skip to Main Content
Vlada 108 Hitna Foto1

UNION BANCI KREDIT OD 10.000.000 KM ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH PITANJA MLADIH

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj hitnoj sjednici u Sarajevu, Union banci d.d. Sarajevo odobrila kredit iz sredstava po subordiniranim uslovima iz sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2018. godinu – „Ostala domaća pozajmljivanja“, u iznosu od 10.000.000 KM, koja će biti korištena za plasiranje kreditne linije namijenjene mladima za rješavanje stambenog pitanja.Ova sredstva odobrena su Banci na kreditnoj osnovi s rokom dospijeća od 20 godina i kamatnom stopom 0,10 posto godišnje (fiksno).

Na ovaj način Vlada FBiH nastoji doprinijeti rješavanju egzistencijalnih pitanja stanovništva, što će utjecati da mladi i obrazovani ljudi ostaju u zemlji.

Važno je i da se na ovaj način jača keditni potencijal Banke i mogućnost ponude dugoročnih kredita stanovništvu.

Također, ovo će doprinijeti zadržavanju društveno odgovornog pristupa kreditiranju, boljem korištenju ostalih dostupnih izvora finansiranja usljed efekata optimizacije ročne strukture aktive i pasive Banke i višestruko povećati efikasnosti korištenja vlastitih izvora.

IZMJENE I DOPUNE DVA ZAKONA S CILJEM PROVOĐENJA PRESUDA USTAVNOG SUDA FBiH

Vlada Federacije BiH je, s ciljem provođenja presuda Ustavnog suda FBiH, danas izmijenila i dopunila odredbe dva federalna zakona iz oblasti stambenih odnosa.

U prvom slučaju, utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova, čime su ispoštovane i provedene presuda Ustavnog suda FBiH od 24.6.2008. i 11.4.2017. godine koje su donesene zbog povrede prava na lokalnu samoupravu.

Utvrđivanjem Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, provedena je presuda Ustavnog suda FBiH od 11.4.2017. godine kojom je utvrđeno da je dosadašnjim odredbama povrijeđeno pravo na lokalnu samoupravu Općine Stari Grad Sarajevo.

IZJAŠNJENJA O INICIJATIVAMA

Vlada Federacije BiH utvrdila je danas tekstove dva mišljenja povodom inicijativa načelnika općine Olovo, a u vezi sa zaštitom prava na lokalnu samoupravu.

U prvom slučaju, Vlada je u cijelosti prihvatila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije vezanu za akt Ustavnog suda FBiH o pokretanju postupka za zaštitu prava na lokalnu samoupravu, a u vezi sa Zakonom o električnoj energiji u FBiH.

Zbog ranije donesene Presude Ustavnog suda FBiH, kojom je utvrđeno da članovi 68., 73. st. 2. i 3. i 76. st. 3. i 4. Zakona o električnoj energiji povrjeđuju pravo na lokalnu samoupravu Općine Novo Sarajevo, Sarajevo i Općine Konjic, Vlada smatra da nema nekog posebnog osnova za vođenje postupka jer se, u suštini, radi o presuđenoj stvari, samo što je, u ovom slučaju, riječ o drugom podnosiocu zahtjeva, te drugačija presuda ne bi ni mogla biti očekivana. Ovo mišljenje Federalne vlade bit će dostavljeno u oba doma Parlamenta FBiH.

Povodom zahtjeva za zaštitu prava na lokalnu samoupravu, a u vezi sa Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu, Vlada FBiH je prihvatila prijedlog izjašnjenja Federalnog štaba civilne zaštite da su netačni navodi općinskog načelnika Olova da je ovaj zakon donesen bez saglasnosti lokalne samouprave i da je u suprotnosti sa Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH. Naime, Nacrt zakona je dostavljen na mišljenje svim federalnim organima uprave i upravnim organizacijama, kantonima, gradovima i općinama. Rasprava o Zakonu je trajala mjesec dana (od 25.4. do 25.5.2008. godine) i u tom su roku Federalnoj upravi civilne zaštite dostavljena mišljenja iz kantona koja su obuhvatila primjedbe i sugestije općina i gradova.

Sve primjedbe, sugestije i mišljenja, za koje je ocijenjeno da su opravdane i da doprinose kvalitetnijem reguliranju određenih pitanja, Federalna uprava civilne zaštite je, kao ovlašteni obrađivač Zakona, pažljivo razmotrila i prihvatila i ugradila u zakonske odredbe.

ZA SUFINANSIRANJE RURALNOG RAZVOJA 724,140 KM 

Federalna vlada je za sufinansiranje projekta ruralnog razvoja odobrila izdvajanje sredstava iz Budžeta Federacije BiH u ukupnom iznosu od 724,140 KM.

Za Razvoj ruralnog poduzetništva za I i II kvartal 2018., izdvojeno je 486.500 KM, dok je za sufinansiranje Projekta razvoj ruralne konkurentnosti izdvojeno 237.640 KM.

Za realizaciju ovih odluka zadužena su federalna ministarstva finansija i poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

ZA ZATVARANJE KOLEKTIVNIH CENTARA 145.000 KM

Federalna vlada odobrila je izdvajanje iz Budžeta Federacije BiH za 2018. godinu 145.000 KM za sufinansiranje Projekta CEB II – Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja za I i II kvartal 2018. godine.

