skip to Main Content
Vlada TK 108. Redovana Sjednica

 

Prijedlog dopuna Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi
i ruralnom razvoju Tuzlanskog kantona

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog Zakona o dopunama Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Tuzlanskog kantona.

Budući da se prilikom primjene aktualnih odredbi Zakona i Pravilnika općinske službe nisu uvijek pridržavale propisanih rokova, te da su rješenja o novčanoj podršci dostavljana nekada i nakon isteka fiskalne godine, Vlada Tuzlanskog kantona je ovim dopunama predvidjela zaštitni mehanizam u slučaju neopravdanog nepostupanja u propisanim rokovima kao i odobravanja iznosa većeg od planiranog. Ovim izmjenama predviđeno je da će se isplata većeg iznosa, odnosno cijelog iznosa u slučaju kašnjenja izdavanja rješenja, isplatiti na teret općinskog budžeta.

 

230.247.392 KM za realizaciju strateških aktivnosti

Vlada je usvojila Operativni/akcioni plan 2018-2020. godina Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016-2020.godina. U akcionom planu 2018.-2020. godina obuhvaćeno je provođenje ukupno 48 mjera sa 113 razvojnih projekata od čega su 17 razvojnih mjera u okviru kojih nisu planirani pojedinačni razvojni projekti, te se mogu nazvati opće ili „samostalne”. Ukupno planirana sredstva za realizaciju svih planiranih aktivnosti u periodu 2018.-2020. godina su na nivou od 230.247.392 KM. Iz vlastitih budžetskih sredstava je planirano 79.176.721 KM, a iz ostalih budžetskih sredstava je planirano 79.281.814 KM. Iz vanjskih izvora je planirano 49.120.647 KM. Posmatrajući po oblastima iz ovog dokumenta se može primijetiti da je najviše sredstava planirano u sektoru poljoprivrede, dok je najmanje planirano u sektoru civilne zaštite. Iz vanjskih izvora se najviše planira povući u sektoru saobraćajne infrastrukture, dok u sektorima poljoprivrede i zapošljavanja nisu planirana sredstva iz vanjskih izvora.

 

7,5 miliona KM za boračko invalidski zaštitu

Kantonalna vlada donijela je Program korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko – invalidske zaštite u 2018. godini. Ovim dokumentom izvršena je raspodjela sredstava, planiranih Budžetom Tuzlanskog kantona za 2018. godinu, za prava utvrđena Zakonom o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, Zakonom o značajnim datumima i ličnostima na području Tuzlanskog kantona i Zakonom o pravima branilaca i članova njihovih porodica, kao i za ostala izdvajanja za raspodjelu korisnicim boračko – invalidske zaštite u 2018. godini. Za podršku boračkoj populaciji ove godine planirano je ukupno 7.510.000,00 od čega za zdravstvenu zaštitu 650.000,00 KM, plaćanje neposrednog učešća osiguranih osoba u troškovima korištenja zdravstvene zaštite (premija osiguranja) 500.000,00 KM, osiguranje lijekova 160.000,00 KM, pomoć u liječenju 370.000,00 KM, ortotsko – protetska pomagala i druga pomagala 840.000,00 KM, banjsko – klimatsko liječenje 160.000,00 KM, obavljanje pripravničkog i volonterskog staža 480.000,00 KM, stipendiranje 1.000.000,00 KM, pomoć za rješavanje stambenih potreba 705.000,00 KM, pomoć u slučaju smrti 550.000,00 KM i jednokratnu novčanu pomoć u svrhu rješavanja socijalnih potreba 775.000,00 KM.

