skip to Main Content

PITANJE: Imovina (oprema i postrojenja) je Odlukom Vlade FBiH dodijeljena na upravljanje i korištenje sa mogućnošću naknadnog priznavanja kao povećanje kapitala privrednog društva.  Pošto je ta imovina imala tri vlasnika, prije nego što je dodijeljena našem društvu, u knjigama tih vlasnika je imala neku početnu nabavnu vrijednost (trošak sticanja) i amortizovanu vrijednost.  Do tih vrijednosti mi nismo mogli doći tako da smo u našim knjigama dodijeljenu imovinu priznali po procjeni ovlaštenog sudskog vještaka (mašinske i građevinske struke). Procijenjenu vrijednost smo knjižili na konto opreme u pripremi, jer je imovina bila van stvarne funkcije (samo se čuvala). Tokom godina su se pribavljale razne dozvole i idejni projekti za obnovu i rekonstrukciju da bi se imovina konačno stavila u funkciju. Svi računi za nabavljene usluge su evidentirani na kontu opreme u pripremi. Tokom tekuće godine imovina će biti obnovljena i stavit će se u funkciju. Da li se imovina može početno priznati po procjeni pa nastaviti povećavati vrijednost po stvarnim računima da bi se koristio obračun amortizacije, odnosno da bi se imovina evidentirala po trošku sticanja? Da li se zbog početnog priznavanja po procijenjenoj vrijednosti imovina mora voditi po metodu revalorizacije? Kako u tom slučaju računovodstveno evidentirati račune koji se odnose na povećanje vrijednosti te imovine?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top