skip to Main Content

PITANJE:

  • a) da li sudska policija Federacije BiH kao trenutni poslodavac službeniku sudske policije staž ostvaren kod prethodnog poslodavca, evidentiran i utvrđen relevantnim dokazima, može da obračuna na osnovu vremena prijave-odjave kao staž osiguranja, odnosno penzijski staž po osnovu koga će donositi odluke o pravu iz radnih odnosa službenika sudske policije ili mora da kod nadležnog organa provjerava da li su za isti uplaćeni doprinosi od strane prethodnog poslodavca ili je to nasuprot navedenom pravo i obaveza službenika sudske policije i prethodnog poslodavca?
  • b) da li se za službenike sudske policije prekid trajanja staža osiguranja sa uvećanim trajanjem računa od prvog dana ili nakon 30. (tridesetog) dana odsustva, odnosno prestanka efektivno provedenog rada, nastalog u slučaju odsustva po osnovu suspenzije, privremene spriječenosti za rad iz zdravstvenih razloga-bolovanja ili neplaćenog odsustva?
  • c) kada i na koji način će se evidentirani poseban staž, ostvaren po osnovu učešća u odbrani BiH obračunati u staž osiguranja, a ukoliko je službenik sudske policije dostavio zahtjev i izjavu-saglasnost ovjerenu od nadležnog organa sa dokazima, da želi da mu se evidentirani poseban staž obračuna u pravima iz radnih odnosa, a sve u vezi sa članom 104b. Zakona o policijskim službenicima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 27/05, 70/08, 44/11 i 13/18)?
  • d) u vezi sa pitanjem iz tačke c), na koji način će se obračunati staž osiguranja za službenika sudske policije, ako službenik sudske policije za isti period već ima evidentiran staž osiguranja sa efektivnim trajanjem i staž osiguranja priznat po osnovu učešća u odbrani BiH, da li će se isti zbrajati kumulativno ili samo jedan od njih?
  • e) da li sudska policija Federacije BiH, kao poslodvac službenicima sudske policije može, po osnovu čl. 95. i 99. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije BiH, nadležnoj organizacionoj jedinici penzijskog i invalidskog osiguranja da dostavi zahtjev za dostavljanje podataka o stažu osiguranja i penzijskom stažu, a sve u cilju donošenja pravilne odluke za konkretnog službenika sudske policije po osnovu prava iz radnih odnosa?
  • f) da li sudska policija Federacije BiH, kao poslodavac službenicima sudske policije može obrađivati podatke i pribavljati podatke iz matične evidencije nadležnog penzijskog i invalidskog osiguranja, bez prethodne posebne pismene saglasnosti službenika sudske policije, a sa ciljem rješavanja prava iz radnih odnosa?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top