skip to Main Content

 

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U INSTITUCIJAMA BiH

 

Vijeće ministara BiH utvrdilo je i uputit će Parlamentarnoj skupštini BiH na usvajanje po hitnoj proceduri Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, kojim se potvrđuje zamrzavanje plaća u institucijama BiH.

Na ovaj način odgađa se sukcesivna mogućnost napredovanja unutar platnog razreda državnih službenika do 2018., odnosno 2019. i 2020. godine, čime Vijeće ministara BiH zadržava   plaće i naknade u institucijama BiH na ranije dostignutom nivou.

 

OBJEDINITI SVE PRIJEDLOGE O IZMJENAMA AKCIZA U BiH

 

Vijeće ministara formiralo je Radnu grupu koja će pripremiti i Vijeću ministara BiH u narednih 10 dana dostaviti nacrt zakona koji će objediniti sve incijative za izmjenu zakona o akcizama, uključujući akcize na plavi dizel, naftu i naftne derivate, alkohol i alkoholna pića.

U Radnu grupu su imenovana po dva predstavnika Ministarstva finansija i trezora i Ministarstva vanjske trgovine i jedan predstavnik Uprave za indirektno oporezivanje.

O ovom nacrtu zakona izjasnit će se i Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje.

 

RAZMOTREN NACRT BUDŽETA ZA 2017. GODINU

 

Vijeće ministara BiH upoznato je s Nacrtom zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2017. godinu u kojem su ukupni prihodi za finansiranje institucija i primici planirani na nivou prethodnih godina i iznose 950.000.000,00 KM.

Ministarstva će do četvrtka, 27.10.2016. godine, dostaviti Ministarstvu finansija i trezora svoje prijedloge  i sugestije u pisanoj formi, kako bi naredne sedmice Vijeće ministara BiH razmotrilo nacrt budžeta institucija BiH i uputilo ga Predsjedništvu BiH, ovlaštenom za njegovo predlaganje.

Prilikom dostavljanja svojih sugestija u vezi budžeta ministarstva trebaju voditi računa o opredjeljenosti Vijeća ministara BiH da ukupnu javnu potrošnju svede na nivo koji omogućavaju realni prihodi bez zastoja u provođenju reformi, te da se nastavi provođenje restriktivnih mjera štednje u javnoj potrošnji.

 

USKLAĐIVANJE ZAKONA O PREKRŠAJIMA RADI BOLJE SIGURNOST GRAĐANA NA PUTEVIMA U BiH

 

Vijeće ministara BiH je usvojilo Informaciju Ministarstva pravde BiH o problemima u vezi s primjenom zakonā o prekršajima u Bosni i Hercegovini u kojoj je konstatirano da do različite primjene odredbi o pripadnosti prihoda od novčanih kazni za prekršaje najčešće dolazi zbog neusklađenosti zakona koje primjenjuju ovlaštena tijela i sudovi prilikom izricanja prekršajnih sankcija.

Na sjednici je doneseno niz operativnih zaključaka kojima su zadužene institucije da, u skladu sa svojim nadležnostima, preduzmu aktivnosti radi rješavanja problema u ovoj oblasti i stvaranja uvjeta za bolju sigurnost građana na putevima u BiH.

Ministarstvo komunikacija i prometa BiH će sa entitetskim i kantonalnim MUP-ovima i Policijom Brčko Distrikta BiH sačiniti analizu svih zakona kojima se uređuje sigurnost prometa na putevima u Bosni i Hercegovini i predložiti preduzimanje aktivnosti koje će dovesti do pravilnog postupanja ovlaštenih tijela u BiH u skladu s nadležnostima.

Informacija o problemima u vezi s primjenom zakona o prekršajima u BiH bit će dostavljena Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, kojem se predlaže da, putem Centra za edukaciju sudija i tužilaca FBiH i Javne ustanove Centar za edukaciju sudija i tužilaca RS, provede obuku nosilaca pravosudne funkcije koji rade na rješavanju prekršajnih predmeta radi ujednačene primjene, kako procesnih tako i materijalnih prekršajnih odredbi.

 

OSTVAREN ZNAČAJNI NAPREDAK U IZGRADNJI SISTEMA JAVNIH NABAVKI

 

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj o monitoringu postupaka javnih nabavki za 2015. godinu i zadužilo Agenciju za javne nabavke BiH da nastavi monitoring postupaka javnih nabavki i redovno jednom godišnje izvještava Odbor Agencije o rezultatima monitoringa, a Vijeće ministara BiH po potrebi, a najmanje  jednom godišnje. Agencija za javne nabavke će ovaj izvještaj objaviti na web stranici.

Cilj monitoringa je osiguranje ekonomski opravdanog i racionalnog trošenja javnih sredstava i osiguranje najboljeg mogućeg rezultata po principu razmjene vrijednosti za novac.

U izvještaju se ističe da je ostvaren značajan napredak u izgradnji sistema javnih nabavki, te da su ugovorni organi usvojili značajan broj preporuka iz prethodnih izvještaja o monitoringu postupaka javnih nabavki.

 

SAMIT KINA  PLUS 16 ZEMALJA POČETKOM NOVEMBRA U RIGI

 

Vijeće ministara BiH upoznato je s Informacijom o samitu Kina plus 16 zemalja centralne i istočne Evrope, koji će početkom novembra ove godine biti održan u Rigi u Latviji.

Delegaciju Bosnu i Hercegovinu na ovom samitu predvodit će predsjedavajući Vijeća ministara dr. Denis Zvizdić.

Samit okuplja  premijere, resorne ministre i poslovnu zajednicu Kine i 16 država centralne i istočne Evrope, čiji je cilj privredni rast praćen novim investicijama i unapređenje regionalne saradnje.

Back To Top