skip to Main Content

PITANJE: Preduzeće iz Bosne i Hercegovine je zaključilo ugovor o izvođenju radova na tunelu u Hrvatskoj. Da li je preduzeće iz Bosne i Hercegovine u obavezi da za te usluge preduzeću iz Hrvatske ispostavi poresku fakturu sa obračunatim PDV-om?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Članom 3. stav (1) tačka 1. Zakona propisano je da se PDV, u skladu sa odredbama ovog zakona, plaća na promet dobara i usluga koje poreski obveznik, u okviru obavljanja svojih djelatnosti, izvrši na teritoriji Bosne i Hercegovine uz naknadu.

Saglasno odredbi člana 15. stav (2) tačka 1. Zakona, mjestom gdje se vrši promet usluga smatra se da se nalazi u Bosni i Hercegovini kada se radi o mjestu gdje se nalazi nepokretna imovina, ako se radi o pružanju usluge koja je neposredno povezana s tom nepokretnom imovinom, uključujući djelatnost posredovanja i procjene vrijednosti u vezi s tom nepokretnom imovinom, kao i projektovanje, pripremu i izvođenje građevinskih radova i nadzor nad njima.

Članom 107. stav (2) Pravilnika propisano je da u slučajevima kada je obveznik dužan izdati poresku fakturu, a isporučena dobra ili usluge nisu oporezive PDV-om, na poreskoj fakturi je dužan naznačiti član Zakona po kome se obračun PDV-a ne vrši.

Usluge izvođenja radova koje će preduzeće iz Bosne i Hercegovine izvršiti na tunelu u Hrvatskoj ne podliježu oporezivanju u Bosni i Hercegovini, odnosno iste podliježu oporezivanju u Hrvatskoj. U tom slučaju preduzeće iz Bosne i Hercegovine neće na poreskoj fakturi koju ispostavlja preduzeću iz Hrvatske obračunati PDV, ali će isto biti u obavezi da na poreskoj fakturi naznači član Zakona po kome se obračun PDV-a ne vrši (član 15. stav (2) tačka 1. Zakona).

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Back To Top