Ova sredstva će biti isplaćena s pozicije izdataka za kupovinu dionica privatnih preduzeća i učešće u zajedničkim ulaganjima – Učešće Vlade u projektima koje finansira međunarodna zajednica Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu.

Projekt „CEB II – Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja” ukupno je vrijedan 79,80 miliona KM, od čega su kreditna sredstva 79,23 miliona KM, a budžetska 0,57 miliona KM.

ODLUKA O PRODAJI ODUZETOG NAKITA OD PLEMENITIH METALA

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je Odluku o postupanju s nakitom od plemenitih metala koji je oduzet u prekršajnom postupku, zaplijenjenim u inspekcijskom nadzoru i ustupljenim na upravljanje Poreznoj upravi Federacije BiH.

Porezna uprava će prodati oduzetu robu za koju su ispunjeni uslovi, na osnovu podataka iz evidencija i dokumentacije o oduzetoj, zaplijenjenoj ili ustupljenoj robi, na način propisan ovom odlukom.

Oduzeta roba za koju se ispunjeni uslovi bit će prodavana u sjedištu kantonalnog ureda Porezne uprave koji je tu robu oduzeo ili zaplijenio. Za pregled, procjenu vrijednosti i prodaju oduzete robe, i provjeru da li su stečeni uslovi za prodaju, bit će osnovana tročlana komisija koju će, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, imenovati Vlada FBiH.

Komisija je dužna provjeriti ispunjenost uslova za prodaju, stanje oduzete robe u pogledu vrste i količine, pravosnažnost i konačnost rješenja na osnovu kojeg je roba oduzeta ili zaplijenjena, postojanje odštetnih zahtjeva od osoba kojima je roba oduzeta, što je dužna zapisnički konstatirati. Zapisnik mora sadržavati spisak oduzete robe koja će biti prodavana i dostavljen organizacionom dijelu koji je nadležan da izvrši prodaju.

Kantonalni ured Porezne uprave će obaviti prodaju oduzete robe na aukcijiprema Zakonu o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovineregistriranim osobama – zlatarima.

Sredstva prikupljena ovakvom prodajom bit će uplaćivana na račun javnih prihoda budžeta Federacije Bosne i Hercegovine.

U razlozima za donošenje ove odluke navedeno je da je Porezna uprava FBiH dostavila Federalnom ministarstvufinansija informaciju da je tokom inspekcijskih nadzora poreznih obveznikaprovedenih 1999. godine oduzela nakit od zlata i srebra, te da su donesena rješenja ooduzimanju robe postala konačna i izvršna. Ova roba je oduzeta jer porezni obveznicinisu imali vjerodostojnu dokumentaciju o njenom porijeklu, te na njima nije bio utisnutžig Zavoda za mjerenje dragocjenih metala, što je razlog da se njena prodaja ograniči samoregistriranim osobama odnosno zlatarima.

Oduzeta roba je smještana u sef banke čiji zakup plaća Porezna uprava FBiH.

PROTOKOL O IZVRŠENJU OBAVEZA VLADE UNSKO-SANSKOG KANTONA

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o o davanju saglasnosti premijeru FBiH za zaključivanje Protokola o načinu izvršenja obaveza Vlade Unsko-sanskog kantona prema Vladi Federacije BiH, po osnovu Zakona o izvršenju kaznenih sankcija u FBiH.

Riječ je o obavezama za period od 2001. do 2003. godine, u ukupnom iznosu od 619.960 KM.

Protokol predviđa da isplata bude izvršena u šest rata, počev od 1.5.2018. godine, te da Vlada FBiH neće tražiti naplatu zakonskih zateznih kamata za ovaj dug.

UTVRĐENE CIJENE MATIČNIH KNJIGA, IZVODA IZ MATIČNIH KNJIGA, UVJERENJA O DRŽAVLJANSTVU I VJENČANOG LISTA ZA 2018. GODINU

Federalna vlada utvrdila je cijene matičnih knjiga, izvoda iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanog lista, koji se vode i izdaju u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama.

Cijena od 86,2875 KM odnosi se za jedan primjerak matične knjige, izvoda, uvjerenja i vjenčanog lista na bosanskom, srpskom ili hrvatskom jeziku za matičnu knjigu rođenih, matičnu knjigu državljana sa obrascima broj 2 i 2B, za matičnu knjigu državljana sa Obrascem broj 2A, matičnu knjigu vjenčanih i za matičnu knjigu umrlih.

Iznos od 0,392 KM bit će naplaćivan za izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige vjenčanih, izvod iz matične knjige umrlih, i matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih namijenjenim za inozemstvo, te uvjerenja o državljanstvu.

Vjenčani list će biti naplaćivan 1,72 KM.

Matične knjige, izvode, uvjerenja o državljanstvu i vjenčane listove za potrebe općina i gradova štampa JP Novinsko-izdavačka organizacija „Službeni list BiH“, Sarajevo, koje Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova isporučuje matične knjige, izvode, uvjerenja o državljanstvu i vjenčane listove po utvrđenim cijenama na osnovu kojih se u budžetu FBiH osiguravaju sredstva za potrebe štampanja i nabavke ovih dokumenata, a jedinice lokalne samouprave refundiraju te troškove Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova.

