skip to Main Content
8 Sjednica SMBiH 1 11 6 2020

MAKROFINANSIJSKA POMOĆ EU ZA BiH

Savjet ministara BiH usvojio je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovao delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Memoranduma o razumijevanju između Evropske komisije, koja predstavlja Evropsku uniju (EU), i Bosne i Hercegovine, u vezi sa  Sporazumom o zajmu između EU, kao zajmodavca, i BiH, kao zajmoprimca, Centralne banke BiH kao agenta za plaćanje zajmoprimca.

Prijedlogom je predviđena makrofinansijska pomoć Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu u iznosu 250 miliona evra vrlo povoljnog zajma za prevazilaženje posljedica uzrokovanih virusom korona, s alokacijom sredstava na Republiku Srpsku i Federaciju Bosne i Hercegovine.

Tačna alokacija sredstava biće  dogovorena tokom pregovora.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA ZA PRVI KVARTAL 2020.  

Savjet ministara usvojio je Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za period od I – III 2020. godine, koji će Ministarstvo finansija i trezora objaviti na veb-stranici.

Ukupno ostvareni prihodi, finansiranje i primici na raspolaganju institucijama Bosne i Hercegovine u prvom kvartalu 2020. godine iznosili su 228.893,646 KM ili 98% u odnosu na 1/4 planiranih prihoda, finansiranja i primitaka u budžetu za 2019. godinu.

Rashodi i izdaci Budžeta institucija BiH u prvom kvartalu ove godine iznosili su 205.574.649 KM ili 88% u odnosu na 1/4 sredstava budžeta za 2019. godinu bez namjenskih sredstava, odnosno 43% u odnosu na korigovani budžet, koji uključuje dodata namjenska sredstva.

Plate i naknade troškova zaposlenih u institucijama BiH ostale su na nivou iz druge polovine 2012. godine.

Sve dospjele obaveze po osnovu spoljnog državnog duga izmirene su blagovremeno u ukupnom iznosu od 141, 84 miliona KM, od čega se na otplatu glavnice odnosi 109,49 miliona KM, a na otplatu kamate, servisnih i drugih troškova 32,35 miliona KM.

REVIDIRANA DRŽAVNA STRATEGIJA ZA RAD NA PREDMETIMA RATNIH ZLOČINA IDE U DRUGI KRUG GLASANJA 

Savjet ministara BiH će se u drugom krugu glasanja izjasniti o Revidiranoj državnoj strategiji za rad na predmetima ratnih zločina.

USVOJENA STRATEGIJE RAZVOJA SISTEMA UNUTRAŠNJIH FINANSIJSKIH KONTROLA

Savjet ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, donio je Odluku o usvajanju Strategije razvoja sistema unutrašnjih finansijskih kontrola u institucijama Bosne i Hercegovine za period 2020 – 2025. godine, s ciljem jačanja transparentnosti i javnosti rada institucija. Strategija razvoja sistema internih finansijskih kontrola u institucijama Bosne i Hercegovine potvrđuje opredjeljenje Savjeta ministara za daljnje jačanje preduslova za zakonski usklađeno, efikasno, transparentno i odgovorno upravljanje javnim finansijama.

Strategiju prati Akcioni plan za njeno provođenje koji sadrži mjere i aktivnosti koje je potrebno realizovati, rezultate koji se trebaju dostići, indikatore, nosioce aktivnosti i rokove za realizaciju mjera od 2020. do 2022. godine. Akcioni plan će biti ažuriran na osnovu evaluacije efekata provedenih mjera u ovom periodu.

Za realizaciju mjera iz Akcionog plana Strategije odgovorni su Centralna harmonizaciona jedinica Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine i institucije BiH koje su određene, kao nosioci aktivnosti.

Strategije i prateći akcioni plan će biti objavljeni na veb-stranici Ministarstva finansija i trezora BiH i na taj način biti dostupni javnosti.

UKUPNO 10 MILIONA EVRA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST ZGRADA U KANTONU SARAJEVO 

Savjet ministara BiH utvrdio je Prijedlog ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj za GrCF2 V2 – Projekat energetske efikasnosti u javnim zgradama Sarajevo, u iznosu osam miliona evra.

