skip to Main Content
Ministarstvo Finansija FBiH

Na osnovu člana 7. i člana 19. stav (2) Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 22/06, 43/08, 22/09, 35/14 i 94/15), federalni ministar finansija – federalni ministar financija donosi

PRAVILNIK
O NAČINU UPLATE, PRIPADNOSTI I RASPODJELE JAVNIH PRIHODA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 1. OPĆE ODREDBE

1.1. Ovim pravilnikom propisuju se vrste javnih prihoda, depozitni računi u bankama, način uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija).

1.2. Javnim prihodima, u smislu ovog pravilnika, smatraju se prihodi koji se, u skladu sa zakonima i drugim propisima donesenim na osnovu zakona, uplaćuju na depozitne račune propisane ovim pravilnikom, u korist: budžeta Federacije, kantona, jedinica lokalne samouprave (općina i gradova), fondova, direkcija, zavoda, agencija i drugih korisnika javnih prihoda (u daljem tekstu: korisnici javnih prihoda).

1.3. Javni prihodi koji se uplaćuju na depozitne račune propisane ovim pravilnikom, na kraju radnog dana raspoređuju se na transakcijske račune.

1.4. Sastavni dio ovog pravilnika jesu šifre općina i organizacioni kodovi federalnih budžetskih korisnika.

 1. PRIHODI OD INDIREKTNIH POREZA 2.1. Prihodi od indirektnih poreza

2.1.1. Javni prihodi od indirektnih poreza koji se uplaćuju putem Jedinstvenog računa kojeg vodi Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine po osnovu carina i ostalih uvoznih taksi, akciza, poreza na dodanu vrijednost i naknade za ceste iz cijene naftnih derivata doznačavaju se na Poseban račun za raspodjelu prihoda sa Jedinstvenog računa.

2.1.2. Vrste javnih prihoda od indirektnih poreza su:

Rbr. Naziv prihoda Vrsta prihoda
1. Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Federaciji 717111
2. Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju kantonima 717121
3. Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju direkcijama cesta 717131
4. Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave 717141
5. Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Gradu Sarajevu 717151

2.1.3. Raspodjela prihoda sa računa iz Tabele 1. redni broj 1. ovog pravilnika između korisnika javnih prihoda u Federaciji vrši se na osnovu koeficijenata utvrđenih u Zakonu o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 22/06, 43/08, 22/09, 35/14 i 94/15) za finansiranje funkcija:

a) Federacije 36,20%

b) Kantona 51,23%

c) jedinica lokalne samouprave 8,42%

d) direkcija cesta u Federaciji 3,90%

e) Grada Sarajeva 0,25 %

2.1.4. Dinamika raspodjele prihoda od indirektnih poreza vrši se prema dinamici pražnjenja sredstava s Jedinstvenog računa, u skladu sa Zakonom o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda (“Službeni glasnik BiH”, br. 55/04, 34/07 i 49/09).

2.1.5. Prihode sa računa iz Tabele 1. redni broj 1. ovog pravilnika banka usmjerava prema koeficijentima iz tačke 2.1.3. ovog pravilnika na račune iz Tabele 1. rbr. 2. do 6. ovog pravilnika.

2.1.6. Raspoređivanje sredstava sa Posebnih računa iz Tabele 1. rbr. 3., 4. i 5. ovog pravilnika vrši banka na osnovu godišnjeg Uputstva o određivanju učešća kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih organa za ceste u prihodima od indirektnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda.

2.1.7. Raspoređivanje sredstava sa Posebnog računa iz Tabele 1. rbr. 5. ovog pravilnika vrši banka i to: 40% iznosa na račun JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine i 60% iznosa na račun kantonalnih organa za ceste, s tim da se učešće nadležnih kantonalnih organa za ceste utvrđuje u skladu sa godišnjim Uputstvom o određivanju učešća kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih organa za ceste u prihodima od indirektnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda.

2.1.7.1. Kantonalni organi za ceste raspoređuju 42% iznosa na račun općinskih i gradskih organa, što čini 25% ukupno doznačenih sredstava.

2.1.7.2. Do formiranja nadležnih kantonalnih organa za ceste, 60% ukupne obaveze prenosi se na račun javnih prihoda kantonalnog budžeta.

Tabela 1. Posebni računi za raspodjelu prihoda od indirektnih poreza

Rbr NAZIV RAČUNA NAZIV BANKE BROJ RAČUNA
1. Poseban račun za raspodjelu prihoda sa Jedinstvenog računa Union banka d.d. Sarajevo 102-050-0000106-213
2. Depozitni račun Budžeta Federacije Union banka d.d. Sarajevo 102-050-0000106-698
3. Poseban račun budžeta Federacije za pripadajući dio kantona Union banka d.d. Sarajevo 102-050-0000106-504
4. Poseban račun budžeta Federacije za pripadajući dio jedinica lokalne samouprave Union banka d.d. Sarajevo 102-050-0000106-407
5. Poseban račun budžeta Federacije za pripadajući dio upravitelja cesta Union banka d.d. Sarajevo 102-050-0000106-310
6. Depozitni račun Grada Sarajeva Raiffeisen bank d.d. Sarajevo 161-000-0017920-082

 

2.2.Cestarina

2.2.1. Javni prihod od cestarine u iznosu od 0,25KM po jednom litru za izgradnju autocesta i drugih cesta koji pripadaju Federaciji na osnovu metodologije koju propisuje Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje, a koji naplaćuje Uprava za indirektno oporezivanje doznačava se na Poseban račun za raspodjelu prihoda od cestarine.

2.2.2. Vrste javnih prihoda od indirektnih poreza po osnovu cestarine su:

Rbr. Naziv prihoda Vrsta prihoda
1. Prihodi od indirektnih poreza na ime finansiranja autocesta i drugih cesta u Federaciji 717114

2.2.3. Raspoređivanje prihoda sa Posebnog račun za raspodjelu prihoda od cestarine vrši banka i to: 80% iznosa na račun JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine i 20% iznosa na Poseban račun za raspodjelu sredstava od cestarine za izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta.

2.2.4. Raspoređivanje prihoda sa Posebnog računa za raspodjelu sredstava od cestarine za izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta vrši banka i to: 40% iznosa na račun JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine i 60% iznosa na račun nadležnih kantonalnih organa za ceste, s tim da se učešće nadležnih kantonalnih organa za ceste utvrđuje u skladu sa godišnjim Uputstvom o određivanju učešća kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih organa za ceste u prihodima od indirektnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda.

2.2.4.1. Kantonalni organi za ceste raspoređuju 42% iznosa na račun općinskih i gradskih organa, što čini 25% ukupno doznačenih sredstava.

2.2.4.2. Do formiranja nadležnih kantonalnih organa za ceste, 60% ukupne obaveze prenosi se na račun javnih prihoda kantonalnog budžeta.

2.2.5. Tabela 2. Posebni računi za raspodjelu prihoda od cestarine

Rbr NAZIV RAČUNA NAZIV BANKE BROJ RAČUNA
1. Poseban račun za raspodjelu prihoda od cestarine Union banka d.d. Sarajevo 102-708-0000033-231
2. Račun JP Autoceste Union banka d.d. Sarajevo 102-714-0000008-590
3. Poseban račun za raspodjelu sredstava od cestarine za izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta Union banka d.d. Sarajevo 102-708-0000033-328

 

2.3. Zaostali prihodi od poreza na promet

2.3.1. Zaostali prihodi od poreza na promet proizvoda i usluga uključuju reprogramirane obaveze, obaveze u postupku prinudne naplate i obaveze utvrđene u inspekcijskom nadzoru, koje se odnose na period do 31.12.2005. godine.
2.3.2. Zaostali prihodi od poreza na promet su:

Rbr. Naziv prihoda Vrsta prihoda
1. Porez na promet proizvoda za koje se porez na promet proizvoda plaća po općoj stopi od 20% koja je propisana članom 11. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga, osim proizvoda, koji prema odredbama čl. 9., 11., 12., 13. i 14. Zakona o akcizama u BiH, podliježu obavezi plaćanja akcize i proizvoda na koje se porez na promet proizvoda plaća po drugim stopama 715131
2. Porez na promet proizvoda iz člana 12. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga za koje se porez na promet proizvoda plaća po nižoj stopi, osim proizvoda iz člana 12. stav 1. tač. 1., 2., 4., 12., 13. i 16. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga 715132
3. Porez na promet naftnih derivata po nižoj stopi iz člana 12. stav 1. tač. 13. i 16. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga 715912
4. Porez na promet energenata po nižoj stopi iz člana 12. stav 1. tač. 4. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga. 715913
5. Porez na promet osnovnih proizvoda poljoprivrede, ribarstva i proizvoda koji služe za ljudsku ishranu iz člana 12. stav 1. tač. 1. i 2. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga. 715914
6. Porez na promet proizvoda za koje obveznik ne posjeduje vjerodostojnu dokumentaciju 715136
7. Porez na promet osnovnih proizvoda za građevinarstvo iz člana 12. stav 1. tačka 12. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga i porez na promet usluga u građevinarstvu koji se obračunava na osnovicu iz člana 18. tačka 5. Zakona 715915
8. Kaznena kamata 715137
9. Porez na promet usluga, osim usluga u građevinarstvu 715141

2.3.3. Prihodi iz tačke 2.3.2. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda kantonalnog budžeta, a u platni nalog se unosi šifra općine prema mjestu u kojem je promet obavljen, odnosno usluga izvršena.

2.3.4. Prihode iz tačke 2.3.2. ovog pravilnika raspoređuje kantonalni trezor u korist kantonalnih i općinskih budžeta u omjeru i na način utvrđen kantonalnim propisima, koji su uredili raspodjelu prihoda od poreza na promet proizvoda i usluga.

 1. PRIHODI OD DIREKTNIH POREZA 3.1. Porez na dobit

3.1.1. Porez na dobit obračunava se i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dobit (“Službene novine Federacije BiH”, br. 15/16 i 15/20).

3.1.2. Vrste javnih prihoda od poreza na dobit su:

Rbr. Naziv prihoda Vrsta prihoda
1. Porez na dobit banaka 711911
2. Porez na dobit mikrokreditnih organizacija 711912
3. Porez na dobit društava za osiguranje imovine i lica 711913
4. Porez na dobit društava za reosiguranje imovine i lica 711914
5. Porez na dobit pravnih lica iz oblasti elektroprivrede 711915
6. Porez na dobit pravnih lica iz oblasti pošte i telekomunikacija 711916
7. Porez na dobit pravnih lica iz oblasti igara na sreću 711917
8. Porez po odbitku 711918
9. Ostali porez na dobit 711919
10. Porez na dobit 711211
11. Porez po odbitku 711212

3.1.3. Prihodi iz tačke 3.1.2. rbr od 1. do 9. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa budžeta Federacije.

3.1.4. Prihodi iz tačke 3.1.2. rbr 10. i 11. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda kantonalnog budžeta, a u platni nalog se unosi šifra općine prema sjedištu pravnog lica.

3.1.5. Prihode iz tačke 3.1.3. ovog pravilnika u skladu sa članom 4. stav (1) tačka b) Zakona o pripadnosti javnih prihoda (“Službene novine Federacije BiH”, br. 22/06, 43/08, 22/09, 35/14 i 94/15) uplaćuju pravna lica koja su u skladu sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 razvrstana prema sljedećim djelatnostima koje obavljaju:

OBLAST GRANA RAZRED NAZIV DJELATNOSTI VRSTA PRIHODA
64 Finansijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i penzijskih fondova
  64.1. Novčarsko posredovanje 711911/ 711912
  64.2. Djelatnosti finansijskih holding-društava 711919
  64.3. Trustovi, ostali fondovi i slični finansijski subjekti 711919
  64.9. Ostale finansijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i penzijskih fondova 711911/ 711912
65 Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja
  65.1. Osiguranje 711912
  65.2. Reosiguranje 711914
  65.3. Penzijski fondovi 711919
35 Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
  35.1 Proizvodnja, prijenos i distribucija električne energije 711915
53 Poštanske i kurirske djelatnosti
  53.1 Djelatnosti pružanja univerzalnih poštanskih usluga 711916
61 Telekomunikacije
  61.1 Djelatnosti žičane telekomunikacije 711916
  61.2 Djelatnosti bežične telekomunikacije 711916
  61.3 Djelatnosti satelitske telekomunikacije 711916
  61.9 Ostale telekomunikacijske djelatnosti 711916
92 Djelatnost kockanja i klađenja
  92.0 Djelatnost kockanja i klađenja 711917
66 Pomoćne djelatnosti kod finansijskih usluga i djelatnosti osiguranja
  66.1 Pomoćne djelatnosti kod finansijskih usluga, osim osiguranja i penzijskih fondova
    66.11 Poslovanje finansijskih tržišta 711919
  66.3 Djelatnosti upravljanja fondovima
    66.30 Djelatnosti upravljanja fondovima 711919

3.1.6. Prihode iz tačke 3.1.4. ovog pravilnika raspoređuje kantonalni trezor u korist kantonalnih i općinskih budžeta u omjeru i na način utvrđen kantonalnim propisima.

3.2. Zaostali prihodi od poreza na dobit

3.2.1. Zaostali prihodi od poreza na dobit utvrđeni kantonalnim propisima uključuju reprogramirane obaveze, obaveze u postupku prinudne naplate i obaveze utvrđene u inspekcijskom nadzoru, koje se odnose na period do 31.12.2008. godine.

3.2.2. Zaostali prihodi od poreza na dobit su:

Rbr. Naziv prihoda Vrsta prihoda
1. Porez na dobit privredne i profesionalne djelatnosti 711111
2. Porez na dobit od poljoprivredne djelatnosti 711112

3.2.3. Prihodi iz tačke 3.2.2. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda kantonalnog budžeta, a u platni nalog se unosi šifra općine prema sjedištu pravnog lica.

3.2.4. Prihode iz tačke 3.2.2. ovog pravilnika raspoređuje kantonalni trezor u korist kantonalnih i općinskih budžeta u omjeru i na način utvrđen kantonalnim propisima.

3.3. Porez na dohodak

3.3.1. Porez na dohodak obračunava se i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak (“Službene novine Federacije BiH”, br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13).

3.3.2. Vrste javnih prihoda od poreza na dohodak su:

Rbr. Naziv prihoda Vrsta prihoda
1. Porez na dohodak od nesamostalne djelatnosti 716111
2. Porez na dohodak od samostalne djelatnosti 716112
3. Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava 716113
4. Porez na dohodak od ulaganja kapitala 716114
5. Porez na dohodak na dobitke iz nagradnih igara i igara na sreću 716115
6. Porez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti 716116
7. Porez na dohodak po konačnom obračunu 716117

3.3.3. Porez iz tačke 3.3.2. rbr. 1 ovog pravilnika je porez na prihode utvrđene prema članu 10. Zakona o porezu na dohodak.

3.3.4. Porez iz tačke 3.3.2. rbr. 2 ovog pravilnika je porez na prihode utvrđene prema članu 12. stav (1), (2) i (3) Zakona o porezu na dohodak.

3.3.5. Porez iz tačke 3.3.2. rbr. 3 ovog pravilnika je porez na prihode utvrđene prema članu 21. Zakona o porezu na dohodak.

3.3.6. Porez iz tačke 3.3.2. rbr. 4 ovog pravilnika je porez na prihode utvrđene prema članu 22. Zakona o porezu na dohodak.

3.3.7. Porez iz tačke 3.3.2. rbr. 5 ovog pravilnika je porez na prihode utvrđene prema članu 23. Zakona o porezu na dohodak.

3.3.8. Porez iz tačke 3.3.2. rbr. 6 ovog pravilnika je porez na prihode utvrđene prema članu 12. stav (4) Zakona o porezu na dohodak.