KANTONIMA I OPĆINAMA UKUPNO 18.000.000 KM POMOĆI

Danas donesenom Odlukom, Vlada FBiH je utvrdila kriterije raspodjele sredstava ovogodišnjeg Proračuna FBiH za 2018. godinu Federalnom ministarstvu financija s pozicije tekućih transfera drugim razinama vlasti i fondovima, a namijenjenih kao financijska pomoć kantonima i oopćinama.

Riječ je o ukupnom iznosu od 18.000.000 KM, od čega će kantonima biti raspodijeljeno 6.000.000 KM, a općinama 12.000.000 KM.

Kriteriji za raspodjelu sredstava su broj stanovnika, površina, te broj učenika u osnovnom i srednjem obrazovanju, a za njihovu primjenu bit će korišteni pokazatelji Federalnog zavoda za statistiku i Porezne uprave FBiH.

Kao jedan od dodatnih kriterija za dodjelu sredstava kantonima i općinama u obzir će biti uzeto i smanjenje zaposlenih na dan 31.12.2017. godine u odnosu na prethodnu fiskalnu godinu, kao i projekti od značaja za razvoj pojedinih općina.

Federalna vlada će posebnom odlukom utvrditi iznose i dinamiku doznačavanja sredstava pojedinim kantonima i općinama, kao i način izvješćivanja o njihovu utrošku.

PRETHODNA SAGLASNOST ZA KREDITE PRIVREDNIM DRUŠTVIMA AGI I BONTEX

Vlada FBiH je dala prethodne saglasnosti na dva prijedloga rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2017. godinu. Saglasnost  je data za dodjelu kredita privrednom društvu AGI d.o.o. Konjic, u iznosu od 500.000 KM i Bontex d.o.o. Maglaj od 165.000KM.

Sredstva će biti dodijeljena putem Union banke d.d. Sarajevo u skladu sa odredbama ugovora o komisionim poslovima  između ove banke, kao komisionara, i Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, kao komitenta.

PRESTANAK VAŽENJA ODLUKA O DODJELI KREDITA

Federalna vlada donijela je dvije odluke o prestanku važenja odluka o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. i 2015. godinu.

Prva odluka se odnosi na dodjelu kredita privrednom društvu Konjic karton d.o.o. Konjic, u iznosu od 400.000 KM, koje se 26.12.2016. godine obratilo Union banci d.d. Sarajevo radi raskida Ugovora o kreditu od 1.6.2017. godine jer je mašina koja je trebala biti plaćena iz kredita nabavljena sredstvima iz drugih izvora,

Drugom odlukom prestala je da važi Odluka o kreditu Krivaji Tvornica montažnih kuća u iznosu od 600.000 KM.

Ovom privrednom društvu je ostavljen rok za dostavljanje potrebne dokumentacije za realizaciju kreditnih sredstava, međutim od momenta objave rješenja (26.10.2016. godine) protekao je neopravdano dug vremenski period u kojem privredno društvo nije osiguralo uslove potrebne za realizaciju kreditnih sredstava.

PRENAMJENA ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU AUTOCESTE NA KORIDORU Vc

Vlada FBiH donijela je danas dvije odluke o izuzimanju i prenamjeni poljoprivrednog i šumskog zemljišta za potrebe izgradnje autoceste i pratećih objekata na Koridoru Vc, u skladu s prostornim planovima.

Riječ je o katastarskim česticama na dionici Buna-Počitelj, te dionicama Poprikuše – Nemila i Nemila – Donja Gračanica.

Odluke su uslov za pribavljanje urbanističkih saglasnosti za ove dionice.

SREDSTVA ZA REKONSTRUKCIJU CESTA U OPĆINI SREBRENIK

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o usvajanju izmjene Programa investiranja Kapitalnog transfera JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo utvrđenog Budžetom Federacije BiH za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.

U obrazloženju za izmjenu odluke navedeno je da je općina Srebrenik dopisom od 25.1.2018. godine zahtijevala izmjenu ranije donesene odluke kako bi bili omogućeni razvoj i sanacija lokalne prometne infrastrukture.

Radi se sredstvima iz GSM licence od 200.000,00 KM koja će biti iskorištena za sanaciju i rekonstrukciju dvije ceste u općini Srebrenik u mjesnim zajednicama koje graniče sa općinom Gradačac.

SAGLASNOST NA PLANOVE FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FBiH

Vlada FBiH je dala saglasnost na Program rada i Finansijski plan Fonda za zaštitu okoliša FBiH za 2018. godinu. Planirani prihodi i primici za 2018. godinu iznose KM 61.031.162 i sastoje se prihoda od naknada, prihoda od finansijske imovine, ostalih prihoda, primitaka od prodaje prometnih vozila, priliva iz revoving fonda za energetsku efikasnost i primitaka od domaćih finansijskih institucija.

Fond je u 2018. godinu planirao ukupne rashode u ukupnom iznosu KM 61.031.162, koji se sastoje od troškova Fonda, troškova finansiranja projekata zaštite okoliša, kapitalnih izdataka i datih zajmova iz revolving fonda.