Na sjednici je utvrđen i Prijedlog ugovora o grantu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj za GrCF2 V2 – Projekat energetske efikasnosti u javnim zgradama Sarajevo, koji se odnosi na investicioni grant iz Regionalnog programa energetske efikasnosti za Zapadni Balkan (REEP), vrijedan dva miliona evra.

Sredstva zajma i granta u ukupnom iznosu 10 miliona evra biće utrošena za uvođenje mjera energetske efikasnosti u približno 40 javnih zgrada u Kantonu Sarajevo (škole, bolnice, vrtiće i javne zgrade od opšteg interesa). To praktično znači da će realizacijom projekta u ovim zgradama biti efikasnije i čistije grijanje, bolja izolacija te osvjetljenje. Rok otplate zajma je 13 godina uz 3 godine grejs perioda, a njegova i alokacija granta  je Federacija BiH, odnosno Kanton Sarajevo – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite životne sredine.

Očekuje se da ovaj projekat bude završen do 20. oktobra 2023. godine.

Nacrti ovih ugovora sa osnovama za njihovo zaključivanje biće dostavljeni Predsjedništvu BiH u daljnu proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar finansija i trezora. 

UNAPRIJEDITI  POVEZANOST U JADRANSKO-JONSKOM REGIONU

Savjet ministara utvrdio je Prijedlog memoranduma o razumijevanju za poboljšanje regionalne i prekogranične povezanosti u Jadransko-jonskom regionu, koji će biti dostavljen Predsjedništvu BiH, a za potpisnika je predložen ministar komunikacija i transporta.

Cilj je da se pojača saradnja učesnica u projektu i pridruženih partnera, kao i da se kreira transnacionalna mreža za saradnju koja će biti korištena za razmjenu informacija, znanja i iskustava radi pronalaženja održivih transportnih rješenja i definisanja konkretnih mjera za pojednostavljivanje teretnog saobraćaja.

Oblast saradnje, između ostalog, je unapređenje i otklanjanje „uskih grla“ na koridorima transevropskih mreža (TEN-T) i uspostavljanje osnovnih TENT koridora sa fokusom na dio mreže koja je proširena na Zapadni Balkan, gdje se nalazi najveći broj graničnih prelaza.

BiH S MOLDAVIJOM JAČA SARADNJU  U MEĐUNARODNOM DRUMSKOM PREVOZU

Savjet ministara utvrdio je Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Moldavije o međunarodnom drumskom prevozu.

Na ovaj način stvaraju se pretpostavke za uređenje oblasti međunarodnog prevoza putnika i robe, uvažavajući međunarodne standarde u ovoj oblasti.

Sporazumom se uređuju pitanja međunarodnog prevoza putnika i robe između dvije države ili u tranzitu preko njihovih teritorija, kao i prevoz robe između teritorije jedne ugovorne strane i treće zemlje sa vozilima registrovanim na teritorije druge ugovorne strane.

Ministarstvo komunikacija i transporta dostaviće Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnu proceduru zaključivanja.

LIBERALIZUJE SE PREVOZ PUTNIKA I TERETA S BJELORUSIJOM

Savjet ministara BiH utvrdio je Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Bjelorusije o drumskom prevozu putnika i tereta od 12. 7. 2004. godine.

Cilj izmjena i dopuna Sporazuma je liberalizacija prevoza tereta, odnosno obavljanje njegovog prevoza bez dozvola između ugovornih strana, i u tranzitu preko njihove teritorije. Takođe, u oblasti putničkog prevoza, predviđena je liberalizacija vanlinijskog prevoza putnika. Za obavljanje vanlinijskog prevoza putnika potrebno je samo posjedovati kontrolne dokumente.

Ministarstvo komunikacija i transporta dostaviće Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnu proceduru zaključivanja.

