skip to Main Content

Vlada Federacije BiH će na današnjoj 138. sjednici, koja je počela u Sarajevu, razmatrati Nacrt zakon o zaštiti na radu koji, uz ostalo, propisuje posebnu zaštitu radi očuvanja duševnog i tjelesnog razvoja mladih, žena od rizika koji bi mogli ugroziti ostvarivanje materinstva, osoba sa invaliditetom i profesionalno oboljelih od daljeg oštećenja zdravlja i umanjenja radne sposobnosti i očuvanja radnih sposobnosti starijih radnika u granicama primjerenim njihovoj životnoj dobi. Jedna od odredbi je i da Vlada FBiH osniva Vijeće za zaštitu na radu koje čine predstavnici Vlade, udruženja poslodavaca, sindikata i istaknutih stručnjaka za sigurnost i zaštitu zdravlja na radu.

S ciljem provedbe presude Ustavnog suda BiH od 30.1.2013. godine, Vlada Federacije BiH danas će se izjasniti o Nacrtu zakona o izmjenama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom.

Na dnevnom redu današnje sjednice su Prijedlog uredbe o uspostavljanju maloljetničkog zatvora u Orašju, te Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije BiH prema kojoj je za ove namjene u 2018. godini predviđeno 10,2 posto od ukupnih prihoda ostvarenih na osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje.

U dnevni red sjednice uvršten je prijedlog da općina Čapljina bude naknadno uključena u Projekat CEB II “Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja”.

Bit će razmatran Plan poslovanja JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu, kojim su planirane investicije od 93,78 miliona KM.

Federalna vlada će se izjasniti o davanju saglasnosti za Program rada s planom privatizacije i Finansijski plan Agencije za privatizaciju u FBiH (APF) za 2018. godinu.

Bit će razmatrani izvještaj o provedbi projekata iz Programa javnih investicija u Sektoru energije, zaključno sa 30.9.2017. godine i informacija o poslovanju Razvojne banke FBiH.

 

Back To Top