 

Vlada TK radi na realizaciji 94.36% aktivnosti iz reformske agende

Vlada je prihvatila Šesti Izvještaj o napretku Vlade Tuzlanskog kantona po pitanju realizacije reformske agende za BiH za izvještajni period oktobar-decembar 2017. godine. U periodu oktobar – decembar 2017. godine ostvaren je pomak u realizaciji značajnog broja aktivnosti, pri čemu je u potpunosti završeno 7 aktivnosti. Od ukupnog broja aktivnosti iz Akcionog plana, do sada je Vlada Tuzlanskog kantona radila na realizaciji 67 aktivnosti, što čini 94.36%. Realizacija aktivnosti iz Akcionog plana uglavnom je pratila zacrtane vremenske rokove. Ostala je još jedna aktivnosti čija je realizacija planirana u 2016. godini, a da još uvijek nije završena u potpunosti. S obzirom na to da su za realizaciju ove aktivnosti zadužene i lokalne zajednice na području našeg kantona, Vlada Kantona nije u mogućnosti da u velikoj mjeri direktno utiče na njenu realizaciju. Aktivnost se trenutno nalazi u završnoj fazi realizacije, osim u dijelu koji se odnosi na općinu Teočak.

 

Ostale odluke

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je prijedlog konačnog pojedinačnog Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama radnika u Javnom preduzeću za vodoprivrednu djelatnost „Spreča”, koji je usaglašen između JP „Spreča” d.d. Tuzla, kao poslodavca, Sindikalne organizacije i predstavnika nosioca državnog kapitala koji je učestvovao u pregovorima.
Današnjim zaključkom Vlada se izjasnila da nema poseban interes i u cijelosti se odriče prava preče kupovine stečajnog dužnika „Muška voda” d.o.o. u stečaju Kladanj. Naime, Vlada je danas razmatrala Obavještenje stečajnog upravnika privrednog društva „Muška voda” d.o.o. Kladanj u stečaju, o pravu preče kupovine, u kome je Tuzlanskom kantonu kao Koncesionaru ponuđeno pravo preče kupovine stečajnog dužnika za iznos od 681.285,00 KM.
Vlada je danas donijela Odluku o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za prva tri mjeseca 2018. godine. Ovom odlukom rashodi i izdaci u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za prvo tromjesečje ove godine odobreni su u iznosu od 85.377.070,00 KM, u skladu sa Budžetom Tuzlanskog kantona za 2018. godinu.
Vlada je danas odobrila 7.020,00 KM JU OŠ „Stupari” Kladanj na ime nabavke kotla za Centralno grijanje u školi „Dubrave”.
Vlada je danas donijela i Odluku o ovlaštenju za potpisivanje naloga za plaćanje i Odluku o ovlaštenju za raspolaganje sredstvima na depozitnom računu Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije BiH.
Vlada je danas donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izražavanju interesa za učešće u Programu saradnje EU/IPA INTERREG. Obzirom da je u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvu i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona došlo do promjena u nazivu određenih ministarstava, izvršena je neophodna ispravka. Također, zbog dinamike poslova, učestalosti donošenja akata neophodnih za realizaciju partnerskog ugovora, a u cilju efikasnije realizacije projektnih zadataka, ovom izmjenom ministar privrede Osman Puškar je ovlašten za potpisivanje svih akata proisteklih iz ovog partnerskog ugovora. Podsjećamo, Vlada Tuzlanskog kantona je partner na implementaciji projekta „Inovativnim umom do pametnih škola” ili skraćeno „Pametne škole”. Ovaj projekat se finansira iz INTERREG IPA CBC programa prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020.
Vlada je danas dala saglasnost Kantonalnom sudu u Tuzli za prijem jednog višeg referenta za operativno – tehničke poslove u radni odnos na neodređeno vrijeme.
Današnjim Zaključkom Vlada je prihvatila Informaciju Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak i predložila da Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak da, da pozitivno mišljenje za zaključivanje Sporazuma između Rudnika soli „TUZLA” d.d. Tuzla, JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i Federalnog zavoda za zapošljavanje o otpisu kamata Rudniku soli „TUZLA” d.d. Tuzla, zbog neizmirenih obaveza za nezaposlene, a da Rudnik soli „TUZLA” d.d. Tuzla iznos glavnice isplati u tri jednake rate.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada je imenovala punomoćnike koji u ime osnivača vrše ovlaštenja Skupštine „Instituta za zavarivanje” d.o.o. Tuzla, te donijela više rješenja o razrješenju i imenovanju školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.

Back To Top