skip to Main Content
PARNIČNI POSTUPAK – Uticaj Vjerodostojne Isprave Na Vođenje Parničnog Postupka Kod Telekomunikacionih Usluga

Piše: dr sc. Adis POLJIĆ, sudija Osnovnog suda u Zvorniku

Predmet rada je analiza mogućnosti vođenja parničnog postupka u slučaju kada tužilac posjeduje vjerodostojnu ispravu kod telekomunikacionih usluga. Može se reći i da je rad nastavak ranije objavljenog rada Dejstvo novih pravila izvršnog postupka na ugovorenu mjesnu nadležnost kod telekomunikacionih usluga (ZIPS, Sarajevo, broj 1392, godina 39, 2018. godine, str. 31. – 37.). Razlika u odnosu na ranije objavljeni rad je postojanje odluke Vrhovnog suda Republike Srpske o spornom pravnom pitanju, koje glasi: „Da li davalac telekomunikacijskih usluga na osnovu računa ili izvoda iz poslovnih knjiga za cijenu telekomunikacijskih usluga može pokrenuti parnični postupak ili može pokrenuti samo izvršni postupak?”, te se u radu analizira ova odluke sa naglaskom na pravni interes kod vođenja parničnog postupka…

…Opširnije čitajte u broju 1404

Back To Top