skip to Main Content

 

PITANJE: Na koji način primjeniti Zakon o vijeću zaposlenika u smislu koji sindikat i na koji način ima obaveze i ovlaštenja vijeća zaposlenika ako kod poslodavca djeluje dva ili više reprezentativnih sindikata, a vijeće zaposlenika nije formirano, da li je poslodavac obavezan konsultovati odnosno pribaviti prethodnu saglasnost oba sindikata sukladno članu 21., 22., 23. i 26. ovog zakona, kako riješiti situaciju u slučaju davanja oprečnih mišljenja, te koja arbitraža rješava spor u slučaju uskraćivanja saglasnosti iz člana 26. istog zakona.

Da li postoji mogućnost da poslodavac sklopi sporazum sa sindikatima o uređivanju određenih pitanja iz radnog odnosa u skladu sa članom 27. navedenog zakona ukoliko nema interesa za formiranjem vijeća zaposlenika, te o primjeni člana 26. pomenutog zakona u slučaju otkaza ugovora o radu kad se ne želi dati saglasnost za otkaz, da li se član 23. i 26. ZOVZ primjenjuju i kod otkaza sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu i privremenog rasporeda radnika na drugo radno mjesto, po kom članu zakona poslodavac postupa u slučaju donošenja nove sistematizacije radnih mjesta i ponude novih ugovora o radu pod izmjenjenim uvjetima u skladu sa istom, kao i u slučaju sedmičnog premještaja npr. poštara iz jednog poštanskog ureda u drugi gdje obavlja isti posao kao u matičnom uredu?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top