Saglasnost je data i na Program rada Fonda za 2018.-2021. godinu.

ODOBRENO KORIŠTENJE TRANSFERA ZA 2018. GODINU

Vlada Federacije BiH danas je odobrila korištenje ovogodišnjih transfera za nekoliko federalnih ministarstava. Sredstva su namijenjena za finansiranje programa, institucija, udruženja, pojedinaca i aktivnosti za 2018. godinu iz nadležnosti federalnih ministarstava, a kroz grant (nepovratna) sredstva.

Transferi za rad i socijalnu politiku veći od 15,3 miliona KM

Transferi federalnog ministarstva rada i socijalne politike, u ukupnom iznosu većem od 15,3 miliona  KM, bit će raspodijeljeni za deset namjena.

Za realizaciju aktivnosti predviđenih Uredbom o primjeni odgojnih preporuka prema maloljetnicima u FBiH predviđen je iznos od 20.000 KM, a za provedbu Zakona o zaštiti od nasilja u porodici 162.000 KM.

Organizacija ovogodišnje Dječije nedjelja bit će podržana sa 32.000 KM, a transfer za organizacije civilnih invalida iznosi 500.000 KM.

Rad ustanova socijalne zaštite za zbrinjavanje na nivou Federacije BiH bit će sufinansiran sa 671.000 KM, a 10.000 KM bit će izdvojeno za Strategiju deinstitucionalizacije i transformacije ustanova socijalne zaštite u Federaciji BiH (2014.-2020. godina).

Isti iznos planiran je i za Strategiju za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH u periodu 2016.-2021. godina.

Kroz kapitalne transfere će ustanovama za zbrinjavanje na nivou FBiH biti dodijeljeno 700.000 KM, a Institutu za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja 500.000 KM.

Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima, namijenjen Projektu Svjetske banke za podršku zapošljavanju, iznosi 12.712.895 KM.

Za uvezivanje staža 2.500.000 KM, za podršku i razvoj namjenske industrije 4.000.000 KM

Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije Vlada FBiH je odobrila utrošak sredstava kroz dva transfera za 2018. godinu namijenjena uvezivanju staža kroz finansiranje neizmirenih obaveza preduzeća na osnovu uplate za PIO zaposlenicima koji ostvaruju uslove za penzionisanje.

Prvi transfer, u iznosu od 1.500.000 KM, namijenjen je javnim preduzećima, dok se transfer od 1.000.000 KM odnosi na privatna preduzeća i poduzetnike.

U oba slučaja, sredstva će biti dodijeljena preduzećima čija je osnovna djelatnost vezana za metalnu, elektro, automobilsku, drvnu, papirnu i grafičku industriju, zatim industriju građevinskog materijala, proizvodnju tekstila, kože i obuće, te hemijsku i industriju gume i plastike.

Jedan od uslova za dodjelu sredstava je da preduzeće ima najmanje 15 zaposlenih.

Istom ministarstvu odobreni su i programi utroška sredstava za finansiranje razvojnih projekata za privatna preduzeća iz oblasti namjenske industrije, u iznosu od 1.000.000 KM, kao i za javna preduzeća iz ove oblasti u iznosu od 3.000.000 KM.

Vlada je, također, dala saglasnost na Plan utroška sredstava Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije kroz transfer namijenjen za podršku Privrednoj komori FBiH, u iznosu od 150.000 KM. Riječ je o grant sredstvima za podršku u učešću i organizaciji sajmova.

Podrška turizmu 3.100.000 KM, za zaštitu okoliša 1.250.000 KM

Danas je Vlada odobrila korištenje sredstava transfera za razvoj turizma u FBiH, u ukupnom iznosu od 3.100.000 KM.

Od ovoga je, između ostalog, za sufinansiranje projekata unapređenja turističke i ugostiteljske infrastrukture s ciljem povećanja konkurentnosti i produžetka turističke sezone predviđeno 1.100.000 KM.

Daljnjih 200.000 KM predstavlja podršku putničkim i turističkim agencijama i pravnim subjektima koje rade na dovođenju turista u BiH i promovišu raspoložive resurse i turističke destinacija u FBiH.

Bit će sufinansirani i projekti od posebnog značaja za turistički razvoj Federacije BiH: obnova i zaštita Husein-Gradaščevića kule – Zmaja od Bosne (1.000.000 KM), podrška projektima u okviru Via Dinarica za korisnike isključivo za područje FBiH (200.000 KM) i sanacija Pašine tabije u Počitelju (110.000 KM), program podrške UNESCO-vom projektu „Održivi turistički razvoj na području lokaliteta svjetske baštine, područje staroga grada Staroga Mosta u Mostaru“, u ukupnom iznosu od 100.000 KM, te projekt „Sunčana strana Federacije Bosne i Hercegovine“ – dodatni sadržaji i kulturna dešavanja na otvorenom za turiste u turističkoj sezoni, od maja do oktobra 2018. godine, u ukupnom iznosu od 235.000 KM.