PRISTUPANJE SPORAZUMU O PRIMJENI 11. DIJELA UN KONVENCIJE O PRAVU MORA

Savjet ministara, na prijedlog Ministarstva komunikacija i transporta, utvrdio je i uputiće Predsjedništvu BiH Prijedlog osnova za pristupanje Bosne i Hercegovine Sporazumu o primjeni 11. dijela Konvencije Ujedinjenih nacija (UN) o pravu mora, te za potpisnika Instrumenta o pristupanju/ratifikaciji predložio ministra spoljnih poslova BiH. 

Sporazum o primjeni 11. dijela Konvencije Ujedinjenih nacija o pravu mora priznaje zonu morskog dna i njegovih bogatstva, kao zajedničkog svjetskog nasljeđa.

Pristupanjem ovom sporazumu BiH ispunjava svoju obavezu proisteklu iz Konvencije UN o pravu mora od 10. decembra 1982. godine. 

VAZDUŠNI SAOBRAĆAJU SA KRALJEVINOM BAHREIN

Savjet ministara BiH utvrdio je Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Kraljevine Bahrein o uslugama u vazdušnom saobraćaju.

Zaključivanjem ovog sporazuma stvoriće se pravne pretpostavke za uređenje oblasti vazdušnog saobraćaja, uvažavajući međunarodne standarde u ovoj oblasti te će se omogućiti avioprevoznicima da putnicima ponude raznovrsne opcije usluga.

Ministarstvo komunikacija i transporta dostaviće Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnu proceduru.

ZELENO SVJETLO ZA TREĆI PROJEKT POBOLJŠANJA JAVNOG PREVOZA U SARAJEVU

Savjet ministara BiH prihvatio je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj za Projekat obnove voznog parka za javni linijski prevoz putnika – II faza, vrijedan 10 miliona evra.

Projektom se želi pospješiti zaštita prirodne okoline, jer tramvajski saobraćaj kao pogonsku enegiju koristi električnu energiju koja je ekološki prihvatljiva. Sredstva zajma namijenjena su za obnovu voznog parka, kako bi bio doveden na  nivo koji će zadovoljiti stvarne potrebe korisnika.

Rok otplate zajma je 15 godina uključujući tri godine grejs perioda, uz povoljnu kamatnu stopu i alokaciju na Federaciju BiH, odnosno Kanton Sarajevo.

Ovo je treći u nizu projekata poboljšanja javnog prevoza Sarajevo, za dva su već potpisani ugovori sa EBRD-om, i to prvi za nabavku novih električnih trolejbusa u iznosu 15 miliona evra i drugi za remont dvokolosječne tramvajske pruge u iznosu od 20 miliona evra.

RATIFIKACIJA DVA UGOVORA I JEDNOG SPORAZUMA

Savjet ministara, na prijedlog Ministarstva spoljnih poslova,  utvrdio je pojedinačne prijedloge odluka o ratifikaciji, i to Ugovora o zajmu (GrCF2 V2 – Projekat javnog prevoza Sarajevo – dio 3) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, VIPO Ugovora iz Marakeša za olakšanje pristupa objavljenim djelima slijepim, slabovidim i osobama koje se iz drugog razloga ne mogu koristiti štampom, te Sporazuma o finansiranju Državnog programa aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu za 2018. godinu između Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, i Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija.

Prijedlozi odluka biće dostavljeni Predsjedništvu BiH u daljnji postupak ratifikacije.

DOPUNJENA ODLUKA O VIZAMA  

Savjet ministara, na prijedlog Ministarstva spoljnih poslova, donio je Odluku o dopunama Odluke o vizama, kojom se olakšava rješavanje određenih bilateralnih pitanja u oblasti viznog režima.

Dopunom odluke uređuje se mogućnost privremene obustave primjene Odluke o vizama zbog zaštite javnog reda, bezbjednosti i javnog zdravlja, što je u interesu BiH. O ovoj odluci se država na koju se ta odluka odnosi obavještava diplomatskim putem u pisanoj formi, najmanje 48 sati prije njenog donošenja.

