skip to Main Content

Bosna i Hercegovina je prva od 14 zemalja uključenih u “Dunav soja inicijativu” uspostavila standard za praćenje proizvodnje, kontrolu i sistem certificiranja i označavanja proizvoda sa oznakom „bez GMO-a“ (GMO-free), rečeno je na današnjoj Inicijalnoj konferenciji o novousvojenim smjernicama za označavanje i kontrolu GMO-free prehrambenih proizvoda u BiH. Konferenciju su organizovali Njemačko društva za međunarodnu suradnju (GIZ) i Agencija za sigurnost hrane BiH u saradnji sa Vanjskotrgovinskom komorom BiH.

Ovaj standard može se primjenjivati na proizvode na bazi biljaka, prerađevina i proizvode životinjskog porijekla, a izrađen je s ciljem omogućavanja slobode izbora hrane potrošačima uz podršku Savezne agencije za okoliš Austrije, Njemačke organizacije za međunarodnu saradnju (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ) i Dunav soja inicijative.

Pravila za proizvodnju bez GMO-a za sve faze u prehrambenom lancu, kao i za korištenje odgovarajućih termina za potrebe označavanja, prezentiranja i oglašavanja definirana su Smjernicama za utvrđivanje procesa proizvodnje i označavanja hrane proizvedene bez GMO, dok se kontrola usaglašenosti sa oznakom „bez GMO-a” provodi u skladu sa odredbama Smjernica za kontrolu proizvodnje bez genetički modificiranih organizama (GMO) zasnovane na riziku. Oba na dokumenta donio je, shodno svojim ovlaštenjima, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, a dostupni su na zvaničnoj web stranici ove Agencije.

Da bi hrana nosila oznaku “bez GMO” ili drugu oznaku koja to implicira, za ishranu, aditive ili pomoćna sredstva u preradi hrane ne mogu se koristiti GMO i proizvodi koji nastanu iz ili od GMO-a.

Rukovodioci i/ili privredni subjekti koji plasiraju hranu shodno Smjernicama trebaju osigurati odgovarajuće dokaze za praćenje poštivanja postavljenih pravila definisanih Smjernicama. To podrazumijeva dokumentaciju o pripremi, tretiranju, preradi i miješanju hrane ili hrane za životinje kojom se potvrđuje da su ispoštovani propisani zahtjevi u pogledu korištenja ove tvrdnje. Kontrolu i certifikaciju usaglašenosti mogu provoditi samo certifikacijska tijela koja posjeduju valjanu akreditaciju u skladu sa standardom ISO 17065.

-BiH je prva od 14 zemalja potpisnica deklaracije koja je zvanično donijela i implementirala u svoj sistem ove dodatne oznake kvaliteta. Nadamo se da će u narednom periodu i druge zemlje preuzeti te smjernice, standarde na isti način, tako da protok robe sa ovim oznakama neće praviti smetnju za kompanije, te da ćemo doći do jednog zajedničkog loga tako da potrošači mogu prepoznati i biti sigurni da je ta hrana prošla sistem certifikacije i dodatne kontrole u svim fazama – kazao je Dragan Brenjo, zamjenik direktora Agencije za sigurnost hrane BiH.

Cilj “Dunav soja inicijative” je ojačati ekonomski održivu, te ekološki i socijalno prihvatljivu proizvodnju genetički nemodificirane soje u zemljama potpisnicama, među kojima je i Bosna i Hercegovina.

 

Back To Top