Federalnom ministarstvu okoliša i turizma je odobreno i korištenje 1.250.000 KM za provođenje Strategije zaštite okoliša. Od ukupnog iznosa, na ime podrške regionalnim centrima za upravljanje otpadom i regionalnim sanitarnim deponijama za upravljanje komunalnim otpadom u FBiH su planirana sredstva od 450.000 KM, a za sufinansiranje projekata za unapređenje upravljanja komunalnim otpadom na području FBiH 350.000 KM. Projekti zaštite prirode u FBiH bit će sufinansirani sa 300.000 KM, a za unapređenje funkcionalnosti i održavanje registra o postrojenjima i zagađivanjima u FBiH planirano je 50.000 KM.

Tri programa Federalnog ministarstva prostornog uređenja

Vlada FBiH je usvojila tri programa utroška sredstava za aktivnosti iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

Prvi se odnosi na sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta i vrijedan je 1.800.000 KM. Prema potpisanom Sporazumu o udruživanju sredstava između Vlade FBiH i Razvojnog programa ujedinjenih nacija (UNDP) za realizaciju projekta „Oporavak od poplava u FBiH“ planirano je 700.000 KM, za devet odabranih programa/projekata po 100.000 KM, a preostalih 200.000 KM su interventna sredstva.

Program namijenjen projektu utopljavanja zgrada radi uštede energije vrijedan je 1.200.000 KM. Od toga će 50.000 KM biti udruženo sa sredstvima CARITAS-a Švicarske za realizaciju projekta edukacije učenika i nastavnika o energetskoj efikasnosti o obnovljiviim izvorima energije i zaštiti okoliša, te ugradnji sistema koji koriste obnovljive izvore energije u školskim objektima Zeničko-dobojskog kantona.

Raspodjela ostatka utvrđenih sredstava utvrđenih vršit će se za dvadeset odabranih programa/projekata u visini od po 50.000 KM.

Na ime zaštite nacionalnih spomenika, kao učešće Federalne vlade u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica, Federalnom ministarstvu prostornog uređenja je odobren iznos od 101.000 KM.

Sredstva za unapređenje zdravstva

Danas su odobreni transferi Federalnog ministarstva zdravstva, a jedan od njih je vrijedan 1.125.000 KM i namijenjen Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH. Sredstva transfera od 50.000 KM bi će usmjerena za zdravstvenu zaštitu osoba romske nacionalnosti koje, zbog tradicionalnog načina života, nemaju stalno mjesto prebivališta ili boravišta u FBiH.

Iznos od 2.000.000 KM. bit će raspoređen za sufinansiranje zdravstvenih usluga bolničkog liječenja u zdravstvenim ustanovama u FBiH povratnika iz FBiH u općine u Republiku Srpsku, a 26.000.000 KM za finansiranje nabavke lijekova i medicinskih sredstava, pružanje zdravstvenih usluga i provođenje programa Federalnog fonda solidarnosti.

Agenciji za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH bit će ove godine raspodijeljeno 300.000 KM.

Sredstva od ukupno 6.000.000 KM bi će ravnpopravno raspodijeljena Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar i Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla.

Obrazovanju i nauci 6.575.000 KM

Vlada je odobrila i transfere Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke. Riječ je o sredstvima za implementaciju Bolonjskog procesa (250.000 KM), finansiranje obrazovanja (1.875.000 KM), finansiranje studentskog standarda (1.100.000 KM), za Fond za studentske zajmove (225.000 KM), za oblast nauke od značaja za Federaciju BiH (1.475.000 KM), za institucije nauke i podsticaj naučno-sitraživačkom radu od značaja za Federaciju BiH (850.000 KM), te sredstvima za institucije nauke i kulture od značaja za BiH (1.050.000 KM).

Sredstva za kulturu i sport

Danas su usvojeni programi utroška tekućih transfera Federalnog ministarstva kulture i sporta.

Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog nasljeđa vrijedan je 720.000 KM, a transfer za kulturu od značaja za Federaciju BiH 1.530.000 KM.

Za Udruženja građana i organizacije iz oblasti kulture predviđen je iznos od 260.000, a institucijama nauke i kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu 650.000 KM.

Ovogodišnji transfer za sport od značaja za Federaciju BiH vrijedan je 1.920.000 KM, u okviru kojeg je, po zaključku Vlade FBiH, 450.000 KM namijenjeno kao podrška organiziranju Evropskog zimskog omladinskog festivala (EYOF) 2019. godine.

Transfer namijenjen aktivnostima i programima mladih iznosi 400.000 KM.

Poduzetništvu i obrtu 7.380.000 KM

Vlada je usvojila Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera za 2018. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta u ukupnom iznosu od 7.380.000 KM, a sredstva će korisnicima biti isplaćena kao nepovratna (grant).

Za izgradnju preduzetničkih zona predviđeno je 4.000.000 KM, na ime poticaja inovatorima – pojedincima 40.000 KM, a za stipendiranje učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja 60.000 KM.

Za unapređenje institucijske preduzetničke infrastrukture bit će izdvojeno 150.000 KM, a kroz poticaje udruženjima, komorama i obrazovnim institucijama 100.000 KM.

Opstanak tradicionalnih i starih obrta bit će podržan sa 180.000 KM, a razvoj vezanih i posebnih obrta sa 500.000 KM.