Takođe se predviđa mogućnost trajne obustave primjene Odluke o vizama prema jednoj ili više država, a u slučaju potrebe za donošenjem druge odluke ili drugačijeg načina rješavanja pitanja ulaska stranaca u BiH, čime se stvara pravna bezbjednost kako za Bosnu i Hercegovinu, tako i za sve one koji namjeravaju ući u BiH. O ovakvoj odluci obavještava se država na koju se ta odluka odnosi diplomatskim putem u pisanoj formi, najmanje 30 dana prije njenog donošenja.

IMENOVANA KOMISIJA ZA RJEŠAVANJE ŽALBI

Savjet ministara, na prijedlog Ministarstva bezbjednosti i određene korekcije na sjednici, donio je Odluku o imenovanju Komisije za rješavanje žalbi u postupku bezbjednosnog provjeravanja, čije su nadležnosti definisane Zakonom o zaštiti ličnih podataka i pratećim podzakonskim aktima.

Članovi Komisije su predstavnici državnih ministarstava bezbjednosti, pravde i odbrane, te Obavještajno-bezbjednosne agencije i Državne agencije za istragu i zaštitu.

SLIJEDI DRUGI KRUG GLASANJA O REVIDIRANOM AP STRATEGIJE ZA REFORMU SEKTORA PRAVDE

Savjet ministara nije donio odluku o usvajanju revidiranog Akcionog plana Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini od 2019. do 2020. godine, o kojoj će se ponovo izjasniti u drugom krugu glasanja.

KOMISIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

Savjet ministara donio je Odluku o izmjeni Odluke o  uspostavljanju Komisije za evropske integracije, jednog od važnih organa u sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini.

Odlukom se u ime Vlade Republike Srpske za člana, odnosno zamjenika predsjedavajućeg Komisije za evropske integracije imenuje Saša Jovetić.

SEKRETARIJAT CEFTA-e DOPUNIO ZAJEDNIČKU LISTU VITALNIH PROIZVODA  

Savjet ministara BiH usvojio je Informaciju Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa o dopunjenoj zajedničkoj listi vitalnih proizvoda, koju je  utvrdio Sekretarijat CEFTA-e u vezi sa olakšavanjem prometa usljed krize uzrokovane virusom korona te je upoznat sa njenim sadržajem. Radi se o robama koje imaju poseban tretman prevoza putem „zelenih traka“.

Dopunjena lista sadrži prijedlog Bosne i Hercegovine za uključivanje dodatnih 29 tarifnih oznaka, koji se prevashodno odnose na medicinske lijekove i sredstva neophodna za tretman virusa korona.

Zemlje članice CEFTA-e, uključujući i BiH, su prilikom dostave svojih prijedloga slijedile principe Svjetske trgovinske organizacije koja definiše vitalne robe, a listama su dodale prioritete u oblastima prehrambenih proizvoda, stočne hrane, materijala neophodnih za sjetvu, neophodnih medicinskih lijekova i opreme.

MIGRANTSKA SITUACIJA 

Savjet ministara BiH usvojio je pojedinačne informacije Ministarstva bezbjednosti o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za januar, februar i mart 2020. godini, koje će biti dostavljene Predsjedništvu BiH.

U prvom kvartalu 2020. godine Službi za poslove sa strancima prijavljena su ukupno 4.444 nezakonita migranta, što predstavlja povećanje od 20 % u odnosu na isti period 2020. godine, kada je prijavljeno ukupno 3.597 migranata.

Najveći broj nezakonitih migranata u prvom kvartalu ove godine bili su državljani Pakistana (1.233 ili 27,7 %), Avganistana (1.056 ili 23,8 %), Maroka (800 ili 18 %), Iraka (282 ili 6,3 %) i Egipta (210 ili 4,7 %).

U Informaciji za mart 2020. godine navodi se da je Službi za poslove sa strancima prijavljeno ukupno 1.540 nezakonitih migranata, što je smanjenje za 23 % u odnosu na februar ove godine, odnosno smanjenje za 15 % u odnosu na mart 2019. godine.

Namjeru za podnošenje zahtjeva za azil iskazalo je 1.450 osoba, a zahtjev za azil podnijelo njih 23.