3.3.9. Porez iz tačke 3.3.2. rbr. 7 ovog pravilnika je porez na prihode utvrđene prema članu 35. Zakona o porezu na dohodak

3.3.10. Prihodi iz tačke 3.3.2. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda kantonalnog budžeta, a u platni nalog se unosi šifra općine prema prebivalištu/boravištu fizičkog lica. Izuzetno, kod uplate poreza na dohodak fizičkih lica koji imaju prebivalište izvan teritorije Federacije u platni nalog se unosi šifra općine isplatioca.

3.3.11. Prihode iz tačke 3.3.2. ovog pravilnika raspoređuje kantonalni trezor u korist kantonalnih i općinskih budžeta u omjeru i na način utvrđen Zakonom o pripadnosti javnih prihoda i kantonalnim propisima.
3.4. Zaostali prihodi od poreza fizičkih lica

3.4.1. Zaostali prihodi od poreza fizičkih lica utvrđeni kantonalnim propisima uključuju reprogramirane obaveze, obaveze u postupku prinudne naplate i obaveze utvrđene u inspekcijskom nadzoru, koje se odnose na period do 31.12.2008. godine.

3.4.2. Zaostali prihodi od poreza na dohodak su:

Rbr. Naziv prihoda Vrsta prihoda
1. Porez na plaću i druga lična primanja 713111
2. Porez na dodatna primanja 713113
3. Porez po osnovu autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja 711113
4. Porez na ukupan prihod fizičkih lica 711114
5. Porez na prihod od imovine i imovinskih prava 711115
6. Porez na dobitke od igara na sreću 715211

3.4.3. Prihodi iz tačke 3.4.2. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda kantonalnog budžeta, a kantonalni trezor raspoređuje u korist kantonalnih i općinskih budžeta u omjeru i na način utvrđen kantonalnim propisima.

3.5. Porez na imovinu, naslijeđe i poklon

3.5.1. Porez na imovinu, naslijeđe i poklon obračunava se i plaća prema kantonalnim propisima kako slijedi:

Kanton Naziv zakona Službeno glasilo kantona
Unsko-sanski kanton Zakon o porezu na imovinu i porezu na naslijeđe i poklon “Službeni glasnik USK”, broj 4/09 i 12/18
Posavski kanton Zakon o porezu na imovinu, naslijeđe i dar “Narodne novine Županije Posavske”, br. 9/08 i 4/09
Tuzlanski kanton Zakon o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon “Službene novine TK”, br. 14/09, 3/10, 4/10 i 8/14
Zeničko-dobojski kanton Zakon o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon “Službene novine ZDK”, broj 9/09
Bosansko-podrinjski kanton Zakon o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon “Službene novine BPK Goražde”, br. 7/09, 4/13 i 15/14
Srednjobosanski kanton Zakon o porezima Srednjobosanskog kantona “Službene novine SBK”, br. 6/09, 7/09-ispravka i 3/10
Hercegovačko-neretvanski kanton Zakon o porezima Hercegovačko-neretvanskog kantona “Službene novine HNK”, br. 2/09, 3/09 – ispravka i 4/10
Zapadno-hercegovački kanton Zakon o porezima županije Zapadnohercegovačke “Narodne novine županije Zapadnohercegovačke”, br. 12/09, 15/09-ispravka i 4/10
Kanton Sarajevo Zakon o porezu na imovinu “Službene novine KS”, broj: 7/09
Zakon o porezu na promet nekretnina i porezu na naslijeđe i poklone “Službene novine KS”, 28/18
Kanton 10 Zakon o porezima Hercegbosanske županije “Narodne novine Hercegbosanske županije”, br. 10/09, 1/10-ispravka, 2/10, 13/17 i 15/18

 

3.5.2. Vrste javnih prihoda od poreza na imovinu, naslijeđe i poklon su:

Rbr. Naziv prihoda Vrsta prihoda
1. Porez na imovinu od fizičkih lica 714111
2. Porez na imovinu od pravnih lica 714112
3. Porez na imovinu za motorna vozila 714113
4. Porez na nasljeđe i poklone 714121
5. Ostali porezi na imovinu 714191

 

3.5.3. Prihodi iz tačke 3.5.2. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda kantonalnog budžeta, a u platni nalog se unosi šifra općine prema mjestu plaćanja u skladu sa propisima iz tačke 3.5.1. ovog pravilnika.

3.6. Porez na promet nepokretnosti i prava

3.6.1. Porez na promet nepokretnosti i prava obračunava se i plaća prema kantonalnim propisima kako slijedi:

Kanton Naziv zakona Službeno glasilo kantona
Unsko-sanski kanton Zakon o porezu na promet nekretnina “Službeni glasnik USK”, 6/04 i 18/04 – ispravka
Posavski kanton Zakon o porezu na promet nekretnina i prava “Narodne novine Županije Posavske”, broj 11/09
Tuzlanski kanton Zakon o porezu na promet nepokretnosti i prava “Službene novine TK”, br. 11/01, 13/01, 13/03, 3/13, 12/16 i 11/18
Zeničko-dobojski kanton Zakon o porezu na promet nekretnina “Službene novine ZDK”, br. 6/09, 6/13 i 6/18
Bosansko-podrinjski kanton Zakon o porezu na promet nepokretnosti i prava “Službene novine BPK Goražde”, br. 18/01 i 2/10
Srednjobosanski kanton Zakon o porezu na promet nekretnina “Službene novine SBK”, 11/13 – prečišćeni tekst
Hercegovačko-neretvanski kanton Zakon o porezu na promet nekretnina Hercegovačko-neretvanskog kantona “Službene novine HNK”, br. 8/00, 5/04, 11/08, 5/12, 7/12 i 9/15
Zapadno-hercegovački kanton Zakon o porezu na promet nekretnina “Narodne novine županije Zapadnohercegovačke”, 17/99
Kanton Sarajevo Zakon o porezu na promet nekretnina i porezu na naslijeđe i poklone “Službene novine Kantona Sarajevo”, 28/18
Kanton 10 Zakon o porezu na promet nekretnina i prava “Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj 7/02

 

3.6.2. Vrste javnih prihoda od poreza na promet nepokretnosti su:

Rbr. Naziv prihoda Vrsta prihoda
1. Porez na promet nepokretnosti fizičkih lica 714131
2. Porez na promet nepokretnosti pravnih lica 714132

 

3.6.3. Prihodi iz tačke 3.6.2. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda kantonalnog budžeta, a u platni nalog se unosi šifra općine prema mjestu plaćanja u skladu sa propisima iz tačke 3.6.1. ovog pravilnika.

3.6.4. Prihode iz tačke 3.6.2. ovog pravilnika raspoređuje kantonalni trezor u korist kantonalnih i općinskih budžeta u omjeru i na način utvrđen kantonalnim propisima.

3.7. Zaostali prihodi od ostalih poreza

3.7.1. Zaostali prihodi od ostalih poreza uključuju reprogramirane obaveze, obaveze u postupku prinudne naplate i obaveze utvrđene u inspekcijskom nadzoru, koje se odnose na period do 31.12.2008. godine.

3.7.2. Zaostali prihodi od ostalih poreza su:

Rbr. Naziv prihoda Vrsta prihoda
1. Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od pravnih lica 719116
2. Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od fizičkih lica 719117
3. Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 719114
4. Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu i privremenih i povremenih poslova 719115
5. Ostali porezi 719111

 

3.7.3. Prihodi iz tačke 3.7.2. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda kantonalnog budžeta, a u platni nalog se unosi šifra općine prema sjedištu pravnog lica.

3.7.4. Prihode iz tačke 3.7.2. rbr 1., 2. i 5. ovog pravilnika raspoređuje kantonalni trezor u korist kantonalnih i općinskih budžeta u omjeru i na način utvrđen kantonalnim propisima.

3.7.5. Prihode iz tačke 3.7.2. rbr 3. i 4. ovog pravilnika raspoređuje kantonalni trezor i to: 20% iznosa budžetu Federacije, 30% iznosa budžetu kantona i 50% iznosa budžetu jedinice lokalne samouprave u kojoj je i ostvaren.

 1. TAKSE 4.1. Administrativne takse

4.1.1. Vrste javnih prihoda od administrativnih taksi su:

Rbr. Naziv prihoda Vrsta prihoda
1. Federalne administrativne takse 722112
2. Prihodi od prodaje taksenih maraka 722633
3. Kantonalne administrativne takse 722121
4. Općinske administrativne takse 722131
5. Takse za držanje pasa 722132
6. Takse za ovjeravanje dokumenata 722133
7. Takse za vjenčanja i druge civilne registracije 722134
8. Druge općinske administrativne takse 722135

 

4.1.2. Prihodi iz tačke 4.1.1. rbr. 1. i 2. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda budžeta Federacije, u skladu sa Zakonom o federalnim administrativnim taksama i Tarifi federalnih upravnih taksi (“Službene novine Federacije BiH”, br. 6/98, 8/00, 45/10, 43/13 i 98/17).

4.1.3. Prihodi iz tačke 4.1.1. rbr. 3. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda budžeta kantona u skladu sa kantonalnim propisima kako slijedi:

Kanton Naziv zakona Službeno glasilo kantona
Unsko-sanski kanton Zakon o administrativnim taksama i tarifi kantonalnih administrativnih taksi – prečišćeni tekst “Službeni glasnik USK”, broj 17/16
Posavski kanton Zakon o upravnim pristojbama i Tarifa upravnih pristojbi “Narodne novine Županije Posavske”, br. 1/97, 1/98, 4/01, 8/01, 2/03, 2/13) i Tarifa upravnih pristojbi (“Narodne novine Županije Posavske” br. 1/97, 8/01, 9/01)
Tuzlanski kanton Zakon o administrativnim taksama i tarifi kantonalnih administrativnih taksi “Službene novine TK”, br. 6/12, 15/13 i 10/18
Zeničko-dobojski kanton Zakon o administrativnim taksama “Službene novine ZDK”, broj 13/02, 12/03, 4/04, 5/04, 4/08, 7/09, 2/10, 6,10, 9/10, 12/13 i 3/14
Bosansko-podrinjski kanton Zakon o administrativnim taksama “Službene novine BPK Goražde”, br. 12/13 i 12/15
Srednjobosanski kanton Zakon o kantonalnim administrativnim taksama “Službene novine SBK”, br. 11/03, 1/04, 5/12 i 11/15
Hercegovačko-neretvanski kanton Zakon o administrativnim taksama HNK i tarifi kantonalnih administrativnih taksi “Službene novine HNK”, br. 8/00, 4/04, 7/07, 2/13
Zapadno-hercegovački kanton Zakon o upravnim pristojbama s Tarifom upravnih pristojbi Županije Zapadnohercegovačke “Narodne novine županije Zapadnohercegovačke”, br. 8/14 i 25/19
Kanton Sarajevo Zakon o administrativnim taksama “Službene novine KS”, br. 30/01, 22/02, 10/05, 26/08 i 23/16 – prečišćeni tekst
Kanton 10 Zakon o upravnim pristojbama “Narodne novine Hercegbosanske županije”, 3/98

 

4.1.4. Prihodi iz tačke 4.1.1.rbr. 4. do 8. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa jedinica lokalne samouprave u skladu sa propisima jedinica lokalne samouprave.

4.2. Sudske takse

4.2.1. Vrste javnih prihoda od sudskih taksi su:

Rbr. Naziv prihoda Vrsta prihoda
1. Federalne sudske takse za pravna lica 722211
2. Federalne sudske takse za fizička lica 722212
3. Kantonalne sudske takse 722221
4. Općinske sudske takse 722231

 

4.2.2. Prihodi iz tačke 4.2.1. rbr. 1. i 2. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda budžeta Federacije u skladu sa Zakonom o sudskim taksama u postupku pred Vrhovnim sudom Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 48/99).

4.2.3. Prihodi iz tačke 4.2.1.rbr. 3. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda budžeta kantona u skladu sa kantonalnim propisima kako slijedi:

Kanton Naziv zakona Službeno glasilo kantona
Unsko-sanski kanton Zakon o sudskim taksama – prečišćeni tekst “Službeni glasnik USK”, broj 17/16
Posavski kanton Zakon o sudskim pristojbama i Tarifi sudskih pristojbi “Narodne novine Županije Posavske”, br. 2/09 i 7/10 i Tarifa sudskih pristojbi (Narodne novine Županije Posavske” br. 2/09 i 7/10)
Tuzlanski kanton Zakon o sudskim taksama Službene novine TK”, br. 4/16 i 10/18
Zeničko-dobojski kanton Zakon o sudskim taksama – prečišćeni tekst “Službene novine ZDK”, broj 1/16
Bosansko-podrinjski kanton Zakon o sudskim taksama “Službene novine BPK Goražde”, br. 6/10, 15/14 i 12/15
Srednjobosanski kanton Zakon o kantonalnim sudskim taksama “Službene novine SBK”, broj 04/17
Hercegovačko-neretvanski kanton Zakon o sudskim taksama sa tarifom “Službene novine HNK”, br. 5/04, 7/04, 4/09 i 2/13
Zapadnohercegovački kanton Zakon o sudskim pristojbama “Narodne novine županije Zapadnohercegovačke”, br. 8/08, 10/09, 4/10, 8/12, 1/16 i 29/19
Kanton Sarajevo Zakon o sudskim taksama “Službene novine KS”, br. 36/14- prečišćeni tekst i 23/16
Kanton 10 Zakon o sudskim pristojbama Hercegbosanske županije i Tarifa sudskih pristojbi “Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj 5/13

 

4.2.4. Prihodi iz tačke 4.2.1.rbr. 4. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa jedinica lokalne samouprave u skladu sa propisima jedinica lokalne samouprave.

4.3. Komunalne takse

4.3.1. Vrste javnih prihoda od komunalnih taksi su:

Rbr. Naziv prihoda Vrsta prihoda
1. Kantonalne komunalne takse 722311
2. Općinske komunalne takse 722321
3. Općinske komunalne naknade za istaknutu firmu 722322
4. Ostale općinske komunalne naknade i takse 722329
5. Općinske komunalne naknade u skladu sa kantonalnim propisima za posebne namjene 722441

 

4.3.2. Prihodi iz tačke 4.3.1. rbr. 1 ovog pravilnika uplaćuju se na račune budžeta kantona u skladu sa kantonalnim zakonima kako slijedi:

Kanton Naziv zakona Službeno glasilo kantona
Posavski kanton Zakon o komunalnim taksama i Tarifi komunalnih taksi “Narodne novine Županije Posavske”, br. 4/09
Tuzlanski kanton Zakon o komunalnim djelatnostima Službene novine TK”, br. 11/05, 77/07, 8/12 i 14/13
Bosansko-podrinjski kanton Zakon o komunalnim taksama “Službene novine BPK Goražde”, br. 16/11 15/14
Srednjobosanski kanton Zakon o kantonalnim komunalnim taksama “Službene novine SBK”, br. 2/12, 5/14, 8-17-OUS i 2/18
Hercegovačko-neretvanski kanton Zakon o komunalnoj djelatnosti “Službene novine HNK”, broj 4/04
Kanton Sarajevo Zakon o komunalnim taksama “Službene novine KS”, br. 14/06, 34/07, 02/08, 29/11, 31/12, 36/12 i 28/18

 

4.3.3. Prihodi iz tačke 4.3.1. rbr. 2 do 5. ovog pravilnika uplaćuju se u skladu sa propisima kantona i jedinica lokalne samouprave na račune jedinica lokalne samouprave.

4.4. Ostale takse

4.4.1. Vrste javnih prihoda od ostalih taksi su:

Rbr. Naziv prihoda Vrsta prihoda
1. Takse za detašmane 722111
2. Putničke takse – naknade za unaprjeđenje avio prometa u Federaciji 722113
3. Posebna taksa za izmirenje duga za isporuku prirodnog gasa 722115
4. Taksa za uspostavu rezervi naftnih derivata 722116

 

4.4.2. Prihodi iz tačke 4.4.1.rbr.1 ovog pravilnika uplaćuju se u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 2/95) na račun budžeta Federacije.

