skip to Main Content

4a1ebf966d5ba162d4719d5b8f25b99d

 

Udruženje poslodavaca FBiH prekida pregovore između Grupacije poslodavaca hemije i nemetala pri UPFBiH i Samostalnog sindikata hemije i nemetala FBiH za zaključivanje Granskog kolektvnog ugovora za ovu oblast zbog nekorektnog i nekooperativnog rada Sindikata tokom pregovora.

Tokom pregovora Savez samostalnih sindikata hemije i nemetala nije poštovao Protokol o vođenju pregovora kojim su definisani osnovni principi, pravila i način vođenja pregovora, odnosno nije vodio računa za iznalaženje najboljih rješenja za pregovaračke strane, te nije poštovao dobru praksu kolektivnog pregovaranja i postignute rezultate u toku pregovora.

Bitno je napomenuti da je Granski kolektivni ugovor, koji je Udruženje poslodavaca u FBiH-Grupacija za hemiju i nemetala bilo spremno potpisati, definisao znatno veća prava u odnosu na Opći kolektivni ugovor za teritoriju FBiH (povećana najniža satnica, povećana niža od najniže satnice, povećana naknada za prekovremeni rad, rad u dane praznika, rad noću i tokom sedmičnog odmora, povećan minuli staž, utvrđena visina novčane naknade za slučaj smrt, utvrđena visana naknada za rad na terenu, utvrđena visina naknade za otpremninu prilikom odlaska u penziju i dr.).

Međutim, iako je Udruženje prihvatilo primjedbe Sindikata, na svakom sljedećem pregovaračkom sastanku, Sindikat je izlazio sa novim zahtjevima koje poslodavci nisu mogli prihvatiti.

Shodno navedenom, Udruženje poslodavaca FBiH je donijelo Odluku o prekidu pregovora i razrješenju dužnosti članova pregovaračkog tima za zaključivanje Granskog kolektivnog ugovora za djelatnost hemije i nemetala.

Back To Top