skip to Main Content

Općina Stari Grad Sarajevo prva je jedinica lokalne samouprave u našoj zemlji koja posluje prema međunarodnom standardu ISO 9001:2015.

Nalaz certificirajućeg audita provedenog 23. i 24. januara pokazuje da Općina Stari Grad posluje u skladu sa svim zahtjevima međunarodnog standarda, a aktivnim radom i zalaganjem menadžera i tima za kvalitet, kao i cijele organizacije, posljednih mjeseci sistem je usklađen i sa zahtjevima najnovijeg međunarodnog standarda ISO 9001:2015.

Ovlašteni auditor cetifikacijske kuće “Bureau Veritas“ Nijaz Alispahić, koji je provodio audit, kazao je da će uputiti preporuku certificikacijskoj kući za izdavanje međunarodnog standarda ISO 9001:2015 Općini Stari Grad.

“U Općini Stari Grad je sve u skladu sa zahtjevima međunarodnog standarda. Vama je ovaj standard postao toliko blizak da je potpuno u primjeni, a uvedena su i mnoga poboljšanja u radu – što standard i nalaže,” kazao je Alispahić po završetku audita. Alispahić je spomenuo službe u kojima su primijećena poboljšanja i prepoznati rizici u poslovanju, te pokrenute aktivnosti u cilju njihovog suzbijanja. Certifikacijska kuća “Bureau Veritas“, na osnovu nalaza ovlaštenog auditora, dodijelit će međunarodni standard ISO 9008:210 Općini Stari Grad najkasnije za 15-ak dana.

Općina Stari Grad je proteklih mjeseci intenzivno radila na prelasku na novi standard međunarodne kvalitete ISO 9001:2015. Održane su radionice sa članovima Tima za kvalitet Općine Stari Grad kojim su rukovodili Alispahić i menadžer za kvalitet u Općini Stari Grad Adelis Lagumdžija. Politika kvalitete Općine Stari Grad usklađena je sa novim standardom, kao i Poslovnik kvaliteta, a radilo se i usklađivanje ostale dokumentacije. Svi interni auditori u Općini Stari Grad uspješno su položili ispite, a nakon toga je proveden interni audit koji je potvrdio spremnost organizacije za prelazak na novi standard. Na kraju je proveden certificirajući audit za međunarodni standard ISO 9001:2015 čiji je nalaz bio pozitivan.

Back To Top