Iznos od 800.000 KM namijenjen je za poticaj novoosnovanim subjektima male privrede, a za jačanje konkurentnosti malih i srednjh preduzeđa predviđeno je1.500.000 KM.Za pružanje mentoring usluga za subjekte male privrede planiran je iznos od 50.000 KM.

Transferi za podršku održivom povratku

Vlada FBiH donijela je četiri odluke kojima je usvojila programe podrške održivog povratka raseljenih osoba.

Sredstva od 16.100.000 KM bit će raspodijeljena kroz transfer pojedincima – za raseljene osobe i povratnike, dok su 3.000.000 KM namijenjena programima povratka u Republiku Srpsku.

Tekući transfer za zajedničke međuentitetske i općinske projekte i projekte sa nevladinim organizacijama iznosi 2.000.000, a na ime kapitalnih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima, kao podrška implementaciji održivom povratku, izbjeglih i prognanih s područja regije Srebrenica planiran je iznos od 1.500.000 KM.

Danas je, na prijedlog Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, usvojen Plan povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2018. godinu.

Udruženjima potrošača 70.000 KM

Na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, Vlada FBiH je usvojila Program utroška sredstava za podršku udruženjima potrošača, u visini od 70.000 KM. Od tog iznosa 30.000 KM predstavlja podršku radu i jačanju kapaciteta udruženja potrošača, a 40.000 KM je namijenjeno za aktivnosti informisanja i savjetovanja potrošača.

USVOJEN PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA TRAJNOG REVOLVING FONDA ZA 2018. GODINU

Vlada FBiH usvojila je Program utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2018. godinu.

Sredstva predviđena za pozajmljivanje po ovom programu će mjesečno biti alocirana na račun Trajnog revolving fonda u Banci od povrata glavnice dodijeljenih kredita realizovanih putem Razvojne banke Federacije BiH. Očekivani iznos sredstava, prema procjeni Razvojne banke, mjesečno iznosi oko 50.000 KM, a saldo sredstava zatečenih na računu u Banci 15.1.2018. godine je bio 7.569.331,70 KM.

Odobrena sredstva u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu iznose 2.360.000 KM.

Ova sredstva su kreditnog karaktera, sa odgodom plaćanja do 12 mjeseci, godišnjom kamatnom stopom od 0,7 posto i naknadom za obradu kredita – jednokratno od 0,5 posto.

Najniži iznos kreditnih sredstava privrednim društvima je 100.000 KM, a najviši 900.000KM.

Na osnovu ovog programa bit će pozajmljivana sredstva sektorima industrijske proizvodnje u metalnoj, elektro i automobilskoj industriji, zatim industriji građevinskog materijala i nemetala, drvnoj, papirnoj i grafičkoj industriji, proizvodnji tekstila, odjeće, kože i obuće, hemijskoj i farmaceutskoj i industriji gume i plastike.

Cilj je značajno poboljšanje, modernizacija proizvodnje i širenja postojeće proizvodnje, izgradnja i proširenje proizvodnih kapaciteta, te izgradnja proizvodnih objekata.

Također, kreditna sredstva namijenjena su nabavci novih tehnologija koje doprinose unapređenju djelatnosti privrednog društva, informatičke opreme usmjerene ka proizvodnji, uvođenje validnog CE znaka i sistema kvaliteta u skladu sa standardima, te za pokretanje značajnijih aktivnosti zasnovanih na promjenama sveukupnih proizvodnih procesa i stanja postojeće poslovne djelatnosti društva (reinžinjering).

USVOJEN PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA POLITIČKIM STRANKAMA I KOALICIJAMA ZA 2018. GODINU

Vlada FBiH se upoznala o utrošku sredstava tekućeg transfera parlamentarnim političkim partijama i koalicijama odobrenim za 2017. godinu, sačinjenu po okončanju fiskalne godine sumiranjem podataka iz pojedinačnih izvještaja, koje su dostavile parlamentarne političke partije i koalicije.

Generalni sekretarijat Vlade FBiH je zadužen da, u skladu sa odredbama Zakona o budžetima u FBiH,  ne vrši uplate pripadajućih iznosa za 2018. godinu Liberalnoj stranci, koja za ukupan iznos od 116.332 KM isplaćen u 2017. godini nije dostavila izvještaj o namjenskom utrošku, do njegove,  eventualne, naknadne dostave.

Usvojen je i Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele za ovaj transfer za 2018. godinu u ukupnom iznosu od 3.800.000 KM.

Sredstva su raspoređena na parlamentarne političke stranke i koalicije, na bazi prethodno utvrđenih kriterija sadržanih u Zakonu o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, tako što se 40 posto od ukupno utvrđenog iznosa dijeli na sve političke subjekte koji su zastupljeni u Parlamentu FBiH u jednakim iznosima, a 60 posto prema broju poslanika u domovima Parlamenta, na osnovu podataka parlamentarnih stručnih službi.

USVOJEN PLAN RADA AGENCIJE ZA REVIZIJU PRIVATIZACIJE ZA 2018. GODINU

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je Plan rada Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2018. godinu kojim je predviđeno ukupno 11 revizija, od toga šest privatizacija privrednih društava i pet banaka.

