skip to Main Content

ČUVATI PRIRODU I RACIONALNO UPRAVLJATI PRIRODNIM RESUSIMA

Vijeće ministara BiH usvojilo je Strategiju za zaštitu biološke raznolikosti Bosne i Hercegovine  za period 2015. – 2020. godine i Akcioni plan za njeno provođenje koju je predložilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa kao ključni dokument u oblasti zaštite  prirode u BiH.

Usvajanjem ove strategije Vijeće ministara BiH iskazuje posvećenost ispunjavanju svojih obaveza na međunarodnom planu i u procesu evropskih integracija radi očuvanja prirode i racionalnog upravljanja prirodnim resursima.

„Budućnost i prosperitet Bosne i Hercegovine usko  su vezani uz održivo korištenje i čuvanje njenih sveukupnih prirodnih bogatstava“, navodi se u ovoj strategiji koja daje pravce djelovanja u oblastima upravljanja vrstama i ekosistemima, sigurnosti biološke raznovrsnosti te fer raspodjele koristi od ekosistemskih usluga i korištenja genetskih resursa. Istovremeno, Strategija i Akcioni plan daju odgovarajuće smjernice nadležnim institucijama za planiranje razvoja i donošenje odluka te uspostavljaju indikatore za monitoring progresa u procesu  provođenja mjera i  jačanja ekološke svijesti u BiH.

Izradu Strategije i Akcionog plana podržao je Program Ujedinjenih naroda za okoliš, kao  nastavak globalnog strateškog planiranja i izvještavanja prema Konvenciji o biološkoj raznolikosti (CBD – Convention on Biological Diversity).

 

USVOJEN AKCIONI PROGRAM ZA POBOLJŠANJE STANJA ZEMLJIŠTA I ŽIVOTNIH UVJETA STANOVNIŠTVA

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, usvojilo je Akcioni program za borbu protiv degradacije zemljišta i ublažavanja posljedica suše u Bosni i Hercegovini, koji prvi put usvaja država u istovjetnom tekstu sa entitetima u cilju poboljšanja stanja zemljišta i životnih uvjeta stanovništva.

Usvajanjem ovog programa, kao ključnog instrumenta za implementaciju UN Konvencije o borbi protiv dezertifikacije u zemljama s izuzetnim sušama i/ili dezertifikacijom (UNCCD), Vijeće ministara BiH ispunjava međunarodnu obavezu preuzetu ratificiranjem ove konvencije i čini važan iskorak u pravcu približavanja ove oblasti standardima Evropske unije.

Program sadrži strateške smjernice i konkretne mjere koje je potrebno preduzeti protiv degradacije zemljišta u BiH i sačinjen je uz pomoć Globalnog fonda za okoliš i Programa Ujedinjenih naroda za životnu sredinu. Ove mjere odnose se na izgradnju kapaciteta i jačanje zakonodavstva, odnosno sistema upravljanja zemljištem i stvaranje političkog okvira za funkcionalno povezivanje degradacije zemljišta i suše. Među mjerama su, između ostalih, i  podizanje javne svijesti i razvoja obrazovanja, odnosno obrazovnih programa, kao i nauke, tehnologije i znanja u borbi protiv degradacije zemljišta.

Pored domaćih izvora finansiranja za provođenje ovog programa očekuje se i međunarodna pomoć, na koju računaju sve zemlje u razvoju.

Glavni akteri i osnovni korisnici projekta su Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske i Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH.

 

SARADNJA VLADE SR NJEMAČKE I VIJEĆA MINISTARA

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog nota sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Savezne Republike Njemačke o tehničkoj saradnji za 2014. godinu, vrijedan četiri miliona eura.

Na ovaj način Vlada SR Njemačke osigurava tehničku pomoć Bosni i Hercegovini za realizaciju programa jačanja javnih institucija BiH, lokalne samouprave i privrednog rasta te za podršku obrazovanju odraslih u BiH.

Ministarstvo finansija i trezora dostavit će Prijedlog nota sporazuma Predsjedništvu BiH s naknadno dostvaljenim mišljenjima Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i Uprave za indirektno oporezivanje, a za bh. potpisnika predložen je ministar vanjskih poslova.

 

USVOJEN PRVI KVARTALNI IZVJEŠTAJ O PROVEDBI MJERA IZ AP ZA REALIZACIJU PRIORITETA

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Direkcije za evropske integracije, usvojilo je Prvi kvartalni izvještaj o provedbi mjera iz Akcionog plana za realizaciju prioriteta iz Izvještaja o Bosni i Hercegovini za 2016. godinu, koji će biti dostavljen Parlamentarnoj skupštini BiH i Evropskoj komisiji.

U prva tri mjeseca ove godine realizirano je 29 mjera, dok je osam u fazi realizacije ili 51 posto realiziranih i mjera u realizaciji, od ukupno 72 mjere koje su planirane za realizaciju u prvom kvartalu ove godine. Dodatno je realizirano 11 mjera planiranih za realizaciju izvan ovog izvještajnog perioda.

Na državnom nivou, između ostalog, sačinjen je prvi nacrt Strateškog okvira za reformu  javne uprave, usvojeni su Strategija razvoja sistema internih finansijskih kontrola u institucijama  BiH, Akcioni  plan  za  provođenje Strategije  za  reformu  sektora  pravde,  Akcioni  plan  za  obuku novinara i medijskih  profesionalaca te su pokrenute aktivnosti  u  pogledu prelaska u II  fazu  digitalizacije. Istovremeno su  započete aktivnosti  za  provođenje 170  mjera,  čiji je  rok  realizacije izvan ovog izvještajnog  perioda.

