skip to Main Content

PITANJE: Članom 20. stav 1. Zakona o principima lokalne samouprave FBiH je propisano da vijeće odnosno načelnik može u roku od tri dana nakon donošenja odluke zatražiti da vijeće odnosno načelnik preispita odluku ili akt koji smatra neustavnim ili nezakonitim, a u stavu 2. istog člana stoji da je vijeće ili načelnik dužno u roku od 30 dana preispitati svoju odluku i obavijestiti drugi organ o svojoj odluci, te ukoliko vijeće ili načelnik potvrdi svoju odluku ili akt, vijeće odnosno načelnik može u roku od 15 dana pokrenuti postupak preispitivanja te odluke ili akta pred nadležnim organom. Isto ovo je utvrđeno i statutom naše općine. Općinski načelnik je sukladno navedenim odredbama uputio u zakonskom roku zahtjev za preispitivanje odluke ili akta općinskog vijeća (u konkretnom slučaju da vijeće preispita svoj zaključak kojim se ne usvaja program zajedničke komunalne potrošnje za 2022. godinu).

Međutim, s obzirom na to da je navedenim odredbama zakona i statuta utvrđeno da načelnik ili u ovom slučaju vijeće dužno da preispita svoj akt ili odluku koja se smatra neustavnom, nezakonitom, odnosno članom 21. istog zakona ako je štetna po jedinicu lokalne samouprave, predsjedavajuća vijeća je dala na glasanje cititat: “Ko je za Zaključak broj i datum____, kojim se ne usvaja program zajedničke komunalne potrošnje za 2022. godinu”, te kako za isti nije glasalo 15 ili vijećnika što je većina u našem vijeću već njih 11, a protiv je bilo 12, a 5 je bilo odsutnih vijećnika, predsjedavajuća je utvrdila da zaključak koji se preispituje nije potvrđen i da je samim tim program zajedničke komunalne potrošnje za 2022. godinu usvojen.

Nakon toga vijećnici koji su bili za taj zaključak tj. koji nisu bili da se usvoji Program zajedničke komunalne potrošnje za 2022. godinu, su utvrdili da je to kršenje poslovnika i statuta, jer su smatrali da je trebalo dati na glasanje program zajedničke komunalne potrošnje za 2022. godinu , a ne zaključak kojim se isti ranije nije usvojio i na koji je načelnik uputio zahtjev za preispitivanje i napustili su sjednicu nakon čega je sjednica zbog nepostojanja kvoruma prekinuta.

S obzirom na sve navedeno, da li je trebalo dati na glasanje raniji zaključak kojim se ne usvaja program zajedničke komunalne potrošnje za 2022. godinu koji je predsjedavajuća i dala na glasanje jer se on preispituje i jer u navedenim odredbama stoji da je vijeće dužno da preispita svoju odluku ili akt koji može potvrditi ili izmijeniti, a odluka ili akt vijeća je njihov zaključak o neusvajanju, a ne sam program, zbog čega je i dat na glasanje. Da li je opet  trebalo dati na glasanje program zajedničke komunalne potrošnje za 2022. godinu, odnosno da li nepotvrđivanje zaključka kojim se ne usvaja program zajedničke komunalne potrošnje za 2022. godinu, znači da je taj materijal formalno pravno usvojen?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top