skip to Main Content

Zaposljavanje

 

Na dan 30.09.2016. u Bosni i Hercegovini je bilo 514.935 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba je manji za 5.6300 osoba ili 1,08%. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, njih 270.933 ili 52,61% su žene.

Nezaposlenost se povećala u Brčko distriktu BiH za 13 osoba (0,11%), a smanjila se u Federaciji BiH za 3.326 osoba (0,88%) i Republici Srpskoj za 2.317 osoba (1,73%).

U strukturi lica koja traže zaposlenje, zaključno sa 30.09.2016. godine:

NKV radnika je 137.866 ili 26,77%,

PKV 8.866 ili 1,72%,

KV 171.006 ili 33,21%,

VKV 2.554 ili 0,50%,

NSS 1.388 ili 0,27%,

SSS 144.912 ili 28,14%,

VŠS 7.107 ili 1,38% i

VSS 41.236 ili 8,01%.

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine lica sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 33,21%, te radnici sa SSS 28,14%.

U septembru su ukupno 22.407 osobe brisane sa evidencija službi zapošljavanja. Od ovog broja zaposleno je 15.584 osoba.

Istovremeno je za 6.888 osoba prestao radni odnos, dok su poslodavci u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 5.984 novih radnika.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u avgustu 2016. godine, broj zaposlenih u pravnim licima u BiH iznosio je 727.255, a od toga 298.093 žene. U odnosu na juli 2016. godine broj zaposlenih lica se smanjio za 0,2%, a broj zaposlenih žena se smanjio za 0,4%.

Stopa registrovane nezaposlenosti za avgust 2016. godine iznosila je 41,7% i u odnosu na juli 2016. godine povećala se za 0,1 postotni poen.

Back To Top