skip to Main Content

PITANJE: Interesuje nas kako obračunati poreze i doprinose po ugovoru o djelu za usluge projektovanja, ako je ugovor sklopljen sa stranim fizičkim licem sa sjedištem u inostranstvu?

 

ODGOVOR: Ovdje je, vjerovatno, riječ o povremenom obavljanju samostalne djelatnosti nerezidentnog fizičkog lica pravnom licu na teritoriji Federacije, u kom slučaju je potrebno primijeniti institut poreza po odbitku.

Naime, u opisanoj situaciji isplatilac je dužan umanjiti ugovoreni iznos za izvršenu uslugu za 10% poreza na dohodak i isti usmjeriti na propisani račun istovremeno sa izmirenjem obaveze prema narezidentnom fizičkom licu (ukoliko za konkretan slučaj, eventualno, nije drugačije propisano Ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, ratificiranog između Bosne i Hercegovine i domicilne države odnosnog nerezidentnog lica).

Pri tome je, najkasnije sa istekom mjeseca u kojem je izvršena isplata nerezidentu i uplaćen porez po odbitku (na osnovicu koju čini ostvareni dohodak), potrebno da izvijestite nadležnu poreznu ispostavu prema sjedištu isplatioca putem predavanja popunjenig obrasca PDN-1033, uz dokaz o uplati poreza.

Back To Top