odlučuje u upravnom sporu pune jurisdikcije, sa odlukom o troškovima upravnog spora
42. Presuda kojom se tužba uvažava, osporeni akt poništava i odlučuje u upravnom sporu pune jurisdikcije
43. Presuda kojom se tužba uvažava, osporeni akt poništava i odlučuje u upravnom sporu pune jurisdikcije
44. Presuda kojom se u upravnom sporu odlučuje o zakonitosti dva upravna akta
45. Presuda kojom se djelimično poništava upravni akt
46. Presuda kojom se tužba odbija i odlučuje o troškovima upravnog spora
47. Presuda kojom se tužba odbija
48. Presuda zbog ćutanja uprave
49. Zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke
50. Prijedlog za ponavljanje postupka
51. Rješenje kojim se odbacuje zahtjev za vanredno preispitivanje presude
52. Presuda kojom se odbija zahtjev za vanredno preispitivanje presude
53. Presuda kojom se uvažava zahtjev za vanredno preispitivanje presude te se nižestepena presuda preinačava tako što se tužba uvažava i osporeni upravni akt poništava
54. Presuda kojom se uvažava zahtjev za vanredno preispitivanje presude te se nižestepena presuda ukida i predmet vraća nižestepenom sudu na ponovni postupak
55. Rješenje kojim se odbacuje prijedlog za ponavljanje postupka
56. Rješenje kojim se odbacuje prijedlog za ponavljanje postupka
57. Rješenje kojim se odlučuje o žalbi izjavljenoj protiv rješenja kojim je
odbačen prijedlog za ponavljanje postupka u upravnom sporu
58. Presuda kojom se odlučuje o prijedlogu za ponavljanje postupka u upravnom sporu
59. Presuda kojom se tužba uvažava, osporeni akt poništava te sud sam rješava upravnu stvar presudom
60. Rješenje koje donosi sud kada nadležni upravni organ ne donese novi upravni akt u propisanom roku
61. Presuda kojom se odbija zahtjev da sud donese upravni akt kada ga u propisanom roku nije donio nadležni upravni organ
62. Zahtjev za zaštitu sloboda i prava zajemčenih Ustavom Republike Srpske kada su ta prava ili slobode povrijeđeni konačnim pojedinačnim aktom protiv kojeg nije osigurana druga pravna zaštita
63. Rješenje kojim se odlučuje o zahtjevu za zaštitu sloboda i prava zajemčenih Ustavom Republike Srpske kada su ta prava ili slobode povrijeđeni konačnim pojedinačnim aktom protiv kojeg nije osigurana druga pravna zaštita
64. Rješenje kojim se odlučuje o zahtjevu za zaštitu sloboda i prava pojedinaca zajemčenih Ustavom Republike Srpske, u slučaju kada se zahtjev odnosi na radnju nadležnog organa i službenog lica
65. Zahtjev za zaštitu zakonitosti
66. Presuda kojom se odlučuje o zahtjevu za zaštitu zakonitosti

DRUGI DIO

Upravnosudska praksa iz sljedećih oblasti:

Upravni spor i upravni postupak
Boračko-invalidska zaštita
Penzijsko i invalidsko osiguranje
Katastar nekretnina i zemljišne knjige
Stvarna prava
Raspolaganje državnom imovinom
Eksproprijacija
Koncesije
Urbanizam, uređenje prostora i građenje
Inspekcije i inspekcijska služba
Komunalne djelatnosti
Lokalna samouprava
Kulturna dobra
Obrazovanje
Radnopravni odnosi
Porezi
Sudske takse
Prebivalište i boravište
Poljoprivredne zadruge
Raseljena lica i izbjeglice
Ratna šteta
Rudarstvo
Šumarstvo
Zaštita životne sredine
Zdravstvo
Socijalna zaštita i dječija zaštita
Zapošljavanje i prava za vrijeme nezaposlenosti
Saobraćaj na putevima
Sprečavanje sukoba interesa
Stara devizna štednja
Hartije od vrijednosti

Back To Top