skip to Main Content
Seminar OKOTBAR Veliki Baner

Na osnovu člana 20. stav 1. Zakona o doprinosima (“Službene novine Federacije BiH”, br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16, 34/18, 99/19 i 4/21), federalni ministar finansija – federalni ministar financija donosi

            PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O NAČINU OBRAČUNAVANJA I UPLATE DOPRINOSA

Član 1.

U Pravilniku o načinu obračunavanja i uplate doprinosa (“Službene novine Federacije BiH”, br. 64/08, 81/08, 98/15, 6/17, 38/17, 39/18 i 12/21), član 20. mijenja se i glasi:

“Član 20.

(1) Prilikom utvrđivanja iznosa najniže osnovice za obračun doprinosa (najniže bruto plaće) iz člana 7. stav (1) Zakona, isplatilac prihoda od nesamostalne djelatnosti dužan je da preračun propisanog iznosa neto najniže plaće iz Uredbe o metodologiji izračuna i usklađivanja najniže plaće (“Službene novine Federacije BiH”, broj 106/21) u bruto iznos, uskladi sa propisanim povlasticama po osnovu ličnog odbitka zaposlenika u skladu sa propisima o porezu na dohodak.

(2) Osnovica iz stava (1) ovog člana uvećava se za iznos primanja po osnovu uvećanja plaće koji zaposleniku pripada za prekovremeni rad, noćni rad, rad u dane sedmičnog odmora, rad u dane praznika ili drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi, odnosno druga uvećanja plaće koja zaposleniku pripadaju u skladu sa propisima o radu.”

Član 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Back To Top