skip to Main Content

NOVAC, BANKE I FINANSIJSKA TRŽIŠTA

70,00 BAM

  • cijena-u-eur: 50,00
SKU: 000105 Kategorija:

Opis

Autori: Dr. Novo PLAKALOVIĆ i Dr. Almir ALIHODŽIĆ

Recenzenti:
Prof. dr. Aleksandar Živković
Prof. dr. Nenad Vunjak
Prof. dr. Dragana Bašić

Sam naslov ”Novac, banke i finansijska tržišta” na najbolji način predstavlja sadržaj ove knjige. Riječ je o prilično raznorodnim ali fundamentalnim područjima finansijske sfere koja su istovremeno neraskidivo povezana.

Iako dijelovi knjige nisu striktno razdvojeni već su struktuisana po poglavljima, knjiga se objektivno može podjeliti na tri ravnopravna dijela.
U prvom dijelu je tretirana problematika monetarne ekonomije. Autori su izdvojili najvažnija pitanja koja se odnose na monetarne institucije, ponudu i tražnju novca, instrumente regulacije te Evropske monetarne institucije.
Drugi dio knjige je posvećen komercijalnim bankama, sa posebnim fokusom na pitanja bankarskog menadžmenta smatrajući da su to najznačajnija pitanja koja se odnose na domaći bankarski sektor. Zato su teme vezane za finansijsko upravljanje u bankama koncipirane pomalo istraživački s ciljem davanja određene ocjene tog aspekta poslovanja domaćih banaka. Neizbježna su pitanja upravljanja rizicima jer je to centralna tema bankarskog menadžemta. Način upravljanja kapitalom je objašnjen na bazi domaće regulative koju propisuju domaće supervizorske ustanove. Koncept regulacije i mreže sigurnosti poslovanja domaćih banaka i sistema u cjelini je objašnjen na bazi odgovarajućih uvida u savremena međunarodna istraživanja ove vrlo žive materije.
U trećem dijelu rada su objašnjena fundamentalna pitanja savremenih finansijskih tržišta u rasponu od problema upravljanja rizikom i prinosima, vrednovanjem finansijskih instrumenata do formiranja optimalnog portfolija. Svakako najveću pažnju smo posvetili pojavi, razvoju i poslovanju domaćih finansijskih tržišta, odnosno domaćih berzi.

Format B5

SADRŽAJ KNJIGE

POGLAVLJE 1 1

FINANSIJSKI SISTEM 1
1.1 Odnos između ekonomskog i finansijskog sistema 1
1.2 Finansijsko tržište 4
1.3 Štednja i investicije 5
1.4 Funkcije finansijskog sistema i tržišta 6
1.5 Novčano tržište 7
1.6 Tržište kapitala 9
1.7 Devizno tržište 11
1.8 Regulacija finansijskog tržišta 11
1.9 Zajedničke karakteristike svih tržišta 12
1.10 Vrste finansiranja 14
1.11 Uloga finansijskih posrednika 14
1.12 Investicione banke 19

POGLAVLJE 2 22
POJAM I DEFINICIJE NOVCA 22
2.1 Pojam i funkcije novca 22
2.2 Definicije novca 25
2.3 Zvanične definicije novca 29
2.4 Definicija monetarnih agregata prema metodologiji Centralne banke BiH 29

POGLAVLJE 3 33
MEHANIZMI PONUDE I INSTRUMENTI REGULISANJA NOVCA 33
3.1 Kreiranje i poništavanje novca od strane banaka 33
3.2 Determinacija ponude novca 36

POGLAVLJE 4 41
MONETARNE TEORIJE 41
4.1 Pitanja kojima su zaokupljene monetarne teorije 41
4.2 Neoklasični pristup 44
4.3 Klasični pristup 51
4.4 Kejnzijanski pristup 54
4.5 Kreditni pristup 57

POGLAVLJE 5 61
TRAŽNJA NOVCA 61
5.1 Opšti pristup problemu tražnje novca 61
5.2 Kejnzijanski pristup tražnji novca 64
5.3 Monetaristička tražnja novca 67
5.4 Transakciona tražnja novca 68
5.5 Portfolio teorija tražnje novca 69
5.6 Tražnja novca u zemljama u razvoju 71
5.7 Valutna supstitucija 75