U februaru 2020. godine evidentirana su 2.002 nezakonita migranta, što je povećanje od 122% u odnosu na januar, kada su bila registrovana  902 nezakonita migranta.

Takođe, broj nezakonitih migranata prijavljenih Službi za poslove sa strancima u februaru ove godine bio je veći za 90% u odnosu na isti mjesec prošle godine.

Smanjenje broja nezakonitih migranata u martu u odnosu na prva dva mjeseca 2020. godine rezultat je mjera koje su, pored BiH, preduzele zemlje na zapadnobalkanskoj ruti s ciljem sprečavanja i suzbijanja širenja virusa korona. Osim toga, nadzor granica na migrantskoj ruti pojačan je i zbog situacije na spoljnim granicama Evropske unije s Turskom, koja je obilježila kraj februara i početak marta 2020. godine.

MINISTARSTVO ODBRANE VEĆ ŠEST GODINA PROVODI „PERSPEKTIVA“ PROGRAM

Savjet ministara podržava napore i aktivnosti Ministarstva odbrane na implementaciji „Perspektiva“ programa tranzicije i zbrinjavanja otpuštenog personala i „Preventiva“ projekta zaštite mentalnog zdravlja i psihosocijalne asistencije u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama Bosne i Hercegovine.

Zaključeno je ovo nakon što je Savjet ministara BiH upoznat s Informacijom Ministarstva odbrane o implementaciji ovih programa u 2019. godini.

Ministarstvo obrane već šest godina uspješno provodi vlastiti „Perspektiva“ program tranzicije i zbrinjavanja vojnog osoblja otpuštenog u skladu sa Zakonom o službi u OSBiH, a usljed ograničenja godina starosti i dužine vojne službe.

Za realizaciju višegodišnjeg ,,Perspektiva“ projekta od 2016. do 31. demcebra 2019. godine utrošeno je ukupno 366.971,27 KM za asistenciju 128 otpuštenih osoba.

Takođe, ovo ministarstvo provodi „Preventiva“ projekat, koji je usmjeren na izgradnju i jačanje kapaciteta u oblasti zaštite mentalnog zdravlja i psihosocijalne asistencije pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH.

TREĆI PERIODIČNI IZVJEŠTAJ  O STANJU LJUDSKIH PRAVA U BiH

Savjet ministara BiH usvojio je Informaciju u vezi sa zaključnim zapažanjima na Treći periodični izvještaj Bosne i Hercegovine o implementaciji Univerzalnog periodičnog pregleda o stanju ljudskih prava pred Savjetom za ljudska prava UN.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice će zaključne napomene i preporuke Savjeta za ljudska prava UN, sa prijedlogom zaključaka na Treći ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, objaviti na veb-stranici Ministarstva i dostaviti svim nadležnim organima u BiH s ciljem njihove implementacije.

Savjet za ljudska prava UN dostavio je zaključna razmatranja i preporuke na Treći periodični izvještaj radi podizanja svijesti o potrebi poštivanja vladavine zakona i ljudskih prava u izgradnji demokratskog društva i pozitivnog uticaja na stvaranje odgovornosti svih nivoa vlasti u primjeni međunarodnih ugovora kojima BiH pristupa. 

PROVESTI PREPORUKE IZ ZAKLJUČNIH ZAPAŽANJA ZA 6. KEDAV IZVJEŠTAJ

Savjet ministara usvojio je Informaciju o zaključnim zapažanjima na 6. izvještaj Bosne i Hercegovine o implementaciji Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena, Zaključna zapažanja na 6. Kedav izvještaj za period 2013 – 2016. godine i Preporuke za institucije Bosne i Hercegovine.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice zaduženo je da u roku od sedam dana zaključna zapažanja na 6. Kedav izvještaj kao informaciju dostavi Komisiji za ostvarivanje ravnopravnosti polova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

Istovremeno će ovo ministarstvo u roku od 90 dana, sa nadležnim institucijama BiH obaviti konsultacije u vezi s provođenjem preporuka iz zaključnih zapažanja na 6. Kedav izvještaj.

