skip to Main Content
Zaposljavanje

 

Na dan 31.5.2017. u Bosni i Hercegovini je bilo 487.424 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba je manji za 7.981 osobu ili 1,61%. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, 260.507 ili 53,45% su žene.

Nezaposlenost se smanjila u Federaciji BiH za 5.519 osoba (1,53%), u Republici Srpskoj za 2.270 osoba (1,84%) i u Brčko distriktu BiH za 192 osoba (1,68%),

U strukturi osoba koja traže zaposlenje, zaključno sa 31.5.2017. godine:

NKV radnika je 133.405 ili 27,37%,

PKV 8.310 ili 1,70%,

KV 161.314 ili 33,10%,

VKV 2.420 ili 0,50%,

NSS 1.292 ili 0,27%,

SSS 134.765 ili 27,65%,

VŠS 6.884 ili 1,41% i

VSS 39.034 ili 8,01%.

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine lica sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 33,10%, te radnici sa SSS 27,65%.

U maju je brisano ukupno 20.041 osoba sa evidencija službi zapošljavanja. Od ovog broja zaposleno je 13.419 osoba.

Istovremeno je za 6.756 osoba prestao radni odnos, dok su poslodavci u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 5.684 novih radnika.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u aprilu 2017. godine, broj zaposlenih u pravnim licima u BiH iznosio je 753.975, a od toga 316.601 žena. U odnosu na mart 2017. godine broj zaposlenih lica se povećao za 0,5%, a broj zaposlenih žena se takođe povećao za 0,5%.

Stopa registrovane nezaposlenosti za april 2017. godine iznosila je 39,6% i u odnosu na mart 2017. godine smanjila se za 0,5 postotnih poena.

Back To Top