POGLAVLJE 6 81
MONETARNE INSTITUCIJE I NJIHOVA ULOGA 81
6.1 Funkcije centralne banke 81
6.2 Monetarna politika i instrumenti regulacije Evropske centralne banke 83
6.3 Centralna banka BiH 86
6.4 Uloga Centralne banke BiH u platnom prometu 88

POGLAVLJE 7 89
OSNOVE MONETARNE POLITIKE 89
7.1 Agregatna tražnja i ponuda 89
7.2 Primjena i ponašanje modela u otvorenoj ekonomiji 90
7.3 Inflacioni šokovi tražnje i ponude 91
7.4 Filipsova kriva 97
7.5 Monetarno targetiranje 101
7.6 Inflaciono targetiranje 103

POGLAVLJE 8 106
INSTRUMENTI MONETARNE KONTROLE 106
8.1 Obavezne rezerve 106
8.2 Upravljanje diskontnom stopom centralne banke 109
8.3 Efekti promjene diskontne stope 111
8.4 Operacije na otvorenom tržištu 112
8.5 Defanzivni dinamički ciljevi operacija na otvorenom tržištu 114
8.6 Selektivna kreditna kontrola 115
8.7 Transmisioni mehanizmi monetarne politike 115
8.8 Transmisioni mehanizmi monetarne politike u sistemu monetarnog odbora 119

POGLAVLJE 9 124
UZROCI NASTANKA INFLACIJE U ZEMLJAMA U RAZVOJU 124
9.1 Konkurentski pristupi u objašnjenju uzroka inflacije u zemljama u razvoju 124
9.2 Inflacija i ekonomski rast 128
9.3 Šokovi tražnje i ponude kao faktor inflacije u zemljama u razvoju 130
9.4 Monetaristička antiinflaciona strategija 134
9.5 Heterodoksne antiinflacione strategije 136
9.6 Efekti inflacije 138

POGLAVLJE 10 144
NOVAC U MEĐUNARODNIM TRANSAKCIJAMA 144
10.1 Bilansi plaćanja na međunarodnom nivou 144
10.2 Inflacija i devizni kursevi 148
10.3 Izbor deviznog kursa u zemljama u razvoju 151

POGLAVLJE 11 157
MODEL VALUTNOG ODBORA U BiH 157
11.1 Profil valutnog odbora u BiH 157
11.2 Dinamika ekonomskog rasta 160
11.3 CBA i prelazak na evro 165
11.4 Ispunjenost uslova za efikasno djelovanje CBA u BiH 166
11.5 Opcija pune evroizacije 167

POGLAVLJE 12 171
EVROPSKA MONETARNA INTEGRACIJA 171
12.1 Međunarodna monetarna koordinacija 171
12.2 Razlozi za formiranje jedinstvene valute 173
12.3 Evropska monetarna unija i evro 175
13.4 Aktuelni problemi fiskalnih politika u EU 179
12.5 Evro u međunarodnom sistemu plaćanja 180

POGLAVLJE 13 185
STRUKTURA FINANSIJSKIH INSTITUCIJA 185
13.1 Vrste institucija 185
13.2 Klasifikacija finansijskih posrednika 185
13.3 Banka kao preduzeće 188
13.4 Način posredovanja 190
13.5 Ekonomska uloga banaka i priroda bankarskog posla 191
13.6 Kontrola i nadzor banaka 193
13.7 Savremeni trendovi u bankarstvu 195

POGLAVLJE 14 198
BILANSI BANAKA I FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI 198
14.1 Struktura bankarske aktive 198
14.2 Struktura bankarske pasive 201
14.4 Portfolio banaka u BiH 205
14.5 Prihodi i rashodi banaka 208
14.6 Bilans uspjeha banke 209
14.7 Drugi korisni finansijski izvještaji 210

POGLAVLJE 15 212
MJERENJE I OCJENJIVANJE KVALITETA POSLOVANJA BANKE 212
15.1 Mjerenje i vrednovanje performansi finansijske institucije 212
15.2 Ocjena kvaliteta bankarskog poslovanja 213
15.2.1 Maksimalizacija vrijednosti banke 213
15.2.2 Pokazatelji profitabilnosti 215
15.2.3 Pokazatelji efikasnosti: kamatni „spred“ i kamatne margine (marže) 215
15.2.4 Strategije finansijskog menadžmenta za dobre performanse banke 217