Revizija je planirana u privrednim društvima Famos d.d. Sarajevo, Nigma d.d. Busovača, Unis Lasta d.d. Sarajevo, Polihem d.d. Tuzla, Lasta d.d. Čapljina i Sanitex d.d. Velika Kladuša, te Una banci d.d. Bihać, Gospodarskoj banci Mostar, Vakufskoj banci d.d. Sarajevo, Posavskoj banci d.d. Orašje i Univerzal banci d.d. Sarajevo.

ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ROMA 250.640 KM

Vlada FBiH danas je odobrila raspoređivanje 250.640 KM donatorskih sredstava iz projekta „Europrevob“, za realizaciju Akcionog plana Bosne i Hercegovine za rješavanje problema Roma u oblasti zdravstvene zaštite.

O izvršenju budžeta projekta bit će vođeno posebno knjigovodstvo, a Zavod za javno zdravstvo FBiH će Sektoru za budžet pri Federalnom ministarstvu finansija dostavljati periodične i godišnje izvještaje o namjenskom utrošku sredstava.

PRIHVAĆEN GRANT ZA IZGRADNJU DIONICE KORIDORA Vc SVILAJ – ODŽAK, GRANIČNOG PRIJELAZA I MOSTA NA SAVI

Federalna vlada dala je saglasnost za prihvatanje granta namijenjenog za finansiranje izgradnje dionice autoceste Svilaj – Odžak na Koridoru Vc, po Sporazumu o grantu zaključenom u Luksemburgu 25. aprila 2017. godine i Sarajevu 27. aprila iste godine između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke u iznosu do 20.073.000 eura. Grant sredstva će biti umanjena prije isplate prve tranše za 440.022 eura na ime provedbene takse Banci i 16.001 eura na ime rezerve za pokriće troškova revizije provođenja ovog projekta. Sredstva su namijenjena za izgradnju dionice autoceste Svilaj – Odžak duge 10,7 kilometara, uključujući izgradnju objekta na graničnom prijelazu i prekograničnog mosta preko rijeke Save u Svilaju (u BiH je 50 posto mostovne konstrukcije u dužini od 330 metara). Ukupna cijena ovog projekta procijenjena je na 109.500.000 eura.

Za realizaciju Odluke i izvještavanje zaduženi su Federalno ministarstvo finansija i JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.

Data je i saglasnost za zaključivanje supsidijarnog sporazuma, za ova sredstva, a za njegovo potpisivanje ovlašćena je federalna ministrica finansija Jelka Milićević. Bosna i Hercegovina će na osnovu supsidijarnog sporazuma sredstva granta staviti na raspolaganje Federaciji BiH, koja će ih posebnim sporazumom o pod-grantu staviti na raspolaganje Autocestama FBiH.

IZGRADNJA CENTRA ZA AUTIZAM U TUZLI

Prihvatajući danas preporuku Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, Vlada FBiH je zadužila Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da pokrene proceduru odobravanja izdvajanja sredstava iz tekuće rezerve Budžeta FBiH za 2018. godinu u iznosu od 150.000 KM. Ovim sredstvima će biti finansirana izgradnja Centra za autizam u Tuzli. Vlada je ocijenila da je nastavak izgradnje potpuno opravdan kako bi što prije mogao biti stavljen u funkciju.

DIGITALIZACIJA SUDBENOG ARHIVA

Federalna vlada danas je prihvatila informaciju o realizaciji aktivnosti u okviru Projekta unaprjeđenja poslovnog okruženja, temeljenog na Ugovoru o savjetovanju Vlade FBiH i Grupacije Svjetske banke / Međunarodne financijske korporacije, za digitalizaciju sudbenog arhiva, kao sastavnog dijela projekta registracije poslovnih subjekata u FBiH elektronskim putem (on-line).

Fedralno ministarstvo financija zaduženo je da, u suradnji s Federalnim ministarstvom pravde, a s ciljem osiguranja 80.000 KM za angažiranje kontrolora procesa digitalizacije sudbene arhive pri općinskim sudovima u FBiH nadležnim za registraciju poslovnih subjekata sukladno Zakonu o sudovima u FBiH, putem resornih kantonalnih ministarstava preraspodijeli sredstava između nadležnih sudova. Vlada FBiH je ovlastila federalnog ministra pravde Matu Jozića za potpis Ugovora o povjerljivosti između Federalnog ministarstva pravde i Mikrografija d.o.o., iz Novog Mesta, Republika Slovenija.

Ovo ministarstvo će izraditi i Vladi FBiH dostaviti na usvajanje Uputstvo za provedbu postupka digitalizacije zbirki isprava registra poslovnih subjekata u nadležnim sudovima u Federaciji BiH.

NASTAVAK NADZORA NAD PROJEKTIMA VODOSNADBIJEVANJA I ODVOĐENJA OTPADNIH VODA

Vlada FBiH je usvojila danas informaciju o uslugama Centralnog nadzora u okviru Projekta “Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda u Federaciji BiH” (WATSAN FBiH), u kojem učestvuje 20 općina, te zadužila  Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da potpiše Aneks Ugovora o centralnom nadzoru i produži ga najduže do kraja 2018. godine, pod istim uslovima i bez uvećanja ugovorene vrijednosti.

