skip to Main Content

PITANJE: Ugovorni organ ima potraživanja od privrednog subjekta po osnovu prethodne poslovne saradnje za koje postoji vjerovatnoća da ista neće moći naplatiti. Taj privredni subjekat na tržištu nudi određene proizvode koji su potrebni ugovornom organu. Da li ugovorni organ može nabaviti te proizvode od pomenutog privrednog subjekta bez primjene Zakona o javnim nabavkama?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Članom 3. Zakona o javnim nabavkama (u daljem tekstu: Zakon) određeni su opći principi sistema javnih nabavki na način da je ugovorni organ dužan da postupa transparentno, da se u postupku javne nabavke prema kandidatima/ponuđačima ponaša jednako i nediskriminirajuće, uz osiguranje pravične i aktivne konkurencije, s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava u vezi s predmetom nabavke i njegovom svrhom.

Također, Zakonom su definisani postupci javne nabavke i uslovi za njihovu primjenu, gdje konačnu odluku o primjeni određenog postupka donosi ugovorni organ u zavisnosti od ispunjenosti uslova definisanih Zakonom.

Zakon se primjenjuje na sve robe, usluge i radove, osim Zakonom tačno utvrđenih izuzeća od primjene istog. Izuzeća od primjene Zakona utvrđena su u članu 10. Zakona i ista važe za sve ugovorne organe iz čl. 4. i 5. Zakona, dok su posebna izuzeća utvrđena članom 86. Zakona i važe isključivo za sektorske ugovorne organe iz člana 5. Zakona.

Nadalje, Zakon predviđa izuzeća za ugovore koji za predmet imaju usluge iz Aneksa II Dio C Zakona. Pored navedenih odredbi koje utvrđuju izuzeća, Zakon poznaje i djelimično izuzeće koje je propisano kroz subvencionisane ugovore u članu 7. Zakona, u situacijama kada ugovorni organ subvencioniše dio ugovora o javnoj nabavci.

Dakle, svi ugovorni organi kada dodjeljuju javne ugovore za robe, usluge ili radove, obavezni su provesti odgovarajući postupak javne nabavke i slijediti zahtjeve koje definiše Zakon i podzakonski akti.

Općenito, Zakon se mora primjenjivati ako su ispunjeni sljedeći kumulativni uslovi:

  • 1) predmet javne nabavke su robe, usluge ili radovi;
  • 2) ugovor dodjeljuje ugovorni organ definisan u čl. 4. i 5. Zakona;
  • 3) dolazi do korištenja (trošenja) javnih sredstava;
  • 4) nisu ispunjeni uslovi koji dozvoljavaju da se Zakon ne primjenjuje (izuzeci).

Koji će se postupak provesti, zavisi od Zakonom ispunjenih uslova za primjenu datog postupka.

U kontekstu postavljenog pitanja, nije dozvoljeno da se nabavka vrši od privrednog subjekta sa kojim je izvršena ili će biti izvršena bilo kakva poslovna saradnja bez primjene Zakona, niti je dozvoljeno favoriziranje takvih ponuđača. Postojanje potraživanja od privrednog subjekta ili dugovanja prema istom po osnovu prethodne saradnje (ili saradnje koja još nije ni izvršena), nije osnov za izbjegavanje primjene Zakona.

Shodno navedenom, ugovorni organ ni u jednoj fazi ne smije favorizirati dobavljače s kojima su imali, imaju ili će imati poslovnu saradnju. Za sve nabavke roba, usluga ili radova su dužni provesti odgovarajući postupak javne nabavke uz uvažavanje osnovnih principa definisanih članom 3. Zakona.

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Back To Top