skip to Main Content

PITANJE: Sudijska pripravnica zasnovala je  radni odnos radi obavljanja pripravničkog staža u periodu od dvije godine, koliko po članku 45. Zakona o sudovima („Sl. novine FBiH“, br. 38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 7/13 i 52/14) najduže može trajati pripravnički staž za sudijske pripravnike. Pripravnica je pripravnički staž započela sa 15. 4. 2019. godine, a  dana 18. 5. 2020. godine, ista je stupila na porodiljni dopust. Shodno navedenom, a s obzirom na činjenicu da je pripravnica zasnovala radni odnos na određeno vrijeme, koje joj ističe 15. 4. 2021. godine, a porodiljni dopust u trajanju od jedne godine bi joj istekao 18. 5. 2021. godine. Da li pripravnica može iskoristiti cijeli porodiljni dopust u trajanju od jedne godine, te da joj iz tog razloga pripravnički staž traje do isteka porodiljnog dopusta tj. do 18. 5. 2021. godine, ili će joj  bez obzira na ovu situaciju pripravnički staž prestati nakon proteka perioda od dvije godine za koji je i zasnovala radni odnos tj. 15. 4. 2021. godine?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Kako ste pomenuli u upitu, osnov za prijem sudskih pripravnika jeste član 45. (stav 1.) Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 7/13 i 52/14), kojim je propisano da za sudskog pripravnika može biti primljen na praksu diplomirani pravnik najduže na period do dvije godine.

Nadalje, članom 32. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 82/18), propisano je da se ugovor o radu sa pripravnikom zaključuje na određeno vrijeme, a najduže godinu dana, ako zakonom nije drugačije određeno. Stoga, kako zakonom jeste drugačije određeno, odnosno kako Zakon o sudovima u Federaciji BiH derogira u ovom dijelu Zakon o radu, nije sporno da se sudski pripravnik prima u radni odnos na period od dvije godine, dok se u svemu ostalom na njegov radni odnos primjenjuje Zakon o radu.

Nadalje, kako po članu 23. Zakona o radu porodiljno odsustvo ne predstavlja prekid ugovora o radu, to je radni odnos sudskoj pripravnici tekao i za vrijeme porodiljnog odsustva. Posebno je važna odredba člana 60. Zakona o radu, kojom je propisano da poslodavac ne može odbiti uposliti ženu zbog njezine trudnoće niti može za vrijeme trudnoće i korištenja porodiljnog odsustva otkazati ugovor o radu ženi, odnosno radniku koji se koristi nekim od spomenutih prava (stav 1), ali se prestanak ugovora o radu na određeno vrijeme ne smatra otkazom ugovora o radu u smislu stava 1. tog člana (stav 2.). Članom 61. istog zakona propisano je trajanje porodiljnog odsustva (jednu godinu), uz neke izuzetke.

Konačno, članom 94. tačka g) Zakona o radu propisano je da ugovor o radu prestaje istekom vremena na koje je zaključen ugovor o radu na određeno vrijeme.

Dakle, kada se sve odredbe uzmu u obzir, zaključuje se da ugovor o radu odnosno radni odnos zasnovan na određeno vrijeme prestaje istekom tog roka, da se za vrijeme porodiljnog odsustva radni odnos nastavlja, te da porodiljno odsustvo ne sprječava prestanak radnog odnosa na određeno vrijeme zbog isteka vremena na koji je radni odnos zasnovan.

Stoga će vašoj sudskoj pripravnici radni odnos prestati istekom dvije godine od zasnivanja, dakle 15. 4. 2021. godine.

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Back To Top