skip to Main Content

PITANJE: Ukoliko radnik npr. ima platu 1.900,00 KM, koliko je dozvoljeno izvršenje na plati:

  • a) da li 1.100,00 KM ( ½ od 1.000,00 KM ) uvećano za 2/3 iznosa preko 1.000,00 KM (dakle, 2/3 od 900.00 ) što je 1.100 KM (stav 2. člana 138. );
  • b) da li 1.550,00 KM ( ½ ukupne plate 950 KM ) uvećano za 2/3 iznosa preko 1.000,00 KM (dakle, 2/3 od 900 KM), što je 1.550,00 KM.

Dodatno, ukoliko se prijedlogom za izvršenje, te samim time i rješenjem o izvršenju koje je doneseno u obliku stavljanja pečata na prijedlog odredi izvršenje na ½ plate koja plata prelazi 1.000,00 KM, uzmimo da je plata 1.900,00 KM (tražitelj izvršenja, vjerovatno omaškom, nije tražio da se odredi izvršenje na 2/3 iznosa  koji  prelazi 1.000,00 KM što je uobičajena formulacija koja se stavlja u prijedlog za izvršenje),  koliko je u tom slučaju dozvoljeno provesti izvršenje na plati: a) da li 500 KM ( ½ od 1.000,00 KM ); b) da li 950 KM ( ½ ukupne plate )

Naš radnik ima platu cca 1.500,00 KM, ima svoj ranije podignuti kredit, te s tim u vezi po administrativnoj zabrani, administrativna zabrana djeluje kao rješenje o izvršenju i po načelu prior tempore potior iure primjenjuje se u smislu redosljeda naplate, da bi poslodavac sada zaprimio rješenje o izvršenju kojim je radnik obavezan kao solidarni dužnik da izmiri poseban  dug u vezi čega je određeno izvršenje na plati u iznosu od ½ plate, a u prijedlogu nije precizirano da se traži i zaplijena iznosa od 2/3 koji prelazi iznos plate od 1.000,00 KM, a što je specifično u ovom slučaju.

S obzirom na navedeno pojavljuje se dilema, kako postupiti po navedenom rješenju, odnosno koliko se još plate može zaplijeniti radniku:

  • a) da li cca 150, KM (600 KM obaveze po vlastitom kreditu i još 150,00 KM što bi bilo ½ ukupne plate radnika -1/2 od 1.500 KM ) – s obzirom na zabranu iz stava (1) člana 138.;
  • b)  ili se pak radniku ne može ništa zaplijeniti jer mu je zaplijenjen već po njegovoj ranijoj obavezi iznos koji premašuje ½ plate do 1.000, 00 KM, a rješenjem nije određeno i izvršenje iznosa od 2/3 koji premašuje 1.000 KM;
  • c) da li bi se, da je tražitelj izvršenja (napominjemo da nije) zahtijevao i zapljenu iznosa koji premašuje 1.000.00 KM u omjeru 2/3 ( 2/3 od 500,00 KM ) ukupan dodatni iznos odredio zbrajanjem ostatka od 150 KM ( ½ ukupne plate ) uvećano za 2/3 od 500,00 KM što iznosi cca 480,00 KM ili bi se uzelo da mu je ½ iznosa do 1.000,00 KM već blokirana po osnovu njegove ranije obaveze, te bi se odredilo izvršenje u omjeru 2/3 od 500 KM što iznosi 333,33 KM;
  • d) varijanta pod c) je npr. opravdana ako uzmemo da neko ima platu 10.000,00 KM jer  ako bi uzeli da se zbraja ½ ukupne plate  što je 5.000,00 KM i 2/3 iznosa koji prelazi 1.000,00 KM što iznosi 6.000,00 KM -2/3 od 9.000,00 KM, što ukupno iznosi 11.000,00 KM, a što je nemoguće jer premašuje platu, međutim, ako bi tumačili da se u tom slučaju uzima odnosno zbraja  ½ od 1.000,00 KM, što iznosi 500,00 KM i 2/3 od 9.000,00 KM, to bi u konačnici značilo da se izvršenje provodi na ukupnom dijelu plate od 6.500,00 KM, što je moguće.

Iz naprijed navedenog je vidljivo kako dolazi do različitih iznosa, a što sigurno, sa jedne, pogađa radnika kao dužnika, a sa druge strane, povjerioca.

S tim u vezi,poslodavac ne želi da ošteti povjerioca jer je obavezno da postupi po rješenju o izvršenju, te u suprotnom čak može doći i pod udar krivičnog zakona,  niti želi oštetiti radnika jer se može susresti sa nepotrebnim zahtjevima za naknadu štete.

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top