skip to Main Content
P Bs

 

Rješenjem broj 04-3-3766-1/16 od 29.09.2016. godine, Agencija za bankarstvo FBiH je Privrednoj banci Sarajevo d.d., Sarajevo, (dalje: PBS), ukinula dozvolu za osnivanje i obavljanje bankarskih poslova, s danom 30.09.2016. godine.

Sva prava i obaveze PBS prenose se na BOR banku d.d., Sarajevo, kao pravnog sljednika PBS, a nakon statusne promjene pripajanja i brisanja PBS u registru kod nadležnog suda.

Nakon prestanka PBS, BOR banka d.d., Sarajevo, će, kroz izmjene Statuta promijeniti ime u Privredna banka Sarajevo, zadržati transakcijski račun i SWIFT kod PBS-a.

Ovakva strategija konsolidacije banaka u Federaciji BiH doprinosi boljoj konkurentnosti, većoj sigurnosti u poslovanju te jačanju bankarskog sistema   FBiH.

 

Back To Top