skip to Main Content
Ministarstvo Finansija FBIH Zgrada 718×446
Članak 1.
U Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dohodak
(“Službene novine Federacije BiH”, br. 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11, 20/12, 27/13, 71/13, 90/13, 45/14, 52/16, 59/16 i 38/17) u članku 49. stavak (1) dodaje se nova točka 5. koja glasi: “5. ako obavljaju djelatnost trgovine na malo osobnim radom izvan prodavaonice kojim on sti
če svojstvo trgovca pojedinca prema odredbama Zakona o unutar- njoj trgovini (“Službene novine Federacije BiH”, br. 4/10 i 79/17), sami bez upošljavanja drugih osoba.”
Članak 2.
U članku 50. stavak (1) dodaje se nova točka 5. koja glasi:
“5. obveznici koji obavljaju djelatnost trgovine na malo osobnim radom izvan prodavaonice 70,00 KM.”
Članak 3.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.
Broj 05-02-112/18-1
Siječnja 2018. godine
Sarajevo
Ministrica
Jelka Milićević, v. r.
Back To Top