POGLAVLJE 16 224
STRATEŠKO UPRAVLJANJE PERFORMANSAMA BANAKA 224
16.1 Elementi performansi banaka i interakcije 224
16.2 Neke od strategija za izbor „trade off“-a između zarade i rizika 228
16.2.1 Osnovni rizici 228
16.2.2 Izbor kombinacije odnosa između povrata i rizika 230
16.2.3 Koraci u donošenju odluke povrat-rizik 233
16.3 Strateško planiranje i prognoziranje 234
16.4 Moralni hazard u bankarstvu 236

POGLAVLJE 17 240
UPRAVLJANJE LIKVIDNOŠĆU BANAKA 240
17.1 Likvidnost banke 240
17.2 Savremeni pristupi upravljanju rizikom likvidnosti 241
17.3 Upravljanje jazom likvidnosti 243
17.5 Zakonski okvir upravljanja likvidnošću u bankarskom sektoru BiH 251

POGLAVLJE 18 256
KRATKOROČNO I SREDNJOROČNO BANKARSKO KREDITIRANJE 256
18.1 Neosigurano kratkoročno kreditiranje 256
18.2 Osigurani bankarski krediti 258
18.2.1 Karakteristike aranžmana sa osiguranim kreditiranjem 258
18.2.2 Oblici kredita 263
18.2.3 Srednjoročni krediti 264
18.3 Dugoročni krediti 266
18.4 Određivanje cijene kredita preduzećima 268
18.5 Karakteristike kreditnih ugovora 272
18.6 Finansiranje preduzeća u Bosni i Hercegovini 275

POGLAVLJE 19 278
UPRAVLJANJE RIZICIMA U BANKARSTVU 278
19.1 Upravljanje kreditnim rizikom 278
19.2 Kreditna politika i odobravanje kredita kod banaka u BiH 281
19.3 Standardni postupci odobravanja kredita 286
19.4 Upravljanje kamatnim rizikom 290
19.4.1 Upravljanje osjetljivošću kamatnih margina na mikronivou 290
19.4.2 Upravljanje kamatnim jazom 292
19.4.3 Analiza jaza trajanja („duracije“) 297
19.4.4 Zaštita od rizika putem finansijskih derivata 299

POGLAVLJE 20 306
STRATEGIJE UPRAVLJANJA INVESTICIONIM PORTFOLIOM KOMERCIJALNIH BANAKA 306
20.1 Opšte investicione strategije 306
20.2 Upravljanje investicijama u hartije od vrijednosti u bankama 308
20.3 Strategije ulaganja 310

POGLAVLJE 21 316
UPRAVLJANJE KAPITALOM BANAKA 316
21.1 Uloga kapitala 316
21.2 Povećanje kapitala banaka 318
21.3 Regulatorni kapital 320

POGLAVLJE 22 325
SPAJANJA I PREUZIMANJA BANAKA 325
22.1 Motivi fuzija i akvizicija 325
22.2 Konsolidacija posrnulih banaka 326
22.3 Određivanje vrijednosti potencijalne fuzije 328
22.4 Liberalizacija banaka u BiH i konsekvence 331

POGLAVLJE 23 334
REGULACIJA I SUPERVIZIJA BANAKA I SPREČAVANJE BANKARSKIH KRIZA 334
23.1 Zaštitna mreža 334
23.2 Potencijalne opasnosti po bankarski sistem BiH 339

POGLAVLJE 24 346
SAVREMENA PORTFOLIO TEORIJA 346
24.1 Nastanak i načela Markowitz–eve savremene portfolio teorije 346
24.2 Tržišni i specifični rizik 349
24.3 Diversifikacija 350
24.4 Mjerenje tržišnog prinosa i rizika 352
24.4.1 Stopa prinosa i varijansa 352
25.2.2 Koeficijent varijacije i korelacije 355
24.4.3 Beta koeficijent kao mjera tržišnog rizika i klasifikacije vrijednosnih
papira 358
24.5 Izbor optimalnog portfolija 361
24.5.1 Odluka o investiranju 361
24.5.2 Nerizična ulaganja 369