Komitet UN za eliminaciju diskriminacije prema ženama je razmotrio 6. Kedav  izvještaj na 74. zasjedanju, održanom 30. oktobra 2019. godine u Ženevi, i dao zaključna zapažanja i preporuke za unapređenje položaja žena i eliminisanje rodno zasnovane diskriminacije u Bosni i Hercegovini.

REVIDIRATI AKCIONI PLAN

Savjet ministara usvojio je Informaciju o implementaciji Akcionog plana za obrazovanje iz ljudskih prava za novinare i medijske profesionalce 2016 – 2019 i zadužio Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice da sačini revidirani akcioni plan u ovoj oblasti.

Podsjećamo da je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, u skladu sa Svjetskim programom za obrazovanje o ljudskim pravima, pripremilo Akcioni plan u oblasti obrazovanja iz ljudskih prava za novinare i medijske profesionalce za period od 2016. do 2019. godine, a  koji je Savjet ministara usvojio 21. februara 2017. godine.

PROVOĐENJE KONVENCIJE O PRAVIMA DJETETA I NJENIH PRATEĆIH PROTOKOLA

Savjet ministara BiH usvojio je Informaciju Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice u vezi sa Zaključnim zapažanjima na Kombinovani 5. i 6. izvještaj Bosne i Hercegovine o provođenju Konvencije o pravima djeteta i njenih pratećih protokola pred Komitetom za prava djeteta Ujedinjenih nacija iz septembra 2019. godine.

Komitet je pozdravio određeni napredak koji je Bosna i Hercegovina postigla u ovoj oblasti u proteklom periodu, a koji, između ostalog, uključuje ratifikaciju Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima djeteta koji se odnosi na postupak rješavanja predstavki iz 2018. godine te raniju ratifikaciju Lanzarote konvencije.

Na sastanku Komiteta pozdravljene su Izmjene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije iz 2016. godine i usvajanje Akcionog plana za djecu Bosne i Hercegovine od 2015. do 2018. godine.

Komitet je, uz davanje više preporuka usmjerenih na unapređenje prava djece, pozvao BiH da obezbijedi sadržajno učešće u osmišljavanju i provođenju politika i programa usmjerenih na postizanje svih 17 ciljeva održivog razvoja.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice će Zaključna razmatranja i preporuke Komiteta za ljudska prava djeteta objaviti na svojoj veb-stranici i dostaviti svim nadležnim institucijama u BiH.

IZVJEŠTAJ BiH O PROVOĐENJU ISTANBULSKE KONVENCIJE

Savjet ministara, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, usvojio je Izvještaj Bosne i Hercegovine o zakonodavnim i drugim mjerama za provođenje odredbi Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija), koji će Agencija za ravnopravnost polova BiH dostaviti nadležnom tijelu Savjeta Evrope za praćenje implementacije Istanbulske konvencije – GREVIO.

Prema izvještaju, učinjen je napredak u provođenju Istanbulske konvencije, koja je usvojena u maju 2011. godine, a Bosna i Hercegovina je  bila među prvim zemljama Savjeta Evrope koja je ratifikovala ovu konvenciju.

Napredak je ostvaren u procesu unapređenja regulatornog okvira, razvoju društvene svijesti o neprihvatljivosti porodičnog i rodno zasnovanog nasilja, odgovoru institucija na nasilje, a naročito na funkcionisanje multisektorskog pristupa u zaštiti i prevenciji.

Izvještaj je fokusiran na period 2017. i 2018. godine, ali obuhvata i najvažnije provedene aktivnosti izvan ovog perioda, a u skladu sa instrukcijom Savjeta Evrope.

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI „PROJEKTA IZGRADNJE DRŽAVNOG ZAVODA BiH”

Savjet ministara BiH usvojio je Informaciju – izvještaj Ministarstva pravde o realizaciji „Projekta izgradnje Državnog zavoda Bosne i Hercegovine“, a preostala neutrošena sredstva ovog projekta iz budžeta BiH u iznosu 2.115.650,55 KM ostaju na Jedinstvenom računu trezora BiH. Savjet ministara će donijeti odluku o namjeni ovih sredstava.

