skip to Main Content
Na osnovu člana 25. stav 10) Zakona o unutrašnjoj trgovini (“Službene novine Federacije BiH”, br. 40/10 i 79/17), federalni ministar trgovine donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽAJU I

NAČINU VOĐENJA TRGOVAČKE KNJIGE

Član 1.
U Pravilniku o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige (“Službene novine Federacije BiH”, br. 91/15 i 97/17) u članu 2. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:
(3) ̧ Izuzetno od odredbe stava (2) ovog člana trgovci pojedinci nisu dužni voditi trgovačku knjigu na malo.
Član 2.
Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.
Broj 01-02-74/18
Januara 2018. godine
Mostar
Ministar Zlatan Vujanović, s. r.

“Službene novine Federacije BiH”, br. 91/15″
PRAVILNIK
O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA
TRGOVAČKE KNJIGE
I. OSNOVNE ODREDBE
Član 2.
(1) Trgovačka knjiga je knjiga u kojoj se vodi evidencija nabavke i prodaje robe i proizvoda (u dalјnjem tekstu: roba) i evidencija izvršenih trgovačkih usluga, a čine je:
a) Trgovačka knjiga za trgovinu na veliko – obrazac TKV;
b) Trgovačka knjiga za trgovinu na malo – obrazac TKM;
c) Trgovačka knjiga za trgovačke usluge-obrazac TKU.
(2) Trgovačka knjiga vodi se odvojeno za trgovinu na veliko i trgovinu na malo. Pravna i fizička lica registrovana za obavlјanje trgovačke djelatnosti i druga pravna i fizička lica registrovana za obavlјanje djelatnosti proizvodnje (u dalјnjem tekstu: trgovac) kada obavlјaju promet robe ili proizvoda dužna su da vode trgovačku knjigu za trgovinu na veliko i trgovinu na malo u zavisnosti od oblika trgovine, odnosno prometa koji obavlјaju (u dalјnjem tekstu: trgovačka knjiga). Ove evidencije sadrže podatke o nabavci i prodaji robe, odnosno podatke o zaduženju za vlastite proizvode i njihovoj prodaji.

(3) Izuzetno od odredbe stava (2) ovog člana trgovci pojedinci nisu dužni voditi trgovačku knjigu na malo.

 

Broj 01-02-1278/15
Novembra 2015. godine
Mostar
Ministar
Zlatan Vujanović, s. r.
Back To Top