skip to Main Content

Vlada 14 09 2016

 

Usvojen Akcioni plan za povećanje energijske efikasnosti u stambenom sektoru

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Akcioni plan za povećanje energijske efikasnosti u stambenom sektoru u Tuzlanskom kantonu i zadužila Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona da kontinuirano prati realizaciju mjera definisanih u ovom dokumentu.

Plan predstavlja ključni dokument koji na bazi prikupljenih podataka o trenutnom stanju identifikuje trenutno stanje i daje precizne i jasne smjernice za provođenje projekata i mjera energijske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije na nivou općina i Kantona, koji će direktno rezultirati smanjenjem ukupne potrošnje energije u stambenom sektoru na našem kantonu, a time i smanjenjem zagađenja. Dokumentom je obuhvaćeno ukupno 973 objekta u Tuzlanskom kantonu za koje su identificirane sve geometrijske i energijske karakteristike. Energijske karakteristike objekata podrazumijevaju trenutne energijske potrebe za svaki objekat i potencijalne uštede koje se mogu ostvariti implementacijom mjera energijske efikasnosti. Implementacija svih u Akcionom planu identifikovanih mjera zahtijeva značajna finansijska sredstva i radi se o ukupnom iznosu od oko 92 miliona KM, ali posjedovanjem ovakvog dokumenta Tuzlanski kanton je u značajnoj prednosti za konkretne aktivnosti, između ostalih i za konkurisanje na međunarodne fondove.

 

50.000 KM vjerskim zajednicama na području Tuzlanskog kantona

U okviru Programa pomoći vjerskim zajednicama u 2016. godini Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluke kojim se odobravaju sredstva u visini od po 9.000,00 KM Srpskoj pravoslavnoj crkvi – Crkvena opština Tuzlanska i Katoličkoj crkvi – Franjevačkom samostanu „Sv.Petra i Pavla”Tuzla, te 22.000,00 KM Islamskoj zajednici u BiH – Muftijstvu tuzlanskom kao finansijska podrška u realizaciji programskih aktivnosti vjerskih zajednica, za izgradnju, za sanaciju i rekonstrukciju vjerskih objekata i drugo.
Također, Vlada je sa pozicije Tekuća rezerva odobrila 10.000,00 KM Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini u Požarnici, naime obezbjeđenja dijela potrebnih finansijskih sredstava u realizaciji projekta vezanog za obnovu i sanaciju hrama – crkve Vaznesenja Gospodnjeg u Požarnici.

 

Stvaranje preduslova za izgradnju nove zgrade Općinskog suda u Tuzli

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluku o odobravanju 198.587,91 KM Općinskom sudu u Tuzli na ime naknade za izdavanje odobrenja za građanje poslovnog objekta „Općinski sud u Tuzli” na prostoru objekta Doma armije u Tuzli koji će se prethodno ukloniti. Ovom odlukom stravaraju se preduslovi za konačnu realizaciju projekta izgradnje novog objekta Općinskog suda u Tuzli.

 

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je na sjednici Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju sa Finansijskim izvještajem za period 1.1. – 30.6.2016. godine.

Također Vlada je prihvatila informacije Ministarstva pravosuđa i uprave TK o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u organima uprave Tuzlanskog kantona, kao i rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u službama za upravu Grada Tuzla i općina na području Tuzlanskog kantona u 2015. godini.

Vlada TK utvrdila je osnovicu za obračun plaću svih budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona za avgust 2016. godine u iznosu od 380,25 KM kao i naknada za ishranu u toku rada budžetskim korisnicima Tuzlanskog kantona u iznosu od 8,00 KM po izrađenom danu. Radi se o nepromijenjenim iznosima u odnosu na prethodne mjesece.

Vlada je danas dala suglasnost na Odluku Ministarstva za boračka pitanja o odobravanju 2.000,00 KM Savezu ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona odobrila kao pomoć za učešće na 13. sportskim igrama ratnih vojnih invalida Bosne i Hercegovine „Mostar 2016″. Ove sportske igre ratnih vojnih invalida Bosne i Hercegovine okupljaju ratne vojne invalide svih kantona i pomažu u rehabilitaciji branitelja Bosne i Hercegovine.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak na tekst Prednacrta Zakona o štrajku kojeg priprema Federalno Ministarstvo za rad i socijalnu politiku. U svom Mišljenju Ministarstvo podržava ovaj prijedlog teksta, te iznosi određene sugestike kako bi se materijal dodatno poboljšao.

Vlada Tuzlanskog kantona imenovla je danas Koordinacioni tim za praćenje realizacije Programa prevencije, intervencija i resocijalizacije u oblasti maloljetničke delinkvencije za područje Tuzlanskog kantona za period 2016-2019. godina. U ovaj koordinacioni tim imenovani su članovi 5 resornih ministarstava. Zadatak Tima je da prati realizaciju Programa, te da izradi godišnje izvještaje o realizaciji Programa, do kraja septembra za svaku prethodnu Programsku godinu,te ih dostavi na razmatranje i usvajanje Vladi Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova TK, kao i saglasnost na Pravilnik o dopuni Pravilnika osnovama i mjerilima za utvrđivanje plaće i drugih ličnih primanja zaposlenika u javnim ustanovama u oblasti kulture.

Back To Top