Objekat Zavoda je završen sa više od 170.000 evra nižim iznosom od ugovorenog, a da je pri tome potpuno i u cijelosti osiguran kvalitet radova, kao i identičnost projektovanih materijala i zahtjeva.

Planirana sredstva za državni zatvor smještajnog kapaciteta za 298 osuđenika i 50 pritvorenika Suda BiH iznosili su 39,6 miliona evra i obezbijeđena su iz kredita donacija, sredstava tehničke pomoći, a udio države BiH iznosio je oko 7,95 miliona evra.

POTPISATI ANEKS UGOVORA

Savjet ministara zadužio je Ministarstvo pravde BiH da sa Ministarstvom pravde Republike Srpske potpiše Aneks ugovora o naknadi troškova za izvršenje mjere pritvora i kazne zatvora koje je u krivičnom postupku izrekao Sud Bosne i Hercegovine.

Ministarstvo pravde Republike Srpske zatražilo je potpisivanje Aneksa ugovora o naknadi troškova kojim bi se naknada za dnevne troškove sa ranije ugovorenih 40 KM povećala na 70 KM po zatvoreniku zbog kontinuiranog rasta troškova. Ova naknada bi se primjenjivala u 2020. godini.

Planirano je sukcesivno preuzimanje zatvorenika iz entitetskih zavoda u prvom polugodištu 2020. godine, koje bi trebalo biti  završeno do 1. avgusta 2020. godine, kada bi u entitetskim krivično-popravnim ustanovama ostalo oko 80 zatvorenika.

UNAPRIJEDITI INFORMISANJE JAVNOSTI U BiH O PRISTUPANJA EU   

Na sjednici je usvojen Akcioni plan Savjeta ministara BiH za implementaciju Komunikacione strategije za informisanje javnosti o procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji za 2020. godinu.

U sačinjavanju i provođenju Akcionog plana, čiji je predlagač Direkcija za evropske integracije Savjeta ministara BiH, učestvuju 23  institucije BiH.

Planirane aktivnosti klasifikovane su u šest oblasti – izdavaštvo, onlajn  komunikacije, istraživanje, konkursi i takmičenja, događaji i promotivni materijal. Cilj je unaprijediti informisanje javnosti u BiH o pristupanju Evropskoj uniji.  

PRATI SE OSTVARENI PROGRES O KONKURENTNOSTI EKONOMIJE U BiH

Savjet ministara BiH primio je k znanju Informaciju o konkurentnosti ekonomije u Bosni i Hercegovini, koju je pripremila Direkcija za ekonomsko planiranje, uzimajući u obzir ključne aspekte razvoja i praćenje progresa ostvarenog u proteklom periodu.

Informacija se na godišnjem nivou prvenstveno fokusira na analizu nivoa konkurentnosti u Bosni i Hercegovini o pitanjima industrije, spoljne trgovine i investicija kao ključnih elemenata za jačanje životnog standarda i spoljne održivosti zemlje.

REALIZOVANO 88% ZAKLJUČAKA SMBiH IZ PROŠLE GODINE

Savjet ministara BiH, na prijedlog Generalnog sekretarijata, razmotrio je Pregled realizacije zaključaka sa ukupno održanih 37 sjednica u 2019. godini.

Ministarstva BiH, institucije i tijela Savjeta ministara realizovali su 523 od 596 donesenih zaključaka u prošloj godini ili 88%, a 73 zaključka nisu realizovana. Pregledom su obuhvaćene 33 istitucije.

Ministarstva i druge institucije zadužene su da analiziraju svoje dosadašnje aktivnosti na realizaciji zaključaka, te da za sve zaključke koji nisu realizovani jasno i nedvosmisleno preciziraju razloge nerealizovanja, o čemu će hitno informisati Generalni sekretarijat koji će pripremiti informaciju za Savjet ministara BiH.