4.4.3. Prihodi iz tačke 4.4.1. rbr. 2. ovog pravilnika uplaćuju se u skladu sa Odlukom o putničkoj taksi – naknadi za razvoj i unapređenje avio prijevoza u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 8/05, 35/10, 61/12 i 30/13) na račun budžeta Federacije.

4.4.4. Prihodi iz tačke 4.4.1. rbr. 3. ovog pravilnika uplaćuju se u skladu sa Odlukom o posebnoj taksi za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u periodu 1992-1995. godina (“Službene novine Federacije BiH”, br. 8/09, 28/09, 16/14 i 42/15) na račun budžeta Federacije.

4.4.5. Prihodi iz tačke 4.4.1. rbr. 4. ovog pravilnika uplaćuju se u skladu sa Zakonom o naftnim derivatima u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 52/14).

4.4.5.1. Uplata takse za uspostavu rezervi naftnih derivata vrši se na račun Budžeta Federacije, uz obavezno popunjavanje polja 14. Općina: gdje se upisuje šifra općine sjedišta pravnog lica ili fizičkog lica – poduzetnika i polja 15. Budžetska organizacija: 1701001 u nalogu za plaćanje.

4.4.5.2. Prijenos na poseban namjenski podračun Jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine, raspolaganje i namjena trošenja ovih sredstava vršit će se u skladu sa procedurama o otvaranju namjenskih podračuna, a u svrhe utvrđene Zakonom o naftnim derivatima.

 1. NAKNADE 5.1. Naknade za priređivanje igara na sreću

5.1.1. Vrste javnih prihoda od naknada za priređivanje igara na sreću su:

Rbr. Naziv prihoda Vrsta prihoda
1. Naknade za priređivanje igara na sreću 722598
2. Mjesečna naknada za priređivanje igara na sreću 722599
3. Ostale naknade za priređivanje igara na sreću 722481
4. Naknade ostvarene priređivanjem klasičnih igara na sreću iz prometa Lutrije BiH 721231
5. Naknade od tombolskih kartica 722636

 

5.1.2. Prihodi iz tačke 5.1.1. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda budžeta Federacije, u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (“Službene novine Federacije BiH”, br. 48/15 i 60/15).

5.1.3. Prihod iz tačke 5.1.1.rbr 1. ovog pravilnika obračunava se i plaća u skladu sa čl. 73. st. (1) i (2), čl. 74. stav (1), čl. 91. stav (1) tač. 1. i 2., čl. 106. st. (1) i (2) i 117. st. (1) i (2) Zakona o igrama na sreću.

5.1.4. Prihod iz tačke 5.1.1.rbr 2. ovog pravilnika obračunava se i plaća u skladu sa čl. 52. st. (1) i (3), čl. 74. stav (3), čl. 92. stav (3), čl. 107. stav (2) i čl. 119. stav (2) Zakona o igrama na sreću.

5.1.5. Prihod iz tačke 5.1.1.rbr 3. ovog pravilnika obračunava se i plaća u skladu sa članom 74. stav (7), čl. 91. stav (1) tač. 3. i 4., čl. 92. stav (1), čl. 106. stav (3), čl. 107. stav (1) Zakona o igrama na sreću.

5.1.6. Prihod iz tačke 5.1.1.rbr 4. ovog pravilnika obračunava se i plaća u skladu sa članom 6. i članom 119. stav (1) Zakona o igrama na sreću.

5.1.7. Prihod iz tačke 5.1.1.rbr 5. ovog pravilnika obračunava se i plaća u skladu sa članom 50. Zakona o igrama na sreću.

5.1.8. Prihod iz tačke 5.1.1.rbr 1. i 4. ovog pravilnika usmjeravaju se u 50% iznosa na finansiranje programa i projekata udruženja građana i humanitarnih organizacija na način propisan u članu 7. stav (3) tač. 1) do 5) Zakona o igrama na sreću.

5.1.9. Prihod iz tačke 5.1.1.rbr 2. ovog pravilnika usmjeravaju se u 5% iznosa na finansiranje programa i projekata udruženja građana i humanitarnih organizacija na način propisan u članu 7. stav (3) tačka 6) Zakona o igrama na sreću.

5.2. Vodne naknade

5.2.1. Vrste javnih prihoda od vodnih naknada su:

Rbr. Naziv prihoda Vrsta prihoda
1. Posebna vodna naknada za zaštitu voda za transportna sredstva koja za pogon koriste naftu ili naftne derivate 722521
2. Posebna vodna naknada za zaštitu voda (ispuštanje otpadnih voda, uzgoj ribe, upotrebu vještačkih đubriva i hemikalija za zaštitu bilja) 722522
3. Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda za javno vodosnabdijevanje 722523
4. Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda, za flaširanje vode i mineralne vode, za uzgoj ribe u ribnjacima, za navodnjavanje i druge namjene 722524
5. Posebna vodna naknada za vađenje materijala iz vodotoka 722527
6. Posebna vodna naknada za zaštitu od poplava 722528
7. Opća vodna naknada 722529
8. Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda za industrijske procese, uključujući i termoelektrane 722525
9. Posebna vodna naknada za korištenje vode za proizvodnju električne energije u hidroelektranama 722526

 

5.2.2. Prihodi iz tačke 5.2.1.rbr. 1 do 7. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda budžeta kantona, u skladu sa Zakonom o vodama (“Službene novine Federacije BiH”, br. 70/06).

5.2.3. Prihode iz tačke 5.2.2. ovog pravilnika raspoređuje kantonalni trezor u korist: 40% iznosa na račun agencija za vode u Federaciji, 15% iznosa na račun Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine i 45% iznosa na račun budžeta kantona.

5.2.3.1. Pripadnost prihoda agencijama za vode po općinama utvrđena je Odlukom o granicama riječnih bazena i vodnih područja na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 41/07).

5.2.4. Prihodi iz tačke 5.2.1.rbr. 8 i 9. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda budžeta jedinica lokalne samouprave, u skladu sa Zakonom o vodama (“Službene novine Federacije BiH”, br. 70/06).

5.3. Zaostale vodne naknade

5.3.1. Zaostali prihodi od vodnih naknada uključuju reprogramirane obaveze, obaveze u postupku prinudne naplate i obaveze utvrđene u inspekcijskom nadzoru, koje su se obračunavale u skladu sa Zakonom o vodama (“Službene novine Federacije BIH” broj 18/98).

5.3.2. Vrste zaostalih vodnih naknada su:

Rbr. Naziv prihoda Vrsta prihoda
1. Zaostala obaveza po osnovu posebnih vodnih naknada 777776

 

 

5.4.Naknade iz oblasti vodenog prijevoza

5.4.1. Vrste javnih prihoda od naknada iz oblasti vodenog prijevoza su:

Rbr. Naziv prihoda Vrsta prihoda
1. Naknada za sigurnost plovidbe koju plaćaju inostrana plovila i naknada za odobrenje za plovidbu inostranih plovila u teritorijalnim vodama Bosne i Hercegovine 722519
2. Naknada za korištenje objekata sigurnosti u unutrašnjim i teritorijalnim vodama Bosne i Hercegovine 722562
3. Naknada domaćih i inostranih brodova za prijevoz putnika preko morskog akvatorija Neum-Klek 722563
4. Naknade za obrasce koje izdaju kapetanije 722594
5. Naknade za baždarenje čamaca 722595
6. Naknade za pregled čamaca 722596
7. Naknada za korištenje objekata sigurnosti plovidbe na unutrašnjim i pomorskim plovnim putevima 722491

 

5.4.2. Prihodi iz tačke 5.4.1. rbr. 1. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa budžeta Federacije, u skladu sa Zakonom o unutrašnjoj i pomorskoj plovidbi (“Službene novine Federacije BiH”, broj 73/05) i Odlukom o visini naknade za sigurnost plovidbe, koju plaćaju inostrana plovila u teritorijalnim vodama Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 44/07).

5.4.3. Prihodi iz tačke 5.4.1. rbr. 2. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa budžeta Federacije, u skladu sa Zakonom o unutrašnjoj i pomorskoj plovidbi (“Službene novine Federacije BiH”, broj 73/05) i Odlukom o visini naknade koju plaćaju brodovi za usluge korištenja objekata sigurnosti plovidbe u unutrašnjim i teritorijalnim vodama BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 82/09).

5.4.4. Prihodi iz tačke 5.4.1. rbr. 3. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa budžeta Federacije, u skladu sa Zakonom o unutrašnjoj i pomorskoj plovidbi (“Službene novine Federacije BiH”, broj 73/05) i Odlukom o visini naknade domaćih i stranih brodova za prijevoz putnika preko morskog akvatorija Neum-Klek (“Službene novine Federacije BiH”, broj 82/09).

5.4.5. Prihodi iz tačke 5.4.1. rbr. 4. i 5. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa budžeta Federacije, u skladu sa Zakonom o unutrašnjoj i pomorskoj plovidbi (“Službene novine Federacije BiH”, broj 73/05) i Pravilnikom o načinu baždarenja čamaca, visini naknade za baždarenje i obrascima kapetanije (“Službene novine Federacije BiH”, broj 13/07).

5.4.6. Prihodi iz tačke 5.4.1. rbr. 6. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa budžeta Federacije, u skladu sa Zakonom o unutrašnjoj i pomorskoj plovidbi (“Službene novine Federacije BiH”, broj 73/05) i Pravilnikom o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti čamaca za plovidbu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 13/07).

5.4.7. Prihodi iz tačke 5.4.1. rbr. 7. ovog pravilnika uplaćuju se u skladu sa Zakonom o unutrašnjoj i pomorskoj plovidbi (“Službene novine Federacije BiH”, broj 73/05) i Pravilnikom o naknadi za korištenje objekata za sigurnost plovidbe na plovnom putu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 44/07) na račun Budžeta Federacije.

5.5. Cestovne naknade

5.5.1. Vrste javnih prihoda od cestovnih naknada su:

Rbr. Naziv prihoda Vrsta prihoda
1. Naknada za vanrednu upotrebu inostranih motornih i priključnih vozila 722534
2. Posebna naknada za službu “Pomoć – informacije na cestama” 722535
3. Naknada za vanrednu upotrebu motornih i priključnih vozila u zemlji 722536
4. Naknade za ceste što se plaćaju za vanrednu upotrebu javnih cesta zbog opterećenja i učestalosti vozila (vanredni prijevoz) 722537
5. Naknada za korištenje cestovnog zemljišta 722538
6. Naknada za postavljanje reklamnih panoa 722539
7. Ostale naknade za ceste po posebnim propisima 722565
8. Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica 722531
9. Naknada za upotrebu cesta za vozila građana 722532
10. Naknada za tehnički pregled vozila koja pripada budžetu Federacije 722416
11. Naknada za tehnički pregled vozila koja pripada kantonima 722424
12. Federalna taksa za korištenje autocesta (cestarina) 722114
13. Naknada za korištenje cestovnog zemljišta i obavljanje pratećih djelatnosti uz autoceste i brze ceste u Federaciji BiH 722417

 

5.5.2. Prihodi iz tačke 5.5.1. rbr. 1. do 7. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu sa Zakonom o cestama Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 12/10, 16/10, i 66/13), a pripadaju kantonalnim organima za ceste u dijelu koji se odnosi na regionalne ceste, općinskom, odnosno gradskom organu u dijelu koji se odnosi na lokalne ceste i ulice u gradovima i uplaćuju na račune nadležnih kantonalnih organa za ceste, i račune nadležnog općinskog odnosno gradskog organa.

5.5.3. Račun JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine za uplatu prihoda iz tačke 5.5.2. ovog pravilnika je:

Rbr NAZIV RAČUNA NAZIV BANKE BROJ RAČUNA
1. Poseban račun JP Ceste Federacije Intesa SanPaolo d.d. Sarajevo 154-001-2000213-981

 

5.5.4. Prihodi iz tačke 5.5.1. rbr. 8. i 9. ovog pravilnika uplaćuju se u skladu sa Zakonom o cestama Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 12/10, 16/10, i 66/13), i to: 40% iznosa na račun JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine i 60% iznosa na račun kantonalnih organa za ceste.

5.5.4.1. Kantonalni organi za ceste usmjeravaju 42% iznosa na račun općinskih organa, što čini 25% ukupnog iznosa od naknada za ceste.

5.5.4.2. Do formiranja nadležnih kantonalnih organa za ceste, 60% ukupne obaveze uplaćuje se na račun javnih prihoda kantonalnog budžeta.

5.5.4.3. Račun JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine za uplatu prihoda iz tačke 5.5.4. ovog pravilnika je:

Rbr NAZIV RAČUNA NAZIV BANKE BROJ RAČUNA
1. račun JP Ceste Federacije Raiffeisen bank d.d. Sarajevo 161-000-0028440-023

 

5.5.5. Prihodi iz tačke 5.5.1. rbr. 10 i 11. ovog pravilnika uplaćuju se u skladu sa Pravilnikom o naknadama za tehnički pregled vozila i drugim poslovima koji se obavljaju u stanicama za tehnički pregled (“Službene novine Federacije BiH”, br. 51/06, 26/07 i 4/10).

5.5.6. Prihodi iz tačke 5.5.1. rbr. 12. ovog pravilnika uplaćuju se u skladu sa Zakonom o cestama Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 12/10, 16/10, i 66/13) na račun JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine i to:

Rbr NAZIV RAČUNA NAZIV BANKE BROJ RAČUNA
1. račun JP Autoceste Federacije Raiffeisen bank d.d. Sarajevo 161-020-0062470-232
2. račun JP Autoceste Federacije UniCredit bank d.d. 338-690-2296565-422

 

5.5.7. Prihodi iz tačke 5.5.1. rbr. 13. ovog pravilnika uplaćuju se u skladu sa Zakonom o cestama Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 12/10, 16/10, i 66/13) na račun JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine i to:

Rbr NAZIV RAČUNA NAZIV BANKE BROJ RAČUNA
1. račun JP Autoceste Federacije Raiffeisen bank d.d. Sarajevo 161-020-0062470-135
2. račun JP Autoceste Federacije UniCredit bank d.d. 338-690-2296564-549

 

 

5.6. Koncesione naknade

5.6.1. Koncesione naknade su uređene Zakonom o koncesijama (“Službene novine Federacije BiH”, br. 40/02 i 61/06) i kantonalnim zakonima kako slijedi:

Kanton Naziv zakona Službeno glasilo kantona
Unsko-sanski kanton Zakon o koncesijama “Službeni glasnik USK”, br. 10/03, 19/13 i 9/17
Posavski kanton Zakon o koncesijama “Narodne novine Županije Posavske”, br. 7/01, 7/03, 13/07 i 10/09
Tuzlanski kanton Zakon o koncesijama “Službene novine TK”, br. 5/04, 7/05, 6/11, 1/13 i 11/14
Zeničko-dobojski kanton Zakon o koncesijama “Službene novine ZDK”, broj 5/13 – prečišćeni tekst
Bosansko-podrinjski kanton Zakon o koncesijama “Službene novine BPK Goražde”, broj 7/17
Srednjobosanski kanton Zakon o koncesijama “Službene novine SBK”, br. 8/09, 6/13, 9/15
Hercegovačko-neretvanski kanton Zakon o koncesijama “Službene novine HNK”, br. 1/13, 7/16, 6/18 i 9/19
Zapadno-hercegovački kanton Zakon o koncesijama “Narodne novine županije Zapadnohercegovačke”, broj 13/13
Kanton Sarajevo Zakon o koncesijama “Službene novine KS”, br. 27/11, 33/12 – odluka US i 15/13
Kanton 10 Zakon o koncesijama “Narodne novine Hercegbosanske županije”, br. 14/03 i 8/08

 

5.6.2. Vrste javnih prihoda od koncesionih naknada su:

Rbr. Naziv prihoda Vrsta prihoda
1. Naknada za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe 722422
2. Prihodi od zakupa javnog vodnog dobra na površinskim vodama I kategorije 721225
3. Prihodi od zakupa javnog vodnog dobra na površinskim vodama II kategorije 721226
4. Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa 721112
5. Naknada za koncesiju za istražni prostor u fazi istraživanja nafte i plina 721221
6. Naknada za proizvedenu naftu i plin 721222
7. Prihodi od zakupa sportsko-privrednih lovišta 721227
8. Prihod od ustupanja ribolovne zone 721228

 

5.6.3. Prihodi iz tačke 5.6.2. rbr. 1 ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda budžeta kantona, u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (“Službene novine Federacije BiH”, br. 52/09) i kantonalnim zakonima, kako slijedi:

Kanton Naziv zakona Službeno glasilo kantona
Tuzlanski kanton Zakon o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta “Službene novine TK”, broj 10/10
Hercegovačko-neretvanski kanton Zakon o poljoprivrednom zemljištu HNK “Službene novine HNK”, broj 8/13
Kanton 10 Zakon o poljoprivrednom zemljištu Hercegbosanske županije “Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj 2/10

 

5.6.4. Prihodi iz tačke 5.6.2. rbr. 2. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda budžeta kantona, u skladu sa Zakonom o vodama (“Službene novine Federacije BiH”, br. 70/06). Kantonalni trezor raspoređuje 40% ovog prihoda “Agenciji za vodno područje rijeke Save”, odnosno “Agenciji za vodno područje Jadranskog mora”, kantonalnom budžetu 45% i Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine 15%. Pripadnost prihoda agencijama za vode po općinama utvrđena je Odlukom o granicama riječnih bazena i vodnih područja na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 41/07).

