skip to Main Content
Ministarstvo Finansija FBIH Zgrada 718×446
 1. U Pravilniku o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/16, 89/16, 9/17, 33/17 i 67/17), u poglavlju II. PRIHODI OD INDIREKTNIH POREZA SA JEDINSTVENOG RAČUNA, tačka 6. mijenja se i glasi: “6. Pripadajući dio prihoda za Federaciju od putarine u iznosu od 0,25 KM po jednom litru, za izgradnju autocesta i drugih cesta koju naplaćuje Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine i Broj 9 – Strana 4 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Сриједа, 7. 2. raspoređuje između Federac ije, Republike Srpske i Brčko Distrikta na temelju metodolog ije, koju propisuje Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje posebnim aktom, doznačava se na Poseban račun za raspodjelu prihoda od putarine 0,25 KM i to na račun: Union banka d.d. Sarajevo broj 102-708-00000332-31 ” Podtačka 6.1. mijenja se i glasi: “6.1. Nakon izvršene raspodjele na Poseban račun za raspodjelu prihoda od putarine 0,25 KM banka usmjerava 80% sredstava na račun Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovi ne d.o.o. i to na račun:
  Union banka d.d. Sarajevo
  broj 102-714-00000085-90”
  Iza podtačke 6.1. dodaje se nova podtačka 6.2. koja glasi:
  “6.2. Preostalih 20% sredstava sa Posebnog računa za raspodjelu prihoda od putarine 0,25 KM banka usmjerava na poseban račun za raspodjel u sredstava od putarine za izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta i to na račun:
  Union banka d.d. Sarajevo
  broj 102-708-00000333-28
  Raspoređivanje sredstava sa ovog računa vršit će banka u skladu sa posebnim propisom.” U tački 7. Prihodi od indire ktnih poreza, u tabelarnom pregledu, pod rednim brojem 2., naziv prihoda: “Prihodi od indirektnih poreza na ime finansiranja autocesta u Federaciji” mijenja se i glasi: “Prihodi od indirektnih poreza na ime finansiranja autocesta i drugih cesta u Federaciji BiH”.
 1. U poglavlju IV. NAKNADE I TAKSE, u tački 19. Ostali neporezni prihodi, u podtački 19.1.7. Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od vlastitih djelatnosti korisnika budžeta) i vlastiti prihodi, u tabelarnom pregledu iza rednog broja 4. dodaje se novi redni broj 5. koji glasi:

  Dosadašnji redni brojevi 5. do 11. postaju redni brojevi 6. do 12.
 1. U poglavlju VI. DOPRINOSI, u tački 21. Doprinosi, podtačka 21.1. Doprinosi za obavezno, dodatno, dobrovoljno i prošireno osiguranje, u tabelarnom pregledu iza rednog broja 15. dodaje se novi redni broj 16., koji glasi:

 

 1. U poglavlju IX. OSTALE ODREDBE, u tački 25. Računi javnih prihoda i šifre općina , podtačka 25.1. Računi javnih prihoda, u dijelu III. JEDINICE LOKALNE SAMO- UPRAVE, u tabelarnom pregledu, pod rednim brojem 26. Usora, naziv banke: “INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH” zamjenjuje se nazi vom: “Privredna banka Sa- rajevo d.d. Sarajevo” i broj računa: “154-999-50004336- 67”, zamjenjuje se b rojem “101-161-00719345-27”. U tabelarnom pregledu, pod rednim brojem 77. Tomislavgrad, naziv banke: “Raiffeisen Bank d.d. BiH” zamjenjuje se nazivom: “UniCredit Bank d.d.” i broj računa “161-020-00706200-75”, zamjenjuje se brojem “338-000-22106043-67”.
 1. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Broj 05-02-1-2011-5/16
Januara 2018. godine

Sarajevo

Ministrica Jelka Milićević, s. r.

 

Back To Top