Resorno ministarstvo je zaduženo i da putem Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH obezbijedi izvore grant sredstava kojim će općinama biti namireni iznosi u vrijednosti troškova centralnog nadzora iznad iznosa od tri posto od ugovorenih radova u pojedinačnoj općini, nastalih do kraja 2018. godine, odnosno do kraja produžetka Ugovora o centralnom nadzoru.

Također, ovo ministarstvo je zaduženo da hitno uputi zvaničan zahtjev Konsultantu centralnog nadzora da ponovo pokrene nadzor nad radovima, te dostavi upute pod kojim uslovima će aktivnosti biti nastavljene u narednom periodu.

SREDSTVA VRAĆENA FEDERALNOM MINISTARSTVU OKOLIŠA I TURIZMA

Vlada Federacije BiH prihvatila je informaciju Federalnog ministarstva okoliša i turizma o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom.

Kako je navedeno, Konkurencijsko vijeće BiH je 14.7.2016. godine donijelo rješenje kojim je utvrdilo da je Federalno ministarstvo okoliša i turizma donošenjem Pravilnika o prestanku važenja Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom spriječilo, ograničilo i narušilo konkurenciju na tržištu upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom na teritoriji Federacije BiH, ograničavanjem i kontrolom tržišta, „što predstavlja zabranjeni sporazum u smislu člana 4. Zakona o konkurenciji“.

Tim rješenjem ovom ministarstvu je izrečena novčana kazna u iznosu od 21.000 KM, kao i obaveza izmirenja troškova postupka privrednom subjektu Ekopak, d.o.o. Sarajevo od 1.631,80 KM.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je protiv rješenja Konkurencijskog vijeća podnijelo tužbu, kojom je pokrenut upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine, a koju je Sud BiH uvažio i presudom od 10.11.2017. i poništio rješenje ovog vijeća.

Nakon donošenja presude Suda BiH, ministarstvo je od Konkurencijskog vijeća, između ostalog, zahtijevalo povrat novčanih sredstava uplaćenih na ime novčane kazne od 21.000 KM i troškova postupka od 1.631,80 KM.

Konkurencijsko vijeće je 31.1.2018. donijelo Rješenje o povratu ove novčane kazne i troškova postupka, a Ministarstvo finansija i trezora BiH vratilo ova sredstva u korist Federalnog ministarstva okoliša i turizma na depozitni račun Vlade Federacije BiH.

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Federalna vlada odobrila je danas Plan poslovanja Javnog preduzeća Željeznice Federacije BiH d.o.o. za 2018. godinu.

Vlada FBiH je donijela odluku o odobravanju rasporeda sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa za prikupljanje prihoda ostvarenih iz sredstava Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA), otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom ministarstvu prostornog uređenja za Projekat Attractive Danube.

Donesena je odluka o davanju saglasnosti na Program rada s Finansijskim planom Fonda za studentske zajmove Federacije BiH za 2018. godinu.

Vlada FBiH se upoznala sa izvještajem Komisije za izvršavanje nadzora nad zakonitošću rada Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije BiH od 28.2.2018. godine, te zadužila Upravni odbor ovog fonda da postupi u skladu sa svojim ovlaštenjima i preporukama Komisije.

Usvojen je Izvještaj o radu Antikorupcionog tima Vlade FBiH za 2017. godinu, koji se zadužuje da nastavi aktivnosti u skladu sa zadacima iz Rješenja o njegovom formiranju.

KADROVSKA RJEŠENJA

Federalna vlada utvrdila je opće i posebne kriterije za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora UNIS – Group d.o.o. Ilidža i donijela Odluku o raspisivanju javnog konkursa za njihov izbor i nominovanje, te utvrdila tekst javnog konkursa. Mandat članova nadzornog odbora je četiri godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja u skladu sa zakonom.

Doneseno je Rješenje o razrješenju Ivana Đogića dužnosti zamjenika direktora Finansijsko-informatičke agencije zbog isteka mandata zaključno sa 6.3.2018. godine i ponovnom imenovanju za vršioca ove dužnosti na period do tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure, počev od 7.3.2018. godine.

Izmijenjeno je i dopunjeno Rješenje o imenovanju interresornog i intersektorskog Koordinacionog tijela kao stalnog tijela Vlade FBiH za praćenje, usmjeravanje i izvještavanje o realizaciji aktivnosti Strategije za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u FBiH (2016.-2021.), kojim je umjesto Hajrudina Alića imenovana Hidajeta Čolović. U ovo tijelo imenovan je i Edvin Granić.

Imenovan je Upravni odbor Projekta podrške zapošljavanju (IBRD No. 8687-BA) u sastavu Fadil Novalić, Jelka Miličević, Vesko Drljača, Amir Zukić i Helena Lončar. Ovaj odbor će nadgledati provođenje projekta prema kvartalnim ili polugodišnjim izvještajima koje će mu dostavljati Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

Za članove Komisije za vođenje drugostepenog disciplinskog postupka za namještenike federalnih organa državne službe, na period od dvije godine, imenovani su Elvedina Hodžić (predsjednica), Alen Taletović, Zdravko Beljo, Meliha Gigić i Lidija Šimić

 

Back To Top