5.6.5. Prihodi iz tačke 5.6.2. rbr. 3. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda budžeta kantona, u skladu sa Zakonom o vodama (“Službene novine Federacije BiH”, br. 70/06).

5.6.6. Prihodi iz tačke 5.6.2. rbr. 4. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda budžeta kantona, u skladu sa Zakonom o koncesijama (“Službene novine Federacije BiH”, br. 40/02 i 61/06) i kantonalnim zakonima navedenih u tački 5.6.1. ovog pravilnika.

5.6.7. Prihodi iz tačke 5.6.2. rbr. 5. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda budžeta Federacije, u skladu sa Zakonom o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 77/13 i 19/17).

5.6.8. Prihodi iz tačke 5.6.2. rbr. 6. ovog pravilnika uplaćuju se i raspodjeljuju u skladu sa Zakonom o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 77/13 i 19/17).

5.6.9. Prihodi iz tačke 5.6.2.rbr 7. ovog pravilnika uplaćuju se u korist: 20% iznosa budžeta Federacije, 60% iznosa u budžet kantona i 20% iznosa u budžet jedinice lokalne samouprave u skladu sa Zakonom o lovstvu (“Službene novine Federacije BiH”, br. 4/06, 8/10 i 81/14).

5.6.10. Prihodi iz tačke 5.6.2.rbr 8. ovog pravilnika uplaćuju se u skladu sa Zakonom o slatkovodnom ribarstvu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 64/04).

5.7. Naknade za šume

5.7.1. Vrste javnih prihoda od naknada za šume su:

Rbr. Naziv prihoda Vrsta prihoda
1. Naknada za opće korisne funkcije šuma 722471
2. Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama 722472
3. Naknada za izdvajanje iz šumsko-privrednog područja 722473
4. Naknada za korištenje državnih šuma 722474
5. Naknada u postupku promjene namjene šumskog zemljišta (krčenje šuma) 722475
6. Naknada po osnovu prava služnosti državnog šumskog zemljišta 722476
7. Naknada po osnovu zakupa državnog šumskog zemljišta 722477
8. Ostali prihodi za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma 722479

 

5.7.2. Prihodi iz tačke 5.7.1. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa budžeta kantona, u skladu sa kantonalnim propisima kako slijedi:

Kanton Naziv zakona Službeno glasilo kantona
Unsko-sanski kanton Zakon o šumama “Službeni glasnik USK”, br. 22/12, 16/16, 12/17 i 25/17
Posavski kanton Zakon o šumama “Narodne novine Županije Posavske”, broj 9/13
Tuzlanski kanton Zakon o šumama “Službene novine TK”, broj 7/17
Zeničko-dobojski kanton Zakon o šumama “Službene novine ZDK”, br. 8/13 i 1/15
Bosansko-podrinjski kanton Zakon o šumama “Službene novine BPK Goražde”, br. 4/13 i 5/13
Srednjobosanski kanton Zakon o šumama “Službene novine SBK”, 5/14 i 7/18
Zapadno-hercegovački kanton Zakon o šumama “Narodne novine županije Zapadnohercegovačke”, br. 8/13 i 11/17
Kanton Sarajevo Zakon o šumama “Službene novine KS”, 5/13
Kanton 10 Zakon o šumama “Narodne novine Hercegbosanske županije”, 4/14

 

5.7.3. Prihode iz tačke 5.7.2. ovog pravilnika raspoređuje kantonalni trezor u korist kantonalnih i općinskih budžeta u omjeru i na način utvrđen kantonalnim propisima.

5.8. Zaostale naknade za šume

5.8.1. Zaostali prihodi od naknada za šume uključuju reprogramirane obaveze, obaveze u postupku prinudne naplate i obaveze utvrđene u inspekcijskom nadzoru, koje su se obračunavale u skladu sa Zakonom o šumama (“Službene novine Federacije BiH”, br. 20/02, 29/03 i 37/04) i Uredbom o šumama (“Službene novine Federacije BiH”, br. 83/09, 26/10, 33/10, 38/10 i 60/11).

5.8.2. Vrste zaostalih naknada za šume su:

Rbr. Naziv prihoda Vrsta prihoda
1. Naknada za opće korisne funkcije šuma 722451
2. Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama 722452
3. Naknada za izdvajanje iz šumsko-privrednog područja 722453
4. Naknada za korištenje državnih šuma 722454
5. Naknada u postupku promjene namjene šumskog zemljišta (krčenje šuma) 722455
6. Naknada po osnovu prava služnosti državnog šumskog zemljišta 722456
7. Naknada po osnovu zakupa državnog šumskog zemljišta 722457
8. Naknada za eksproprisano državno šumsko zemljište 722458
9. Ostali prihodi za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma 722459
10. Naknada za korištenje opće korisnih funkcija šuma 722541
11. Sredstva za proširenu biološku reprodukciju šuma 722542
12. Naknada za krčenje šuma 722543
13. Naknada za ograničenje korištenja šuma 722544
14. Sredstva za jednostavnu biološku reprodukciju šuma 722545
15. Sredstva na promet šuma 722546

 

5.8.3. Prihod iz tačke 5.8.2. rbr. 1. ovog pravilnika uplaćuje se: 20% iznosa na račun budžeta Federacije i 80% iznosa na račun budžeta kantona prema sjedištu obveznika.

5.8.4. Prihod iz tačke 5.8.2. rbr. 2. i 9. ovog pravilnika uplaćuje se na račun budžeta kantona prema sjedištu obveznika.

5.8.5. Prihodi iz tačke 5.8.2. rbr. 3. i 5. ovog pravilnika uplaćuje se 40% iznosa na račun budžeta Federacije i 60% iznosa na račun budžeta kantona prema sjedištu obveznika.

5.8.6. Prihod iz tačke 5.8.2. rbr. 4. ovog pravilnika uplaćuje se 1% iznosa na račun budžeta Federacije, 1% iznosa na račun budžeta kantona prema sjedištu obveznika i 5% iznosa na račun budžeta jedinica lokalne samouprave.

5.8.7. Prihod iz tačke 5.8.2. rbr. 6., 7. i 8. ovog pravilnika uplaćuje se na račun budžeta Federacije.

5.8.8. Prihod iz tačke 5.8.2. rbr. 10. do 15. ovog pravilnika uplaćuje se prema Zakonu o šumama (“Službene novine Federacije BiH”, broj 20/02, 29/03 i 37/04)

5.9. Naknade za zaštitu okoliša

5.9.1. Vrste javnih prihoda od naknada za zaštitu okoliša su:

Rbr. Naziv prihoda Vrsta prihoda
1. Naknada zagađivača okoliša pravnih lica 722551
2. Naknada zagađivača okoliša fizičkih lica 722552
3. Naknada korisnika okoliša pravnih lica 722553
4. Naknada korisnika okoliša fizičkih lica 722554
5. Posebne naknade za okoliš koje plaćaju pravna lica pri svakoj registraciji motornih vozila 722555
6. Posebne naknade za okoliš koje plaćaju fizička lica pri svakoj registraciji motornih vozila 722556
7. Posebne naknade za okoliš 722557
8. Opće naknade za okoliš 722558

 

5.9.2. Prihodi iz tačke 5.9.1. utvrđeni su Zakonom o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/03 i 38/09), Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša FBIH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 33/03), Zakonom o upravljanju otpadom (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/03 i 72/09) i provedbenim propisima i uplaćuju se prema sjedištu pravnog lica odnosno adresi prebivališta fizičkog lica, na sljedeće račune:

Rbr NAZIV RAČUNA NAZIV BANKE BROJ RAČUNA
1. Račun Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za uplatu naknada zagađivača zraka Union banka d.d. Sarajevo 102-050-0000097-871
2. Račun Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za uplatu naknade za plastične kese tregerice Union banka d.d. Sarajevo 102-050-0000107-086
3. Depozitni račun Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za uplate naknade za okoliš koja se plaća pri registraciji motornih vozila Union banka d.d. Sarajevo 102-050-0000097-774
4 Depozitni račun za prikupljanje naknada za upravljanje otpadom od električnih i elektronskih proizvoda Union banka d.d. Sarajevo 102-050-0000100-393
5 Depozitni račun za prikupljanje naknade za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom Union banka d.d. Sarajevo 102-050-0000100-296

 

5.9.3. Prihodi iz tačke 5.9.1. rbr. 1. i 2. ovog pravilnika uplaćuju se na račun Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za uplatu naknada zagađivača zraka, izuzev za naknade za plastične kese tregerice koje se obračunavaju i plaćaju u skladu sa Uredbom o naknadama za plastične kese tregerice (“Službene novine Federacije BiH, broj: 9/14) na račun Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za uplate naknade za plastične kese tregerice.

5.9.4. Prihodi iz tačke 5.9.1. rbr. 5. i 6. ovog pravilnika koji se uplaćuju pri svakoj registraciji motornih vozila, plaćaju se na Depozitni račun Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za uplate naknade za okoliš koja se plaća pri registraciji motornih vozila.

5.9.5. Prihodi iz tačke 5.9.1. rbr. 7. i 8. ovog pravilnika obračunavaju se i plaćaju u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/03 i 72/09), obračunavaju se i uplaćuju prema Pravilniku o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom (“Službene novine Federacije BiH”, broj 88/11) na Depozitni račun za prikupljanje naknade za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom i Pravilnikom o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda (“Službene novine Federacije BiH”, broj 87/12) na Depozitni račun za prikupljanje naknade za upravljanje otpadom od električnih i elektronskih proizvoda.

5.9.6. Prihodi iz tačke 5.9.1. ovog pravilnika raspoređuju se srazmjerno prikupljenim prihodima svakog kantona: 30% iznosa Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine i 70% iznosa kantonalnim fondovima za zaštitu okoliša. Ukoliko nisu uspostavljeni kantonalni fondovi za zaštitu okoliša raspoređivat će se na račun budžeta kantona.

5.10. Naknade iz oblasti civilne zaštite

5.10.1. Vrste javnih prihoda od naknada iz oblasti civilne zaštite su:

Rbr. Naziv prihoda Vrsta prihoda
1. Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaća 722581
2. Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto primitaka po osnovu druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada 722582
3. Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila 722583
4. Naknada iz funkcionalne premije osiguranja motornih vozila za vatrogasne jedinice 722584
5. Naknada za zajedničke profesionalne vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila 722585
6. Naknada za zajedničke profesionalne vatrogasne jedinice iz funkcionalne premije osiguranja motornih vozila 722586

 

5.10.2. Prihodi iz tačke 5.10.1. rbr.1 i 2. ovog pravilnika uplaćuju se na račune javnih prihoda budžeta kantona u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (“Službene novine Federacije BiH”, br. 39/03, 22/06 i 43/10). Ove prihode raspoređuje kantonalni trezor: 15% iznosa na račun budžeta Federacije, 25% iznosa na račun budžeta kantona i 60% iznosa na račun budžeta jedinica lokalne samouprave.

5.10.3. Prihodi iz tačke 5.10.1. rbr. 3. do 6. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda budžeta kantona, u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 64/09).

5.10.3.1. Kantonalni trezor prihod iz tačke 5.10.1.rbr. 3 i 4. ovog pravilnika raspoređuje: 10% iznosa na račun budžeta Federacije, 20% iznosa na račun budžeta kantona i 70% iznosa na račun budžeta jedinica lokalne samouprave.

5.10.3.2. Kantonalni trezor prihod iz tačke 5.10.1.rbr. 5 i 6. ovog pravilnika raspoređuje: 5% iznosa na račun budžeta Federacije i 95% iznosa na račun budžeta kantona.

5.11. Naknade za zemljište, izgradnju i zauzimanje javnih površina

5.11.1. Vrste javnih prihoda od naknada za zemljište, izgradnju i zauzimanje javnih površina su:

Rbr. Naziv prihoda Vrsta prihoda
1. Naknada za dodijeljeno zemljište 722431
2. Naknada za osiguranje od požara 722432
3. Naknada za uređenje građevinskog zemljišta 722433
4. Naknada za korištenje građevinskog zemljišta 722434
5. Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti – Renta 722435
6. Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina 722436
7. Naknada za postupak legalizacije javnih površina i građevina 722437
8. Naknada za zauzimanje javnih površina 722461
9. Naknade i kazne za parkiranje 722462
10. Naknade za zakup javnih površina od kafea, restorana, kioska i pijaca 722463
11. Naknade za skladištenje građevinskih materijala, kampinga, pristaništa i javnih manifestacija 722464
12. Naknade za reklame postavljene na javnim površinama 722465

 

5.11.2. Prihodi iz tačke 5.11.1. ovog pravilnika uplaćuju se na račune javnih prihoda budžeta jedinica lokalne samouprave.

5.12. Naknade iz oblasti veterinarstva i poljoprivrede

5.12.1. Vrste javnih prihoda od naknada iz oblasti veterinarstva i poljoprivrede su:

Rbr. Naziv prihoda Vrsta prihoda
1. Federalna naknada za uvjerenje o veterinarsko-zdravstvenom stanju životinja iz uvoza 722511
2. Federalna naknada za obavezni zdravstveni pregled bilja u prometu preko teritorije Federacije 722512
3. Federalna naknada za izvršeni veterinarsko sanitarni pregled u prometu preko teritorije Federacije 722513
4. Federalna naknada za izvršene veterinarsko zdravstvene preglede i kontrolu u zemlji 722514
5. Federalne takse i naknade za pokriće troškova kvaliteta poljoprivrednih proizvoda u vanjskom prometu 722411
6. Takse za pokrivanje troškova i utvrđivanje zdravstvene ispravnosti životnih namirnica 722412
7. Federalna naknada za obavljene obavezne kontrole pošiljki mineralnih đubriva pri uvozu u Federaciju 722419

 

5.12.2. Prihodi iz tačke 5.12.1.rbr. 1 ovog pravilnika utvrđeni su u Zakonu o veterinarstvu u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj 34/02), Odluci o veterinarskoj svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinja i pošiljaka životinjskog podrijetla u unutrašnjem i međunarodnom prometu (“Službeni glasnik BiH”, br. 33/03, 14/04 i 35/05), Zakonu o veterinarstvu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 46/00) i Pravilniku o visini i načinu raspodjele naknada za svjedodžbu o zdravstvenom stanju životinja (“Službene novine Federacije BiH”, broj 55/12) a uplaćuju se na račune javnih prihoda budžeta kantona prema teritoriji kojoj pripada kantonalna veterinarska inspekcija za veterinarsko-zdravstvene preglede i kontrole koje obavlja kantonalna veterinarska inspekcija. Ove prihode raspoređuje kantonalni trezor u korist: 20% iznosa na račun budžeta Federacije i 80% iznosa na račun budžeta kantona.

