skip to Main Content

PITANJE: Nakon avansne uplate za nabavku robe od strane kupca, dobavlјač – obveznik PDV-a je istom ispostavio fakturu-avans sa obračunatim PDV-om u poreskom periodu kada je uplata izvršena (septembar 2019. godine). Isporuka robe kupcu je izvršena u oktobru 2019. godine, u kojem periodu je ispostavlјena redovna poreska faktura sa obračunatim PDV-om. Međutim, obveznik je propustio da sa redovnom fakturom kupcu ispostavi storno fakture-avans. Propust je uočen u novembru 2019. godine, u kojem periodu je naknadno izvršeno ispostavlјanje storno fakture-avans kupcu i umanjenje izlaznog PDV-a po tom osnovu. Na koji način obveznik treba da postupi kako bi ispravio učinjenu grešku naknadnog ispostavlјanja storno fakture-avans?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top