skip to Main Content

PITANJE: Da li se na interni konkurs, gdje je pod posebnim uslovima navedena visoka stručna sprema – VII stepen, fakultet medicinskog smjera sa odgovarajućom specijalizacijom, može javiti kandidat koji ima završen farmaceutski fakultet, s obzirom na odredbe Instrukcije o privremenom utvrđivanju pripadnosti fakulteta naučnim oblastima za potrebe sprovođenja konkursnih procedura za izbor državnih službenika?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Instrukcijom o privremenom utvrđivanju pripadnosti fakulteta naučnim oblastima za potrebe sprovođenja konkursnih procedura za izbor državnih službenika („Službeni glasnik BiH“, broj 17/17) u članu 5., između ostalog, je propisano da se utvrđivanje pripadnosti fakulteta određenoj naučnoj oblasti za konkursne procedure zasniva na činjenici da najmanje jedan nadležni organ u Bosni i Hercegovini određenu diplomu visokoškolske ustanove svrstava u naučnu oblast koja je tražena u tekstu oglasa za konkretno radno mjesto državnog službenika za koje se provodi konkursna procedura.

U smislu navedenog, a u skladu sa listom fakulteta iz predmetne Instrukcije, u kojoj je naznačena pripadnost svakog fakulteta ponaosob određenoj naučnoj oblasti, medicinski i farmaceutski fakultet pripadaju grupaciji medicinskih, odnosno biomedicinskih nauka.

Dakle, kako je tekstom oglasa tražen fakultet medicinskog smjera sa određenom specijalizacijom, lice koje ima završen farmaceutski fakultet ispunjava uslove vezano za završeni fakultet, naravno uz uslov da ima završenu odgovarajuću specijalizaciju u skladu sa tekstom oglasa.

Naime, s obzirom na to da relevantni entitetski propisi predviđaju specijalizacije kako doktora medicine i stomatologije, tako i magistara farmacije, to nema prepreke da i magistar farmacije ima odgovarajuću zdravstvenu specijalizaciju (koju propisuju entitetski ministri nadležni za zdravstvo).

Broj: 03-34-2-1100-1/19 od 21. 11. 2019. godine

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Back To Top