5.12.3. Prihodi iz tačke 5.12.1. rbr. 2. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda budžeta Federacije, u skladu sa Zakonom o zaštiti bilja od bolesti i štetočina koje ugrožavaju cijelu zemlju (“Službeni glasnik BiH”, broj 2/92), Zakonom o fitofarmaceutskim sredstvima (“Službeni glasnik BiH”, broj 49/04) i Odlukom o visini naknade za obavezni zdravstveni pregled bilja u prometu preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine i visini naknade za kontrolu sredstava za zaštitu bilja pri uvozu u Federaciju Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 4/02).

5.12.4. Prihodi iz tačke 5.12.1. rbr. 3 ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda budžeta Federacije, u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti životinja (“Službeni list SRBiH”, broj 14/78) i Zakonom o veterinarstvu u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj 34/02).

5.12.5. Prihodi iz tačke 5.12.1. rbr. 4 ovog pravilnika utvrđeni su Zakonom o veterinarstvu u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj 34/02), Odlukom o veterinarskoj svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinja i pošiljaka životinjskog podrijetla u unutrašnjem i međunarodnom prometu (“Službeni glasnik BiH”, br. 33/03, 14/04 i 35/05), Zakonom o veterinarstvu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 46/00) i Pravilnikom o visini naknade i načinu raspodjele sredstava za obavljene veterinarsko-zdravstvene preglede i kontrolu na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 51/11, 55/12 i 5/16) i uplaćuju se na račune javnih prihoda budžeta kantona prema teritoriji kojoj pripada kantonalna veterinarska inspekcija kada veterinarsko – zdravstveni pregled i kontrolu obavljaju nadležni kantonalni veterinarski inspektori. Ove prihode raspoređuje kantonalni trezor u korist: 20% iznosa na račun budžeta Federacije i 80% iznosa na račun budžeta kantona.

5.12.6. Prihodi iz tačke 5.12.1. rbr. 5 i 6 ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda budžeta Federacije.

5.12.7. Prihodi iz tačke 5.12.1. rbr. 7 ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda budžeta Federacije, u skladu sa Zakonom o mineralnim đubrivima (“Službeni glasnik BiH”, br. 46/04 i 76/11) i Pravilnikom o načinu kontrole, visini i načinu plaćanja naknade za obavljene obavezne kontrole pošiljki mineralnih đubriva pri uvozu u Federaciju (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/10).

5.13. Ostale naknade po federalnim propisima

5.13.1. Vrste javnih prihoda od ostalih naknada po federalnim propisima su:

Rbr. Naziv prihoda Vrsta prihoda
1. Naknade troškova branilaca po službenoj dužnosti 722414
2. Naknade ostalih troškova krivičnog postupka 722415
3. Naknada od prisilnog izvršenja putem drugog lica o trošku subjekta nadzora – FUZIP 722418
4. Prihodi po osnovu “Dječije nedelje” 722425
5. Naknada za korištenje podataka izmjere katastra 722515
6. Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra 722516
7. Naknada za troškove postupka distribucije bilateralnih transportnih dozvola dodijeljenih domaćim prijevoznicima 722517
8. Naknade po osnovu tehničkih pregleda građevina i po osnovu stručnih ispita 722518
9. Prihodi Crvenog križa/Crvenog krsta od naknada organiziranja manifestacija Crvenog križa/krsta “Tjedan/Nedjelja Crvenog križa” i “Tjedan/Nedjelja borbe protiv tuberkuloze” 722561
10. Naknade za privremeno obustavljanje održavanja polaska ili reda vožnje 722564
11. Sredstva za poticanje rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom koja plaćaju subjekti u državnim organima 722568
12. Sredstva za poticanje rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom koja plaćaju privredni i drugi subjekti 722569
13. Naknada za polaganje stručnih ispita 722591
14. Federalna naknada od izdatih licenci, uvjerenja, certifikata i stručnih publikacija 722597

 

5.13.2. Prihodi iz tačke 5.13.1.rbr. 1. ovog pravilnika uplaćuju se na račun javnih prihoda budžeta Federacije u skladu sa Zakonom o advokaturi Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 25/02, 40/02, 29/03, 18/05, 68/05, 42/11), Zakonom o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 35/03, 37/03, 56/03, 78/04, 28/05, 55/06, 27/07, 53/07, 9/09, 12/10, 8/13 i 59/14) i Tarifom o nagradama i naknadi troškova za rad advokata u Federaciji Bosne i Hercegovine BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 22/04).

5.13.3. Prihodi iz tačke 5.13.1.rbr. 2. ovog pravilnika uplaćuju se na račun javnih prihoda budžeta Federacije u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 35/03, 37/03, 56/03, 78/04, 28/05, 55/06, 27/07, 53/07, 9/09, 12/10, 8/13 i 59/14).

5.13.4. Prihodi iz tačke 5.13.1.rbr. 3. ovog pravilnika uplaćuju se na račun javnih prihoda budžeta Federacije u skladu sa Zakonom o inspekcijama FBiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 73/14).

5.13.5. Prihodi iz tačke 5.13.1.rbr. 4. ovog pravilnika uplaćuju se na račune javnih prihoda budžeta kantona u skladu sa Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata, zaštite porodice sa djecom (“Službene novine Federacije BiH”, br. 36/99, 54/04, 26/06, 14/09 i 45/16) a na osnovu kojeg Vlada Federacije Bosne i Hercegovine svake godine donosi “Odluku o utvrđivanju novčanih iznosa koji će se naplaćivati tokom mjeseca oktobra na teritoriji FBiH za Dječiju nedelju”.

5.13.6. Prihodi iz tačke 5.13.1.rbr. 5. i 6. ovog pravilnika uplaćuju se u skladu sa Odlukom o naknadama za korištenje podataka premjera i katastra (“Službene novine Federacije BiH”, broj 49/15) i Odlukom o naknadama za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra (“Službene novine Federacije BiH”, broj 49/15).

5.13.7. Prihodi iz tačke 5.4.1. rbr. 7. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa budžeta Federacije, u skladu sa Pravilnikom o kriterijima, postupku i načinu raspodjele stranih dozvola za prijevoz tereta domaćim prijevoznicima (“Službeni glasnik BiH”, br. 35/02, 79/09).

5.13.8. Prihodi iz tačke 5.13.1.rbr. 8. ovog pravilnika uplaćuju se na račun javnih prihoda budžeta Federacije u skladu sa Zakonom o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10, 45/10).

5.13.9. Prihodi iz tačke 5.13.1.rbr. 9. ovog pravilnika uplaćuju se u skladu sa Zakonom o Crvenom križu/krstu Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/06) na račun organizacije Crvenog križa/Crvenog krsta.

5.13.10. Prihodi iz tačke 5.13.1.rbr. 10. ovog pravilnika uplaćuju se na račune javnih prihoda budžeta Federacije, kantona i jedinica lokalne samouprave, zavisno koji organ provodi postupak, u skladu sa članom 8. Pravilnika o načinu, uslovima, postupku i kriterijima utvrđivanja i trajanja privremenog obustavljanja održavanja polaska ili reda vožnje uslijed više sile ili vanrednog slučaja (“Službene novine Federacije BiH”, broj 19/10).

5.13.11. Prihodi iz tačke 5.13.1.rbr. 11. i 12. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom jednim nalogom u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom (“Službene novine Federacije BiH”, broj 9/10).

5.14. Ostale naknade po kantonalnim propisima

5.14.1. Vrste javnih prihoda od ostalih naknada po kantonalnim propisima su:

Rbr. Naziv prihoda Vrsta prihoda
1. Kantonalne naknade 722421
2. Naknada za troškove smještaja korisnika u ustanove socijalne zaštite 722426
3. Naknada za parkirališta 722427
4. Ostale kantonalne naknade 722429

 

5.14.2. Prihodi iz tačke 5.14.1. rbr. 2. ovog pravilnika uplaćuju se na račune javnih prihoda budžeta kantona u skladu sa kantonalnim propisima u kojim su isti doneseni i to:

Kanton Naziv zakona Službeno glasilo kantona
Srednjobosanski kanton Zakon o socijalnoj zaštiti SBK “Službene novine SBK”, br. 10/05, 2/06, 3/18 i 6/18-ispravka
Hercegovačko-neretvanski kanton Odluka o utvrđivanju cijena usluga smještaja u ustanovi “Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba” Stolac “Službene novine HNK”, broj 9/14
Kanton Sarajevo Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom “Službene novine KS”, broj: 38/14-PREČIŠĆENI TEKST, 38/16, 44/17, 28/18

 

5.14.3. Prihodi iz tačke 5.14.1. rbr. 3. ovog pravilnika uplaćuju se na račune javnih prihoda budžeta kantona u skladu sa kantonalnim propisima u kojim su isti doneseni i to:

Kanton Naziv zakona Službeno glasilo kantona
Kanton Sarajevo Zakon o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo “Službene novine KS”, br. 30/17, 46/17

 

 

5.15. Ostale naknade po propisima jedinica lokalne samouprave

5.15.1. Vrste javnih prihoda od ostalih naknada po propisima lokalne samouprave su:

Rbr. Naziv prihoda Vrsta prihoda
1. Naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa 722442
2. Naknada za korištenje hidroakumulacionog objekta izgrađenog na potopljenom području 722443
3. Naknada za prihode ostvarene radom termoelektrana 722444
4. Ostale općinske naknade 722449

 

5.15.2. Prihodi iz tačke 5.15.1. ovog pravilnika uplaćuju se na račune javnih prihoda budžeta jedinica lokalne samouprave u skladu sa propisima Federacije, kantona i jedinica lokalne samouprave.

 1. DOPRINOSI 6.1. Doprinosi za obavezno i dodatno osiguranje

6.1.1. Doprinosi za obavezno i dodatno osiguranje obračunavaju se i plaćaju u skladu sa Zakonom o doprinosima (“Službene novine Federacije BiH”, br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16, 34/18 i 99/19).

6.1.2. Vrste javnih prihoda od doprinosa za obavezno i dodatno osiguranje su:

Rbr. Naziv prihoda Vrsta prihoda
1. Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje 712112
2. Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje na primitke od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada 712126
3. Dodatni doprinos za penzijsko-invalidsko osiguranje 712114
4. Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje koje za nezaposlene osobe plaćaju kantonalne službe za zapošljavanje 712131
5. Doprinos za zdravstveno osiguranje 712111
6. Doprinos za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada 712116
7. Doprinos za zdravstveno osiguranje poljoprivrednika 712132
8. Dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje 712115
9. Doprinos za zdravstveno osiguranje koje za nezaposlene osobe plaćaju kantonalne službe za zapošljavanje 712133
10. Doprinos za zdravstveno osiguranje licima kojima je priznat izbjeglički status 712134
11. Doprinos za zdravstveno osiguranje koji plaćaju nadležni organi za osobe koje se nalaze u statusu socijalne potrebe 712135
12. Doprinosi za zdravstveno osiguranje za borce i članove njihovih porodica čiji obračun i uplatu vrše nadležni organi u skladu sa propisima 712136
13. Doprinos za zdravstveno osiguranje radnika na radu u inostranstvu 712191
14. Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti 712113

 

6.1.3. Prihodi iz tačke 6.1.2. rbr 1. do 4. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda budžeta Federacije jednim nalogom, a u platni nalog se unosi šifra općine prema sjedištu pravnog lica.

6.1.4. Prihodi iz tačke 6.1.2. rbr 5. do 12. ovog pravilnika uplaćuju se: 89,8% iznosa u korist računa javnih prihoda budžeta kantonalnih zavoda za zdravstveno osiguranje, a u platni nalog se unosi šifra općine prema prebivalištu zaposlenika, i 10,2% iznosa jednim nalogom u korist računa Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje Federacije Bosne i Hercegovine – izdvojena sredstva Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine prema Odluci o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 90/19) i primjenjuje se od 01.01.2020. godine. Izuzetno, za zaposlenike sa prebivalištem u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine, 89,8% iznosa se uplaćuje u korist računa propisanih u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine.

6.1.5. Prihodi iz tačke 6.1.2. rbr 13. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje Federacije Bosne i Hercegovine.

6.1.6. Prihodi iz tačke 6.1.2. rbr 14. ovog pravilnika uplaćuju se: 70% iznosa u korist računa javnih prihoda budžeta kantonalnih zavoda za zapošljavanje, a u platni nalog se unosi šifra općine prema prebivalištu zaposlenika, i 30% iznosa jednim nalogom u korist računa Federalnog zavoda za zapošljavanje Federacije Bosne i Hercegovine. Izuzetno, za zaposlenike sa prebivalištem u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine, 70% iznosa se uplaćuje u korist računa propisanih u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine.

6.2. Doprinosi za posebno osiguranje

6.2.1. Vrste javnih prihoda od doprinosa na posebno osiguranje su:

Rbr. Naziv prihoda Vrsta prihoda
1. Sredstva za volontere radi osiguranja za slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti 712124
2. Sredstva za pripravnike radi osiguranja za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti 712125

 

6.2.2. Prihodi iz tačke 6.2.1. rbr 1. ovog pravilnika uplaćuju se u iznosu od 35% najniže plaće za svakog volontera u korist računa javnih prihoda kantonalnih službi za zapošljavanje.

6.3. Doprinosi za dobrovoljno osiguranje

6.3.1. Doprinosi na dobrovoljno osiguranje obračunavaju se i plaćaju u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH”, br. 30/97 i 7/02, 70/08 i 48/11) i Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH”, br. 13/18).

6.3.2. Vrste javnih prihoda od doprinosa na dobrovoljno osiguranje su:

Rbr. Naziv prihoda Vrsta prihoda
1. Doprinos za dobrovoljno penzijsko i invalidsko osiguranje 712194
2. Doprinos za zdravstveno osiguranje ličnim sredstvima (dobrovoljno osiguranje) 712193

 

6.3.3. Prihod iz tačke 6.3.2. rbr 1. ovog pravilnika uplaćuje se u korist računa javnih prihoda budžeta Federacije.

 1. ČLANARINE 7.1. Turističke članarine i boravišne takse

7.1.1. Vrste javnih prihoda od turističkih članarina i boravišne takse su:

Rbr. Naziv prihoda Vrsta prihoda
1. Članarine turističkih zajednica 722428
2. Boravišna taksa 722423

 

7.1.2. Članarine turističkih zajednica i boravišna taksa obračunavaju se i plaćaju prema kantonalnim propisima kako slijedi:

Kanton Naziv zakona Službeno glasilo kantona
Tuzlanski kanton Zakon o turističkim zajednicama TK “Službene novine TK”, br. 11/15 i 14/16
Srednjobosanski kanton Zakon o turističkim zajednicama SBK “Službene novine SBK”, 3/20
Hercegovačko-neretvanski kanton Zakon o turističkim zajednicama i unapređenju turizma u HNK “Službene novine HNK”, br. 5/00
Zapadno-hercegovački kanton Zakon o turizmu Županije Zapadnohercegovačke “Narodne novine županije Zapadnohercegovačke”, broj: 20/19
Kanton Sarajevo Zakon o turizmu “Službene novine Kantona Sarajevo”, 19/16, 31/17, 34/17-ispravka

 

7.1.3. Prihodi iz tačke 7.1.1. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda kantonalnih turističkih zajednica.

7.2. Zaostali prihodi od članarina turističkim zajednicama i boravišne takse

7.2.1. Zaostali prihodi od turističkih članarina i boravišne takse uključuju reprogramirane obaveze, obaveze u postupku prinudne naplate i obaveze utvrđene u inspekcijskom nadzoru, obračunate u skladu sa Uredbom o članarinama u turističkim zajednicama (“Službene novine Federacije BiH”, br. 18/09 i 4/12) i Uredbom o boravišnoj taksi (“Službene novine Federacije BiH”, broj 18/09).

