skip to Main Content

Federalna vlada će se na današnjoj 133. sjednici, koja je počela u Sarajevu, izjasniti o Prednacrtu zakona o obveznim osiguranjima u saobraćaju.  Jedan od razloga za donošenje ovog zakona jeste deregulacija i liberalizacija cijena obveznog osiguranja od odgovornosti za vozila, s ciljem očuvanja stabilnosti i neometanog funkcioniranja sektora osiguranja.

Bit će razmotren i Prednacrt zakona o dopuni Zakona o lovstvu kojim je predviđeno prenošenje ovlaštenja zakonodavno-pravnim komisijama Predstavničkog i Doma naroda Parlamenta Federacije BiH da utvrde prečišćeni tekst Zakona i dostave ga parlamentarnim domovima radi verificiranja.

U dnevni red je uvršten i Nacrt zakona o mirnom rješavanju radnih sporova.

Bit će razmatran i Program rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2018. godinu koji, u skladu s Programom mjera za socijalno zbrinjavanje nezaposlenih osoba koje su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije poduzeća ostale ili ostaju bez posla i Operativnim programom za njegovu realizaciju, predviđa uvećanje ove pozicije za dodatnih 20 posto od ukupno planiranih prihoda po osnovu doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti. Na toj poziciji je za 2018. godinu planiran iznos od 13.000.000 KM.

Bit će razmotreni i programi rada još 13 agencija, zavoda i drugih federalnih institucija za 2018. godinu.

Federalna vlada na dnevnom redu ima i informaciju o aktivnostima na realizaciji projekta „Strategija razvoja naučno-istraživačkog i istraživačko-razvojnog rada u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2017-2027. godina“, koju je pripremilo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke i Prijedlog strategije provedbe prava intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini za period 2017.-2022. godina.

Uz izjašnjenja o više prijedloga i inicijativa za izmjenu i dopunu zakonskih rješenja bit će razmotreno i više kadrovskih odluka i rješenja.

Back To Top