Zaključeno je da i ubuduće realizacija zaključaka Savjeta ministara treba biti prioritet.

SAGLASNOST ZA GLASANJE NA TERITORIJI BiH

Savjet ministara BiH dao je saglasnost za glasanje državljana Republike Srbije na teritoriji Bosne i Hercegovine 21. juna 2020. godine, a povodom parlamentarnih izbora u Republici Srbiji, o čemu će Ministarstvo spoljnih poslova BiH informisati Ambasadu Republike Srbije u BiH.

Savjet ministara dao je saglasnost za glasanje državljana Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovine, 4. i 5. jula 2020. godine, a povodom izbora za Hrvatski sabor, o čemu će Ministarstvo spoljnih poslova BiH informisati Ambasadu Republike Hrvatske u BiH.

Na sjednici je data saglasnost za glasanje državljana Republike Poljske na teritoriji Bosne i Hercegovine, prvi krug 28. 6. 2020. godine i eventualni drug krug 12. 7. 2020. godine, povodom održavanja izbora za predsjednika Republike Poljske, o čemu će Ministarstvo spoljnih poslova BiH informisati Ambasadu Poljske u BiH.

DOPUNJENA ODLUKA O FORMIRANJU KOORDINACIONOG TIJELA ZA MIGRACIJE 

Savjet ministara BiH, na prijedlog Ministarstva bezbjednosti, donio je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o formiranju Koordinacionog tijela za pitanje  migracija. 

Članovi Koordinacionog tijela će biti predstavnici državnih ministarstava bezbjednosti, spoljnih poslova i za ljudska prava i izbjeglice, te Službe za poslove sa strancima, Granične policije i Državne agencije za istrage i zaštiti. Koordinacionim tijelom predsjedavaće pomoćnik ministra u Sektoru za azil Ministarstva bezbjednosti Marijan Baotić.

Kada Koordinaciono tijelo zasjeda kao Operativni štab za pitanje migracija, u njegov sastav ulaze i predstavnici državnih ministarstava odbrane, finansija i trezora i civilnih poslova te Tužilaštva BiH.

ROTACIJA NA POZICIJI PREDSJEDNIKA KONKURENCIJSKOG SAVJETA BiH 

Savjet ministara BiH donio je Rješenje o imenovanju dr Stjepe Pranjića za predsjednika Konkurencijskog savjeta Bosne i Hercegovine na mandatni period od jedne godine.

Zakonom o konkurenciji BiH propisano je da Savjet ministara BiH svake godine, na prijedlog Konkurencijskog savjeta, imenuje predsjednika iz reda članova Konkurencijskog savjeta na period od jedne godine, bez prava na ponovni izbor tokom mandata.

RASPISIVANJE KONKURSA U DRUGOM KRUGU GLASANJA

Savjet ministara BiH nije donio odluku o raspisivanju konkursa za direktora Uprave za indirektno oporezivanje, te će o ovom pitanju glasati u drugom krugu.

O raspisivanju konkursa za poziciju direktora Direkcije za evropske integracije Savjeta ministara, zbog isticanja mandata sadašnjem direktoru, 19. 11. 2020. godine, Savjet ministara će se se izjasniti u drugom krugu glasanja.

O raspisivanju konkursa za pozicije zamjenika direktora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđivanje kvaliteta Bosne i Hercegovine, a zbog isticanja mandata dosadašnjim zamjenicima direktora, Savjet ministara će se izjasniti u drugom krugu glasanja.

DATA SAGLASNOST ZA IMENOVANJE VOJNIH ATAŠEA HRVATSKE I TURSKE U BiH

Savjet ministara, na prijedlog Ministarstva spoljnih poslova, dao je saglasnost za imenovanje brigadira Davora Kiralja za vojnog atašea Republike Hrvatske za Bosnu i Hercegovinu, sa sjedištim u Sarajevu.

Istovremeno, data je saglasnost za imenovanje pukovnika Mustafe Sitkija Tatara za  vojnog atašea Republike Turske za Bosnu i Hercegovinu, sa sjedištem u Sarajevu

Back To Top