7.2.2. Zaostale uplate javnih prihoda od turističkih članarina i boravišne takse su:

Rbr. Naziv prihoda Vrsta prihoda
3. Članarine turističkih zajednica 722592
4. Boravišna taksa 722593

 

 

7.3. Članarina obrtničkih komora

7.3.1. Članarine obrtničkih komora obračunavaju se i plaćaju u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima (“Službene novine Federacije BiH”, br. 35/09 i 42/11).

7.3.2. Vrste javnih prihoda od članarina obrtničkih komora su:

Rbr. Naziv prihoda Vrsta prihoda
1. Članarine obrtničkih komora 722567

 

7.3.3. Prihodi iz tačke 7.3.2. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda kantonalnih obrtničkih komora prema sjedištu obrta/srodne djelatnosti.

7.3.4. Prihode iz tačke 7.3.3. ovog pravilnika kantonalna obrtnička komora usmjerava u korist računa Obrtničke komore Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa Odlukom iz člana 6. Pravilnika o visini, raspodjeli i načinu uplate članarine obrtnika i lica koje obavljaju srodne djelatnosti (“Službene novine Federacije BiH”, broj 52/10).

 1. NOVČANE KAZNE 8.1. Novčane kazne po federalnim propisima

8.1.1. Vrste javnih prihoda od novčanih kazni po federalnim propisima su:

Rbr. Naziv prihoda Vrsta prihoda
1. Novčane kazne za prekršaje koji su registrovani u registru novčanih kazni i troškovi prekršajnog postupka 723117
2. Novčane kazne za krivična djela koje pripadaju Federaciji 723113
3. Novčane kazne koje su propisane u članu 16. Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine 723141
4. Novčana sredstva po osnovu primjene Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom u Federaciji BiH 723143
5. Prihodi od imovinske koristi pribavljeni krivičnim djelom, oduzeti u skladu sa članom 115. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine 723142
6. Prihodi od prodaje oduzete robe po postupku Porezne uprave 723118
7. Prihodi od prodaje oduzete robe po pravosnažnim rješenjima 723119

 

8.1.2. Prihodi iz tačke 8.1.1.rbr.1 ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda budžeta Federacije, jednim nalogom za iznos novčane kazne i troškova prekršajnog postupka, u skladu sa Zakonom o prekršajima (“Službene novine Federacije BiH”, br. 63/14).

8.1.3. Prihodi iz tačke 8.1.1. rbr. 2. i 5. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda budžeta Federacije, jednim nalogom za iznos novčane kazne i troškova krivičnog postupka, u skladu sa Krivičnim zakonom (“Službene novine Federacije BiH”, br. 6/03, 21/04 – ispr., 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14, 76/14, 46/16 i 75/17).

8.1.4. Prihodi iz tačke 8.1.1. rbr. 3. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda budžeta Federacije, jednim nalogom za iznos novčane kazne i troškova postupka u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 70/08).

8.1.5. Prihodi iz tačke 8.1.1. rbr. 4. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda budžeta Federacije, u skladu sa Zakonom o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 71/14).

8.2.Zaostali prihodi od novčanih kazni po federalnim propisima

8.2.1. Zaostali prihodi od novčanih kazni po federalnim propisima uključuju reprogramirane obaveze, obaveze u postupku prinudne naplate i obaveze utvrđene u inspekcijskom nadzoru, koji su se obračunali u skladu sa Zakonom o prekršajima (“Službene novine Federacije BiH”, br. 31/06 i 37/10).

8.2.2. Vrste zaostalih javnih prihoda od novčanih kazni po federalnim propisima su:

Rbr. Naziv prihoda Vrsta prihoda
1. Novčane kazne za prekršaje koje pripadaju Federaciji i troškovi prekršajnog postupka od fizičkih lica 723111
2. Novčane kazne za prekršaje koje pripadaju Federaciji i troškovi prekršajnog postupka od pravnih lica 723112
3. Novčane kazne za prekršaje koje izriču federalni organi uprave i troškovi postupka 723114
4. Novčane kazne za privredne prestupe koje pripadaju Federaciji i troškovi postupka 723115
5. Novčane kazne za saobraćajne prekršaje 723116

 

8.2.3. Prihodi iz tačke 8.2.2. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda budžeta Federacije, jednim nalogom za iznos novčane kazne i troškova prekršajnog postupka.

8.3. Novčane kazne po kantonalnim propisima

8.3.1. Vrste javnih prihoda od novčanih kazni po kantonalnim propisima su:

Rbr. Naziv prihoda Vrsta prihoda
1. Novčane kazne za prekršaje koje su registrovane u registru novčanih kazni i troškovi prekršajnog postupka 723123
2. Ostali prihodi 723129

 

8.3.2. Prihodi iz tačke 8.3.1 ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda budžeta kantona, jednim nalogom za iznos novčane kazne i troškova prekršajnog postupka, u skladu sa Zakonom o prekršajima (“Službene novine Federacije BiH”, br. 63/14).

8.4. Zaostali prihodi od novčanih kazni po kantonalnim propisima

8.4.1. Zaostali prihodi od novčanih kazni po kantonalnim propisima uključuju reprogramirane obaveze, obaveze u postupku prinudne naplate i obaveze utvrđene u inspekcijskom nadzoru, koji su se obračunali u skladu sa Zakonom o prekršajima (“Službene novine Federacije BiH”, br. 31/06 i 37/10).

8.4.2. Vrste zaostalih javnih prihoda od novčanih kazni po kantonalnim propisima su:

Rbr. Naziv prihoda Vrsta prihoda
1. Novčane kazne po kantonalnim propisima 723121
2. Ostale kazne 723122

 

8.4.3. Prihodi iz tačke 8.4.2. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda budžeta kantona, jednim nalogom za iznos novčane kazne i troškova prekršajnog postupka.

8.5. Novčane kazne po propisima jedinica lokalne samouprave

8.5.1. Vrste javnih prihoda od novčanih kazni po propisima jedinica lokalne samouprave su:

Rbr. Naziv prihoda Vrsta prihoda
1. Novčane kazne za prekršaje koje su registrovane u registru novčanih kazni i troškovi prekršajnog postupka 723133
2. Ostali prihodi 723139

 

8.5.2. Prihodi iz tačke 8.5.1 ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda budžeta jedinica lokalne samouprave, jednim nalogom za iznos novčane kazne i troškova prekršajnog postupka, u skladu sa Zakonom o prekršajima (“Službene novine Federacije BiH”, br. 63/14).

8.6. Zaostali prihodi od novčanih kazni po propisima jedinica lokalne samouprave

8.6.1. Zaostali prihodi od novčanih kazni po propisima jedinica lokalne samouprave uključuju reprogramirane obaveze, obaveze u postupku prinudne naplate i obaveze utvrđene u inspekcijskom nadzoru, koji su se obračunali u skladu sa Zakonom o prekršajima (“Službene novine Federacije BiH”, br. 31/06 i 37/10).

8.6.2. Vrste zaostalih javnih prihoda od novčanih kazni po propisima jedinica lokalne samouprave su:

Rbr. Naziv prihoda Vrsta prihoda
1. Novčane kazne po općinskim propisima 723131
2. Ostale kazne 723132

 

8.6.3. Prihodi iz tačke 8.6.2. ovog pravilnika uplaćuju se u korist računa javnih prihoda budžeta jedinica lokalne samouprave, jednim nalogom za iznos novčane kazne i troškova prekršajnog postupka.

 1. OSTALI JAVNI PRIHODI 9.1. Prihodi od finansijske i nematerijalne imovine

9.1.1. Vrste javnih prihoda od finansijske i nematerijalne imovine su:

Rbr. Naziv prihoda Vrsta prihoda
1. Prihodi od dividendi i udjela u profitu u državnim preduzećima i finansijskim institucijama 721111
2. Prihod od finansijske i nefinansijske imovine – od Civilne avijacije 721113
3. Prihodi od davanja prava patenata i autorskih prava 721114
4. Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine 721119
5. Povrat anuiteta od krajnjih korisnika za otplatu kredita 721192
6. Prihodi od naplaćenih potraživanja po osnovu aktiviranih garancija uključujući i zatezne kamate 721193
7. Prihodi ostvareni prodajom stanova 721232
8. Prihodi od prodaje stanova koji su u vlasništvu nadležnih nivoa vlasti 721233
9. Ostali prihodi od imovine 721239
10. Prihodi od kamate za depozite u banci 721211
11. Prihodi od GSM licence 721214
12. Prihod po osnovu kamata na investirana javna sredstva 721215
13. Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine 721219

 

9.1.2. Prihodi iz tačke 9.1.1. ovog pravilnika uplaćuju se na račun javnih prihoda federalnog, kantonalnog i općinskog, odnosno gradskog, budžeta i vanbudžetskih fondova, kao i ostalih korisnika javnih prihoda, u zavisnosti za koji su nivo vlasti namijenjeni.

9.1.3. Prihodi iz tačke 9.1.1. rbr 7.i 8. ovog pravilnika uplaćuju se u skladu sa članom 13. Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova (“Službene novine Federacije BiH”, br. 28/05 i 2/08).

9.1.4. Prihod iz tačke 9.1.1. rbr 10. ovog pravilnika uplaćuje se u skladu sa odredbama Zakona o investiranju javnih sredstava (“Službene novine Federacije BiH”, br. 77/04 i 48/08).

9.2. Prihodi od iznajmljivanja

9.2.1. Vrste javnih prihoda od iznajmljivanja su:

Rbr. Naziv prihoda Vrsta prihoda
1. Prihodi od iznajmljivanja zemljišta 721121
2. Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine 721122
3. Prihodi od iznajmljivanja vozila 721123
4. Prihodi od iznajmljivanja opreme 721124
5. Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine 721129
6. Ostali prihodi od zakupa 721229

 

 

9.3. Prihodi od kamata primljenih od pozajmica i kursnih razlika

9.3.1. Vrste javnih prihoda od kamata primljenih od pozajmica i kursnih razlika su:

Rbr. Naziv prihoda Vrsta prihoda
1. Kamate primljene od pozajmica Državi 721311
2. Kamate primljene od pozajmica Federaciji 721312
3. Kamate primljene od pozajmica Republici Srpskoj 721313
4. Kamate primljene od pozajmica kantonima 721314
5. Kamate primljene od pozajmica gradovima 721315
6. Kamate primljene od pozajmica općinama 721316
7. Kamate primljene od pozajmica mjesnim zajednicama 721317
8. Kamate primljene od pozajmica pojedincima 721321
9. Kamate primljene od pozajmica neprofitnim organizacijama 721322
10. Kamate primljene od pozajmica javnim preduzećima 721331
11. Kamate primljene od pozajmica finansijskim institucijama 721361
12. Kamate primljene od drugih domaćih pozajmica 721362
13. Prihodi od pozitivnih kursnih razlika 721511

 

 

9.4. Prihodi od premije i provizije za izdatu garanciju

9.4.1. Vrste javnih prihoda od premije i provizije za izdatu garanciju su:

Rbr. Naziv prihoda Vrsta prihoda
1. Prihodi po osnovu obračunate premije za izdatu garanciju 721711
2. Prihodi po osnovu obračunate provizije za izdatu garanciju 721712

 

 

9.5. Prihodi od privatizacije

9.5.1. Vrste javnih prihoda od privatizacije su:

Rbr. Naziv prihoda Vrsta prihoda
1. Prihodi od privatizacije stanova 721611
2. Prihodi od privatizacije banaka 721612
3. Prihodi od privatizacije preduzeća 721613
4. Prihodi od privatizacije poslovnih prostora 721614
5. Prihodi od ostalih vidova privatizacije 721615

 

 

9.6. Prihodi od pružanja javnih usluga i vlastiti prihodi

9.6.1. Vrste javnih prihoda od pružanja javnih usluga i vlastiti prihodi su:

Rbr. Naziv prihoda Vrsta prihoda
1. Prihodi od pružanja usluga građanima 722611
2. Prihodi od pružanja usluga pravnim licama 722612
3. Prihodi od pružanja usluga drugima 722613
4. Prihodi od naučno-istraživačkog rada 722614
5. Prihodi od prodaje robe osuđenim osobama 722615
6. Prihodi od pružanja usluga drugim nivoima vlasti 722621
7. Prihodi od pružanja usluga drugim nivoima vlasti – za pritvorena lica 722622
8. Prihodi od pružanja usluga drugim nivoima vlasti – refundacija za štampanje matičnih knjiga i ostalih obrazaca 722623
9. Vlastiti prihodi budžetskih korisnika 722631
10.  Prihodi od mjenica 722632
11. Prihodi od prodaje mjeničnih blanketa 722634

 

9.6.2. Prihodi iz tačke 9.6.1. rbr. 9. ovog pravilnika utvrđuju se Uredbom o utvrđivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele (“Službene novine Federacije BiH”, broj 60/16) i uplaćuju na depozitne račune budžeta.