POGLAVLJE 25 372
KAMATNE STOPE 372
25.1 Definicija i klasifikacija kamatnih stopa 372
25.2 Kamatne stope i inflacija 373
25.2.1 Klasična teorija kamatne stope 374
25.2.2 Teorija preferencije ka likvidnosti 375
25.2.3 Kreditna teorija 378
25.2.4 Teorija racionalnih očekivanja 380
25.2.5 Kamatne stope u zemljama u razvoju 383
25.3.4 Politika kamatnih stopa u BiH 384

POGLAVLJE 26 390
NOVČANA TRŽIŠTA 390
26.1 Osnovne karakteristike i instrumenti novčanih tržišta 390
26.2 Vrednovanje hartija od vrijednosti na tržištu novca 399
26.3 Intervencije na novčanom tržištu 401
26.4 Novčano tržište u BiH 403
26.5 Međunarodno tržište kapitala vs Evrovalutno novčano tržište 405

POGLAVLJE 27 414
DEVIZNO TRŽIŠTE 414
27.1 Devizni kurs i njegov značaj 414
27.2 Osnovne karakteristike deviznog tržišta i implikacije 415
27.3 Teorija pariteta kupovne moći 417
27.4. Prognoziranje deviznog kursa 419
27.5 Paritet kamatnih stopa 421

POGLAVLJE 28 424
TRŽIŠTE OBVEZNICA 424
28.1 Osnovne karakteristike tržišta obveznica 424
28.2 Ponuda i potražnja na tržištu obveznica 428
28.3 Cijena i prinos obveznice 431
28.4 Određivanje rejtinga obveznica 437
28.5 Tržište obveznica u BiH 440

POGLAVLJE 29 449
TRŽIŠTE AKCIJA 449
29.1 Akcionarstvo 449
29.2 Metode vrednovanja akcija 451
29.2.1 Metoda vrednovanja akcija putem P/E multiplikatora 452
29.2.2 Model diskontovanih dividendi 453
29.2.3 Model slobodnih novčanih tokova 455
29.3 Primarno tržište akcija 457
29.3.1 Javna ponuda vrijednosnih papira 458
29.3.2 Privatna ponuda putem tendera 459
29.3.3 Emisija prava 460
29.4 Berze u BiH 461
29.4.1 Sarajevska berza vrijednosnih papira – SASE 462
29.4.2 Banjalučka berza hartija od vrijednosti 469
29.5 Tržišni pokazatelji poslovanja na berzama u regionu sa osvrtom na domaćeberze 477

POGLAVLJE 30 482
TRŽIŠTE FINANSIJSKIH DERIVATA 482
30.1 Osnovne karakteristike finansijskih fjučersa i njihova struktura 482
30.1.1 Vrednovanje finansijskih fječersa 484
30.2 Opcije 489
30.2.1 Vrednovanje opcija 492
30.2.2 Binomni model vrednovanja opcija 495

30.2.3. Black–Scholes–ov model vrednovanja opcija 498

POGLAVLJE 31 504
FINANSIJSKE INOVACIJE 504

POGLAVLJE 32 508
FINANSIJSKE I EKONOMSKE KRIZE 508
32.1 Mehanizam nastanka 508
32.2 Finansijska kriza iz 1930 – tih i kriza 2007 – 2009 509
32.3 Finansijska kriza na tržištima u nastajanju 516

POGLAVLJE 33 519
REGULISANJE FINANSIJSKIH TRŽIŠTA – MiFID 519
33.1 Ciljevi regulacije
33.2 Finansijska tržišta u razvijenim zemljama do izbijanja globalne finansijske krize 519

521
33.3 Finansijska regulacija na tržištu drugorazrednih kredita u kontekstu krize 523

POGLAVLJE 34
530
EFIKASNOST FINANSIJSKIH TRŽIŠTA 530
34.1 Hipoteza o efikasnom tržištu 530
34.2 Forme efikasnosti finansijskih tržišta 532
34.3 Testiranje formi efikasnosti 533

Back To Top