9.7. Tekući transferi

9.7.1. Vrste javnih prihoda od tekućih transfera su:

Rbr. Naziv prihoda Vrsta prihoda
1. Primljeni tekući transferi od inostranih vlada 731111
2. Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija 731121
3. Primljeni tekući transferi od Države 732111
4. Primljeni tekući transferi od Federacije 732112
5. Primljeni tekući transferi od Republike Srpske 732113
6. Primljeni tekući transferi od kantona 732114
7. Primljeni tekući transferi od gradova 732115
8. Primljeni tekući transferi od općina 732116
9. Primljeni namjenski transferi za kulturu 732121
10. Primljeni namjenski transferi za sport 732122
11. Primljeni namjenski transferi za šumarstvo 732123
12. Primljeni namjenski transferi za izbore 732124
13. Primljeni namjenski transferi za obrazovanje 732125
14. Primljeni namjenski transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH 732126
15. Primljeni namjenski transfer za komisije na državnom nivou 732127
16. Primljeni namjenski transfer iz sredstava za zaštitu okoline 732128
17. Transfer od Federalnog Zavoda za zapošljavanje 732131
18. Transfer od Federalnog Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja 732132
19. Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje 732133
20. Transfer od kantonalnog Zavoda zdravstvenog osiguranja 732134
21. Primljeni tekući transferi od FBiH za demobilizirane branioce i članove njihovih porodica 732143
22. Primljeni tekući transferi od FBiH za branioce po Zakonu o pravima branilaca i članova njihovih porodica 732144
23. Primljeni tekući transferi od F BIH za pokriće dijela penzija na osnovu člana 94. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 732145
24. Primljeni tekući transferi od FBiH za penzije bivše JNA u skladu s članom 139. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 732146
25. Primljeni tekući transferi od FBiH-Zakon o službi u vojsci FBiH 732148
26. Primljeni tekući transferi od FBiH-Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o potvrđivanju prava na prijevremenu starosnu penziju ostvarenu pod povoljnijim uslovima 732149

 

 

9.8. Kapitalni transferi

9.8.1. Vrste javnih prihoda od kapitalnih transfera su:

Rbr. Naziv prihoda Vrsta prihoda
1. Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada 741111
2. Primljeni kapitalni transferi od međunarodnih organizacija 741121
3. Primljeni kapitalni transferi od Države 742111
4. Primljeni kapitalni transferi od Federacije 742112
5. Primljeni kapitalni transferi od Republike Srpske 742113
6. Primljeni kapitalni transferi od kantona 742114
7. Primljeni kapitalni transferi od gradova 742115
8. Primljeni kapitalni transferi od općina 742116
9. Kapitalni transferi od nevladinih izvora 742211
10. Kapitalni transferi od preduzeća 742212
11. Kapitalni transferi od pojedinaca 742213

 

 

9.9. Donacije

9.9.1. Vrste javnih prihoda od donacija su:

Rbr. Naziv prihoda Vrsta prihoda
1. Donacije od fizičkih lica 733111
2. Donacije od pravnih lica 733112
3. Domaće donacije za podršku budžetu 733113
4. Domaće donacije za investicijske projekte 733114
5. Donacije od fizičkih i pravnih lica za poticaj za zapošljavanje 733115
6. Donacije od domaćih fizičkih i pravnih lica za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom 733116
7. Donacije od inostranih fizičkih lica 733121
8. Donacije od inostranih pravnih lica 733122
9. Donacije za podršku budžetu iz inostranstva 733123
10. Donacije za investicijske projekte iz inostranstva 733124
11. Donacije od inostranih fizičkih i pravnih lica za poticaj za zapošljavanje 733125
12. Donacije od inostranih fizičkih i pravnih lica za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom 733126

 

 

9.10. Neplanirane uplate i povrati

9.10.1. Vrste javnih prihoda od neplaniranih uplata i povrata su:

Rbr. Naziv prihoda Vrsta prihoda
1. Povrat invalidnina iz ranijih godina 722711
2. Povrat pogrešno isplaćenih plaća 722712
3. Povrat duplo plaćenih obaveza 722713
4. Povrat premija u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji 722714
5. Povrati naknada troškova zaposlenih 722715
6. Ostali povrati 722719
7. Uplate za prekoračenje troškova PTT usluga 722721
8. Uplata anuiteta za date kredite pojedincima 722731
9. Prihod od troškova naplate po osnovu pokretanja postupka prinudne naplate 722732
10. Prihod od troškova zapljene u postupku prinudne naplate 722733
11. Naplata premije osiguranja 722741
12. Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu 722751
13. Uplaćene refundacije bolovanja iz ranijih godina 722761
14. Ostale neplanirane uplate 722791
15. Prihodi od prekršenog garantnog otpusta (prihodi od garancija) 722792

 

 

 1. NAČIN POPUNJAVANJA PLATNOG NALOGA

10.1. Svi obveznici uplate javnih prihoda u Federaciji dužni su ispuniti nalog za plaćanje u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

10.2. Popunjavanje platnog naloga vrši se na sljedeći način:

1 Uplatio je (ime, adresa i telefon): Ime, odnosno naziv, broj telefona i adresa fizičkog ili pravnog lica koje popunjava nalog.

2 Svrha doznake: Kratak opis svrhe uplate

3 Primalac/Primatelj: Ime lica kome se plaća

4 Mjesto i datum uplate: Mjesto i datum uplate

5 Račun pošiljaoca/pošiljatelja:

a) Gotovinska uplata: Ako podnosilac platnog naloga uplatu vrši gotovinom, ovo polje treba ostati nepopunjeno.

b) Bezgotovinska uplata: Ako podnosilac platnog naloga vrši bezgotovinsku uplatu, u ovo polje platnog naloga upisuje se broj bankovnog računa pošiljaoca.

6 Račun primaoca/primatelja: Podnosilac platnog naloga upisuje jedan od brojeva računa javnih prihoda koji su sastavni dio ovog pravilnika.

7 Iznos (KM): Iznos uplate je u konvertibilnim markama.

8 Hitno: Ukoliko pošiljalac želi da izvrši uplatu putem RTGS sistema odmah nakon podnošenja platnog naloga banci, ovo polje bi trebalo biti označeno sa “X”.

9 Identifikacioni broj: Podnosilac platnog naloga upisuje identifikacioni broj poreznog obveznika dodijeljen u skladu sa Pravilnikom o dodjeljivanju identifikacionih brojeva, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (”Službene novine Federacije BiH”, broj 69/17 i 17/18). Pravna lica upisuju PJIB, samostalni poduzetnik FJIB, nerezidentno fizičko lice NJIB i fizičko lice – građanin JMBG.

10 Vrsta uplate: Naznačiti uplatu koristeći sljedeće brojeve:

0 Redovna – Redovna uplata

1 Prinudna – Prinudna naplata po rješenju ili odluci

2 Povrat – Svi povrati u skladu propisima kojima se uređuje povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda

3 Depozitna uplata – Uplata sredstava u postupku prodaje imovine dužnika u skladu sa tačkom 11.10.2. ovog pravilnika.

4 Dijeljeni prihodi – Prijenos javnih prihoda koji se vrši sa jednog računa na drugi ili više računa propisanih ovim pravilnikom.

11 Vrsta prihoda: Vrsta javnih prihoda propisana ovim pravilnikom

12 Porezni period – Od: ovo polje predstavlja prvi dan perioda za koji se javni prihod uplaćuje. Datum treba biti naznačen sa dd/mm/gg.

13 Porezni period – Do: ovo polje predstavlja zadnji dan perioda za koji se javni prihod uplaćuje. Datum treba biti naznačen sa dd/mm/gg

14 Općina: Prilikom uplate pojedinih vrsta javnih prihoda, lice upisuje šifre općina koje su sastavni dio ovog pravilnika.

15 Budžetska organizacija:

– Na zahtjev korisnika javnih prihoda da se prate po organizacionom kodu, uplatilac je dužan upisati kod budžetske organizacije.

– Oznake organizacione klasifikacije budžetskih korisnika u Federaciji sastavni su dio ovog pravilnika.

– Oznake organizacione klasifikacije budžetskih korisnika po kantonima propisane su propisima kantona.

– Prilikom popunjavanja polja “budžetska organizacija” platni nalog daje mogućnost unošenja samo sedam karaktera, a organizacioni kod budžetske organizacije u sistemu trezorskog poslovanja ima osam karaktera. Svaki peti karakter organizacionog koda je nula i sistem dozvoljava da bude izostavljena.

16 Poziv na broj:

– Ako se vrši uplata novčane kazne, u ovo polje upisuje se desetocifreni Jedinstveni standardni broj dokumenta odštampan na obrascu prekršajnog naloga, odnosno unesen od strane suda koji je donio rješenje o prekršaju. Takav broj je obavezno unijeti i mora zadovoljavati provjeru po modulu 11 sa ponderima “987698769.

– U ovo polje upisuje se broj fakture, odluke, rješenja ako postoji, ili druga oznaka, koja služi za potrebe vođenja dodatnih evidencija.

17 Potpis i pečat nalogodavca: Potpis lica ili potpis ovlaštenog pravnog lica koje podnosi platni nalog. Potpis ovlaštenih potpisnika mora biti deponovan u banci. Ako je pošiljalac pravno lice na platnom nalogu mora biti i pečat pravnog lica.

18 Potpis bankovnog službenika: Potpis službenika banke ili PTT koji primi platni nalog.

19 Pečat banke: Pečat banke ili PTT kojoj se podnosi platni nalog.

10.3. Kao dokaz o uplati javnih prihoda može se prihvatiti i elektronska potvrda o izvršenom plaćanju javnih prihoda putem elektronskog bankarstva samo ukoliko sadrži ispravno popunjene sve elemente platnog naloga kako je to propisano tačkom 10.2. ovog pravilnika.

 1. OSTALE ODREDBE

11.1. Obrađivač propisa kojim se uvodi ili mijenja javni prihod dužan je u roku od sedam dana od dana objave propisa u službenim glasilima u Federaciji dostaviti Federalnom ministarstvu finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo) uz propis i pisani zahtjev za propisivanje načina uplate i raspodjele javnih prihoda i utvrđivanje tretmana javnog prihoda.

11.2. Za svaku izmjenu broja računa propisanih ovim pravilnikom, korisnik javnih prihoda je dužan obavijestiti Ministarstvo, te dostaviti kopiju zaključenog ugovora sa bankom o otvaranju računa. Ministarstvo će sve izmjene i dopune brojeva računa objavljivati kroz tromjesečne izmjene i dopune ovog pravilnika.

11.3. Ugovor sa bankom o otvaranju računa za naplatu javnih prihoda propisanih ovim pravilnikom, mora sadržavati, pored osnovnih elemenata, i obavezu prenosa podataka Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Porezna uprava).

11.4. Korisnik javnog prihoda, do objave izmjena i dopuna pravilnika, je obavezan osigurati operativnost računa koji se mijenja i obavijestiti uplatioce javnih prihoda o izmjenama računa.

11.5. Banke su dužne, do objave izmjena i dopuna pravilnika iz tačke 11.2. ovog pravilnika, prihvatati uplate na račun uz pisanu saglasnost Minisarstva.

11.6. Banka je dužna voditi evidencije o izvršenim uplatama i rasporedu javnih prihoda za svaki račun propisan ovim pravilnikom.

11.7. Banka je dužna na dnevnoj osnovi dostavljati podatke Poreznoj upravi za sve uplate javnih prihoda na račune propisane ovim pravilnikom, u skladu sa Uputstvom o načinu na koji je banka obavezna izvještavati komitente – trezore i vanbudžetske fondove (“Službene novine Federacije BiH”, br. 55/00 i 2/01).

11.8. Korisnici javnih prihoda su dužni izvještavati o prikupljanju i raspoređivanju javnih prihoda propisanih ovim pravilnikom u skladu sa posebnim propisom Ministarstva, donesenim u skladu sa članom 22. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji.

11.9. Povrat ili pogrešna uplata javnih prihoda vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuju procedure povrata više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda koje donose korisnici javnih prihoda.

11.10. Uplata dužnih javnih prihoda u postupku prinudne naplate poreznih obaveza koje naplaćuje Porezna uprava vrše se na sljedeći način:

11.10.1. Kod uplate sredstava od prodaje imovine poreznog dužnika, kupac imovine je dužan izvršiti uplatu u skladu sa instrukcijom Porezne uprave o popunjavanju platnog naloga.

11.10.2. Uplate depozita za učešće u javnoj licitaciji koju provodi Porezna uprava, vrši se na račun budžeta Federacije, upisivanje u polje 11. Vrste prihoda: 722613 i polje 15. Budžetska organizacija: 16030001

11.10.3. Uplatu troškova prinudne naplate vrši se na račun budžeta Federacije, upisivanje u polje 15. Budžetska organizacija: 16030001

11.10.4. Prilikom uplate dužne obaveze u postupku prinudne naplate poreznih obaveza kada obavezu umjesto dužnika vrši drugo lice (fizičko ili pravno lice), lice u polje 9. Identifikacioni broj: upisuje svoj identifikacioni broj, a Poreznoj upravi dostavlja pisani ugovor o uplati dužnih obaveza u ime i za račun dužnika porezne obaveze.

 1. RAČUNI JAVNIH PRIHODA, ŠIFRE OPĆINA I ORGANIZACIONI KODOVI

12.1. Račun javnih prihoda

12.1.1. Račun budžeta Federacije Bosne i Hercegovine

Rbr NAZIV RAČUNA NAZIV BANKE BROJ RAČUNA
1. Budžet Federacije Union banka d.d. 102-050-0000106-698

 

 

12.1.2. Računi budžeta kantona

Rbr NAZIV KANTONA NAZIV BANKE BROJ RAČUNA
1. Unsko-sanski kanton UniCredit Bank d.d. 338-000-2210005-877
2 Posavski kanton UniCredit Bank d.d. 338-000-2210457-121
3. Tuzlanski kanton NLB Tuzlanska banka d.d. 132-100-0256000-080
4. Zeničko-dobojski kanton ASA Banka d.d. 134-010-0000001-672
5. Bosansko-podrinjski kanton NLB Tuzlanska banka d.d. 132-731-0410293-154
6. Srednjobosanski kanton UniCredit Bank d.d. 338-000-2205003-005
7. Hercegovačko- neretvanski kanton UniCredit Bank d.d. 338-000-2200005-953
8. Zapadnohercegovački kanton UniCredit Bank d.d. 338-000-2200004-013
9. Kanton Sarajevo Bosna Bank International BH d.d. 141-196-5320008-475
10. Kanton 10 Raiffeisen bank d.d. BiH 161-020-0033560-061

 

 

12.1.3. Računi budžeta jedinica lokalne samouprave

Rbr NAZIV OPĆINE/GRADA NAZIV BANKE BROJ RAČUNA
Unsko-sanski kanton
1. BIHAĆ UniCredit Bank d.d. 338-500-2200163-231
2. BOSANSKA KRUPA UniCredit Bank d.d. 338-000-2200041-552
3. BOSANSKI PETROVAC Bosna Bank International BH d.d. 141-477-5320009-644
4. BUŽIM Raiffeisen bank d.d. BiH 161-035-0017560-631
5. CAZIN Bosna Bank International BH d.d. 141-411-0000539-571
6. KLJUČ Sparkasse Bank d.d. 199-044-0002050-484
7. SANSKI MOST UniCredit Bank d.d. 338-540-2200036-917
8. VELIKA KLADUŠA UniCredit Bank d.d. 338-000-2211423-047
Posavski kanton
9. ORAŠJE UniCredit Bank d.d. 338-000-2200022-831
10. ODŽAK UniCredit Bank d.d. 338-330-2200332-484
11. DOMALJEVAC-ŠAMAC UniCredit Bank d.d. 338-000-2200031-755
Tuzlanski kanton
12. BANOVIĆI NLB Tuzlanska banka d.d. 132-130-0296100-059
13. GRAČANICA UniCredit Bank d.d 338-620-2226941-185
14. GRADAČAC NLB Tuzlanska banka d.d. 132-190-0290000-087
15. KALESIJA UniCredit Bank d.d. 338-650-2246644-295
16. KLADANJ NLB Tuzlanska banka d.d. 132-160-0295000-064
17. ČELIĆ Sparkasse Bank d.d. 199-050-0006489-589
18. LUKAVAC UniCredit Bank d.d. 338-000-2211822-784
19. SREBRENIK NLB Tuzlanska banka d.d. 132-150-0299280-097
20. TUZLA NLB Tuzlanska banka d.d. 132-100-0185060-197
21. ŽIVINICE Sberbank BH d.d. 140-403-0310000-145
22. DOBOJ-ISTOK NLB Tuzlanska banka d.d. 132-280-0309230-874
23. SAPNA NLB Tuzlanska banka d.d. 132-290-0309208-559
24. TEOČAK NLB Tuzlanska banka d.d. 132-270-0309269-485
Zeničko dobojski kanton
25. BREZA UniCredit Bank d.d. 338-000-2211633-634
26. USORA Privredna banka Sarajevo d.d. 101-161-0071934-527
27. KAKANJ ASA Banka d.d. 134-020-0000370-849
28. MAGLAJ Sparkasse Bank d.d. 199-046-0003251-634
29. OLOVO UniCredit Bank d.d. 338-000-2210027-217
30. TEŠANJ Sparkasse Bank d.d. 199-046-0049221-680
31. VAREŠ UniCredit Bank d.d. 338-000-2210017-420
32. VISOKO Sparkasse Bank d.d. 199-047-0004018-370
33. ZAVIDOVIĆI Union banka d.d. 102-032-0000027-070
34. ZENICA Bosna Bank International BH d.d. 141-355-5320016-107
35. ŽEPČE UniCredit Bank d.d. 338-000-2210835-421
36. DOBOJ JUG UniCredit Bank d.d. 338-000-2211570-196
Bosansko podrinjski kanton
37. GORAŽDE Union banka d.d. 102-840-0000002-222
38. PALE-PRAČA Union banka d.d. 102-007-0000018-886
39. FOČA-USTIKOLINA Privredna banka Sarajevo d.d. 101-140-0000595-742
Srednjobosanski kanton
40. TRAVNIK UniCredit Bank d.d. 338-000-2210001-221
41. N.TRAVNIK IntesaSanPaolo Bank d.d. BiH 154-999-5000429-981
42. BUGOJNO Privredna banka Sarajevo d.d. 101-130-0000770-832
43. VITEZ UniCredit Bank d.d. 338-250-2287501-283
44. KISELJAK UniCredit Bank d.d. 338-340-2200045-068
45. JAJCE Addiko Bank d.d. 306-0250000480-835
46. D.VAKUF Privredna banka Sarajevo d.d. 101-133-0000006-907
47. G.VAKUF UniCredit Bank d.d. 338-0002200024-674
48. KREŠEVO Addiko Bank d.d. 306-042-0000007-903
49. FOJNICA UniCredit Bank 338-900-2208367-582
50. BUSOVAČA ASA Banka d.d. 134-040-0000008-350
51. DOBRETIĆI Addiko Bank d.d. 306-045-0000000-966
Hercegovačko neretvanski kanton
52. ČAPLJINA Addiko Bank d.d. 306-007-0001035-102
53. ČITLUK UniCredit Bank d.d. 338-000-2200014-877
54. JABLANICA Vakufska banka d.d. 160-460-0146835-195
55. KONJIC Vakufska banka d.d. 160-460-0346331-506
56. PROZOR-RAMA UniCredit Bank d.d. 338-000-2200013-907
57. STOLAC UniCredit Bank d.d. 338-000-2200020-018
58. NEUM UniCredit Bank d.d. 338-000-2200021-958
59. GRAD MOSTAR Nova Banka a.d. 555-000-0020190-859
60. RAVNO UniCredit Bank d.d. 338-000-2200017-593
Zapadnohercegovački kanton
61. GRUDE UniCredit Bank d.d. 338-000-2210353-622
62. ŠIROKI BRIJEG UniCredit Bank d.d. 338-220-2257147-282
63. LJUBUŠKI Raiffeisen Bank d.d. BiH 161-000-0171630-162
64. POSUŠJE UniCredit Bank d.d. 338-200-2261584-848
Kanton Sarajevo
65. HADŽIĆI UniCredit Bank d.d. 338-000-2210025-471
66. ILIJAŠ Vakufska banka d.d. 160-200-0000710-645
67. CENTAR UniCredit Bank d.d. 338-690-2296575-219
68. ILIDŽA UniCredit Bank d.d. 338-000-2210024-598
69. NOVO SARAJEVO UniCredit Bank d.d. 338-000-2210023-628
70. VOGOŠĆA UniCredit Bank d.d. 338-000-2210016-547
71. TRNOVO UniCredit Bank d.d 338-000-2205001-259
72. NOVI GRAD UniCredit Bank d.d. 338-000-2210032-552
73. STARI GRAD Privredna banka Sarajevo d.d. 101-000-0071133-630
74. GRAD SARAJEVO Raiffeisen Bank d.d. BiH 161-000-0017920-082
Kanton 10
75. BOSANSKO GRAHOVO Raiffeisen Bank d.d. BiH 161-020-0070460-025
76. DRVAR IntesaSanPaolo Bank d.d. BiH 154-999-5000539-591
77. TOMISLAVGRAD UniCredit Bank d.d. 338-000-2210604-367
78. GLAMOČ IntesaSanPaolo Bank d.d. BiH 154-999-5000159-351
79. KUPRES IntesaSanPaolo Bank d.d. BiH 154-999-5000000-562
80. LIVNO Raiffeisen Bank d.d. BiH 161-020-0063110-044

 

 

12.1.4. Računi zavoda za zdravstveno osiguranje

NAZIV NAZIV BANKE BROJ RAČUNA
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH Union banka d.d. 102-050-0000064-018
Kantonalni zavodi za zdravstveno osiguranje
Unsko-sanski kanton UniCredit Bank d.d 338-500-2275166-153
Posavski kanton Raiffeisen Bank d.d. 161-080-0002640-020
Tuzlanski kanton UniCredit Bank d.d. 338-440-2212469-166
Zeničko-dobojski kanton ASA Banka d.d. 134-010-0000002-157
Bosansko-podrinjski kanton Privredna banka Sarajevo d.d. 101-000-0071133-630
Srednjobosanski kanton UniCredit Bank d.d. 338-000-2210030-709
Hercegovačko-neretvanski kanton Nova banka a.d. 555-000-0004873-298
Zapadnohercegovački kanton Addiko Bank d.d. 306-003-0000648-268
Kanton Sarajevo UniCredit Bank d.d. 338-000-2210008-593
Kanton 10 IntesaSanPaolo d.d. 154-921-2004824-610

 

 

12.1.5. Računi zavoda za zapošljavanje

NAZIV NAZIV BANKE BROJ RAČUNA
Federalni zavod za zapošljavanje Raiffeisen Bank d.d. BiH 161-000-0028570-003
Kantonalni zavodi za zapošljavanje
Unsko-sanski kanton UniCredit Bank d.d. 338-000-2210012-958
Posavski kanton Addiko Bank d.d. 306-0420000958-697
Tuzlanski kanton NLB Tuzlanska banka d.d. 132-100-0311020-032
Zeničko-dobojski kanton ASA Banka d.d. 134-010-0000107-596
Bosansko-podrinjski kanton Privredna banka Sarajevo d.d. 101-140-0000463-822
Srednjobosanski kanton UniCredit Bank d.d. 338-000-2210028-187
Hercegovačko-neretvanski kanton Raiffeisen bank d.d. 161-020-0013800-191
Zapadnohercegovački kanton UniCredit Bank d.d. 338-000-2200010-221
Kanton Sarajevo IntesaSanPaolo d.d. 154-921-2010171-056
Kanton 10 UniCredit Bank d.d. 338-000-2200034-471

 

 

12.1.6. Računi turističkih zajednica

NAZIV NAZIV BANKE BROJ RAČUNA
Federalna turistička zajednica UniCredit Bank d.d. 338-000-2210011-018
UniCredit Bank d.d. 338-000-2200051-252
Kantonalne turističke zajednice
Turistička zajednica Unsko-sanskog kantona UniCredit Bank d.d. 338-500-2275861-934
Turistička zajednica Posavskog kantona UniCredit Bank d.d. 338-000-2200054-938
Turistička zajednica Tuzlanskog kantona Raiffeisen bank d.d. 161-025-0002530-098
Turistička zajednica Zeničko-dobojskog kantona ASA Banka d.d. 134-010-0000024-370
Turistička zajednica Bosansko–podrinjskog kantona Union banka d.d. 102-007-0000021-408
Turistička zajednica Srednjobosanskog kantona UniCredit Bank d.d. 338-000-2210010-145
Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Raiffeisen bank d.d. 161-020-0004740-003

 

Turistička zajednica Zapadnohercegovačkog kantona Addiko Bank d.d. 306-024-0000019-358

 

Depozitni račun budžeta Kantona Sarajevo – Turistička zajednica Kantona Sarajevo Bosna Bank International BH d.d. 141-196-5320008-475
Turistička zajednica Kantona 10 UniCredit Bank d.d. 338-0002-200052-125

 

 

12.1.7. Računi obrtničkih komora

NAZIV NAZIV BANKE BROJ RAČUNA
Obrtnička komora Federacije Bosne i Hercegovine Raiffeisen Bank d.d. BiH 161-020-0048330-057
Kantonalne obrtničke komore
Unsko-sanski kanton Union banka d.d. 102-022-0000053-653
Posavski kanton UniCredit Bank d.d. 338-330-2200683-915
Tuzlanski kanton NLB Tuzlanska banka d.d. 132-1000309127-368
Zeničko-dobojski kanton Vakufska banka d.d. 160-4200042487-174
Bosansko-podrinjski kanton Union banka d.d. 102-0070000036-152
Srednjobosanski kanton UniCredit Bank d.d. 338-6702240187-480
Hercegovačko-neretvanski kanton UniCredit Bank d.d. 338-1002202633-439
Kanton Sarajevo ProCredit Bank d.d. 194-1013100000-107
Kanton 10 Addiko Bank d.d. 306-0050000417-116

 

 

12.1.8. Računi upravitelja cesta

NAZIV NAZIV BANKE BROJ RAČUNA
JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine Raiffeisen Bank d.d. 161-000-0028440-023
IntesaSanPaolo d.d. 154-001-2000213-981
Kantonalni upravitelji cesta
Unsko-sanski kanton Union banka d.d. 102-022-0000055-884
Tuzlanski kanton UniCredit Bank d.d 338-440-2252094-054
Srednjobosanski kanton ASA Banka d.d. 134-730-1003748-679
Zapadnohercegovački kanton UniCredit Bank d.d. 338-130-2232240-055

 

 

12.1.9. Računi fondova za zaštitu okoliša

NAZIV NAZIV BANKE BROJ RAČUNA
Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine
Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine Union banka d.d. 102-050-0000097-677
Depozitni račun Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za uplate naknade zagađivača zraka Union banka d.d. 102-050-0000097-871
Depozitni račun Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za uplate naknade za okoliš koja se plaća pri registraciji motornih vozila

 

Union banka d.d. 102-050-0000097-774
Depozitni račun za prikupljanje naknada za upravljanje otpadom od električnih i elektronskih proizvoda Union banka d.d. 102-050-0000100-393
Depozitni račun za prikupljanje naknade za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom Union banka d.d. 102-050-0000100-296
Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine – račun za uplatu naknade za plastične kese tregerice Union banka d.d. 102-050-0000107-086
Kantonalni fondovi za zaštitu okoliša
Hercegovačko-neretvanski kanton IntesaSanPaolo d.d. 154-921-2004481-424

 

 

12.1.10. Računi fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje

NAZIV NAZIV BANKE BROJ RAČUNA
Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine ASA Banka d.d. 134-470-1000753-837
UniCredit Bank d.d. 338-690-2296358-521

 

 

12.1.11. Računi agencija za vodna područja

NAZIV NAZIV BANKE BROJ RAČUNA
Agencija za vodno područje rijeke Save Vakufska banka d.d. 160-200-0021679-135
IntesaSanPaolo d.d. 154-001-2000133-180
Bor banka d.d. 182-000-0000133-944
Agencija za vodno područje Jadranskog mora UniCredit Bank d.d. 338-100-2200396-522

 

 

12.2. Šifre općina

Šifre općina
Općina Šifra općine
UNSKO-SANSKI KANTON
Bihać 003
Bosanska Krupa 008
Bosanski Petrovac 011
Cazin 019
Ključ 048
Sanski Most 076
Velika Kladuša 097
Bužim 124
POSAVSKI KANTON
Orašje 068
Odžak 066
Domaljevac-Šamac 012
TUZLANSKI KANTON
Banovići 001
Gračanica 035
Gradačac 036
Kalesija 044
Kladanj 047
Čelić 056
Lukavac 057
Srebrenik 085
Tuzla 094
Živinice 106
Doboj-Istok 128
Sapna 138
Teočak 142
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
Breza 016
Kakanj 043
Maglaj 060
Olovo 067
Tešanj 090
Vareš 096
Visoko 098
Zavidovići 102
Zenica 103
Žepče 105
Doboj-Jug 132
Usora 025
BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON
Goražde 033
Foča 134
Pale 136
SREDNJOBOSANSKI KANTON
Bugojno 017
Busovača 018
Donji Vakuf 026
Dobrezići 050
Fojnica 030
Gornji Vakuf 034
Jajce 042
Kiseljak 046
Kreševo 051
Novi Travnik 065
Travnik 091
Vitez 100
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON
Čapljina 021
Čitluk 023
Grad Mostar 180
Jablanica 041
Konjic 049
Neum 107
Prozor-Rama 073
Ravno 207
Stolac 086
ZAPADNO-HERCEGOVAČKI KANTON
Široki Brijeg 054
Grude 037
Ljubuški 059
Posušje 070
KANTON SARAJEVO
Hadžići 038
Ilijaš 040
Centar 077
Ilidža 078
Novo Sarajevo 079
Vogošća 080
Novi Grad 108
Stari Grad 109
Trnovo 093
KANTON 10
Livno 055
Tomislavgrad 028
Kupres 052
Glamoč 032
Bosansko Grahovo 013
Drvar 027

 

 

12.3. Organizacioni kodovi federalnih budžetskih korisnika

Red.br. Naziv budžetskog korisnika Oznaka organizacione klasifikacije budžetskog korisnika u Federaciji
1. Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 10010001
2. Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 10020001
3. Zajedničke službe Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 10030001
4. Ured predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine 11010001
5. Ured potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine 11020001
6. Ured potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine 11030001
7. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine 12010001
8. Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine 12020001
9. Ured Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost s propisima Europske unije 12030001
10. Ured Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću 12040001
11. Ured za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine 12050001
12. Komisija za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine 12060001
13. Ured Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za europske integracije 12070001
14. Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova 14010001
15. Federalna uprava policije 14030001
16. Federalno ministarstvo pravde 15010001
17. Kazneno-popravni zavodi 15020001
18. Federalno ministarstvo finansija 16010001
19. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine 16030001
20. Finansijska policija Federacije Bosne i Hercegovine 16040001
21. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije 17010001
22. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija 18010001
23. Federalno ministarstvo zdravstva 20010001
24. Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine 20020001
25. Federalno ministarstvo trgovine 22010001
26. Federalno ministarstvo prostornog uređenja 23010001
27. Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva 24010001
28. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine 25010001
29. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine 26010001
30. Sudska policija Federacije Bosne i Hercegovine 26020001
31. Federalno tužilaštvo Federacije Bosne i Hercegovine 28010001
32. Federalno pravobranilaštvo 29010001
33. Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata 32010001
34. Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove 33010001
35. Federalni zavod za statistiku 34010001
36. Federalni hidrometeorološki zavod 35010001
37. Arhiv Federacije Bosne i Hercegovine 36010001
38. Federalni zavod za programiranje razvoja 37010001
39. Federalna direkcija robnih rezervi 38010001
40. Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine 44010001
41. Federalna uprava civilne zaštite 46010001
42. Federalni štab civilne zaštite 46030001
43. Gender centar Federacije Bosne i Hercegovine 47010001
44. Javna ustanova Federalna novinska agencija – FENA 49010001
45. Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta 50010001
46. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike 51010001
  Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje 51020001
47. Federalno ministarstvo kulture i sporta 52010001
48. Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica 53010001
49. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke 54010001
50. Javna ustanova Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine 55010001
51. Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine 56010001
52. Odbor državne službe za žalbe Federacije Bosne i Hercegovine 56020001
53. Federalni zavod za geologiju 57010001
54. Federalni zavod za agropedologiju 58010001
55. Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo 59010001
56. Federalni agromediteranski zavod Mostar 60010001
57. Federalno ministarstvo okoliša i turizma 61010001
58. Federalna uprava za inspekcijske poslove 62010001
59. Agencija za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine 63010001
60. Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom 64010001

 

 

 1. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

13.1. Obaveza iz tačke 10.2. ovog Pravilnika za unos oznake 4 (Dijeljeni prihodi) u polje 10 platnog naloga primjenjivat će se od 01.01.2021. godine.

13.2. Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/16, 89/16, 9/17, 33/17, 67/17, 9/18, 27/18, 55/18, 105/18, 18/19, 41/19 i 98/19).

13.3. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Broj 05-02-2-4155/20
Juli 2020. godine
Sarajevo

Ministrica
Jelka Milićević, s. r.

Back To Top