Akcioni plan, koji će biti proveden na svim administrativnim nivoima u BiH, nakon današnjeg ažuriranja, sadrži 527 mjera s rokom realizacije u 2017. godini i prva dva mjeseca 2018. godine.

 

POKRENUTE AKTIVNOSTI ZA REALIZACIJU CED PREPORUKA

Vijeće ministara BiH primilo je k znanju Informaciju Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice u vezi sa zaključnim napomenama Komiteta za prisilne nestanke (CED) o Inicijalnom izvještaju o primjeni međunarodne konvencije za zaštitu svih lica od prisilnog nestanka u Bosni i Hercegovini u cilju ispunjavanja ovih preporuka.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice će Zaključne napomene CED-a dostaviti svim nadležnim institucijama u BiH te će održati sastanke s predstavnicima ovih institucija radi preciziranja aktivnosti za provođenje ovih preporuka.

Komitet je, između ostalog,  pohvalio BiH za ostvarene pomake u oblasti prisilnih nestanaka te preporučio da se nastave aktivnosti u pravcu usaglašavanja krivičnih zakona u BiH u vezi s prisilnim nestankom, ojačaju kapaciteti Tužilaštva BiH za ubrzanje procesa ekshumacija i identifikacija, kao i Instituta za nestale osobe te osigura adekvatna| i kontinuirana psihološka podrška žrtvama i svjedocima prije, tokom i nakon suđenja za ratne zločine.

 

PLAĆE U INSTITUCIJAMA BiH I U NAREDNOJ GODINI OSTAJU ISTE

Vijeće ministara BiH,  na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, donijelo je pojedinačne odluke o visini osnovice za obračun plaće i o visini regresa zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za 2018. godinu.

Osnovica plaće, u skladu s politikom Vijeća ministara BiH o ograničavanju javne potrošnje na plaće i naknade zaposlenih u institucijama BiH, iznosit će 475,69 KM i nepromijenjena je od 2012. godine, kao i regres koji iznosi 300,00 KM.

 

ZAPOŠLJAVANJE STRANACA U POSLJEDNJIH PET GODINA NIJE UTJECALO  NA TRŽIŠTE RADA U BiH

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva civilnih poslova u vezi s realizacijom odluka Vijeća ministara BiH o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini u periodu od 2012. do 2016. godine.

Usvojen je i Izvještaj Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine o izdatim radnim dozvolama u Bosni i Hercegovini za period 2012. – 2016. godina.

Ministarstvo civilnih poslova intenzivirat će aktivnosti na izradi okvirne politike zapošljavanja u BiH.

Udio godišnjeg broja zaposlenih stranaca u BiH u odnosu na prosječan broj zaposlenih u posljednjih pet godina u našoj zemlji kretao se od 0,3 do 0,4 posto, što potvrđuje da zapošljavanje strane radne snage nema kvantitativni utjecaj na tržište rada u Bosni i Hercegovini.

Prema državama porijekla, najviše stranaca koji su radili u BiH u 2016. godini dolazilo je iz Srbije, Turske, Hrvatske, Kine i Italije. Najviše stranaca, njih 1.171, imalo je visoku stručnu spremu. Prema standardnoj klasifikaciji djelatnosti, gotovo 60 posto radnih dozvola u 2016. godini izdato je u trgovini (608), u prerađivačkoj industriji (430), u poslovanju nekretninama (278) te u obrazovanju (246). To je i dugogodišnji trend, osim sektora poslovanja nekretninama, koji je zabilježio nagli rast u 2016. godini od 72,67 posto.

Popunjenost kvote za ukupno izdate radne dozvole stranim državljanima u BiH u prošloj godini iznosio je 67 posto i nije mijenjan u odnosu na prethodne godine.

 

U PRVA TRI MJESECA OVE GODINE  IZ TEKUĆE REZERVE ODOBRENO 117 HILJADA KM

Vijeće ministara BiH usvojilo je i uputit će Parlamentarnoj skupštini BiH Informaciju Ministarstva finansija i trezora o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće rezerve u kojoj se navodi da je u prva tri mjeseca ove godine odobreno 117.000,00 KM od ukupno planirane tekuće rezerve u iznosu 3.307.000,00 KM.

Odlukama Vijeća ministara BiH odobreno je 44.000,00 KM, a odlukama članova Predsjedništva BiH 57.000,00 KM, dok su predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućeg odobrili ukupno 16.000,00 KM.

 

OD RADNE GRUPE PONOVO ZATRAŽENA INFORMACIJA O  STARIM MOTORNIM VOZILIMA

Vijeće ministara BiH zadužilo je ministra komunikacija i prometa da preduzme aktivnosti za dostavljanje izvještaja radne grupe koja je formirana još 2014. godine u cilju dostavljanja informacija o motornim vozilima koja su pravosnažnom sudskom odlukom oduzeta, odnosno koja su u carinskom upravnom postupku zaplijenjena i vozilima kojih su se vlasnici odrekli u korist države, a koja se nalaze u skladištima Uprave za indirektno oporezivanje.

Nakon što dobije ovaj izvještaj Vijeće ministara BiH će se izjasniti o informaciji Uprave za indirektno oporezivanje BiH u vezi s rješavanjem pitanja postupanja s pravosnažno oduzetim motornim vozilima.

 

VIJEĆE MINISTARA  REALIZIRALO 91 POSTO ZAKLJUČAKA U PROŠLOJ GODINI

Od ukupno donesenih 790  zaključaka Vijeća ministara BiH u prošloj godini realizirano je njih 717 ili 91 posto, navodi se u Pregledu realizacije zaključaka Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH za period od 1. januara do 31. decembra 2016. godine, koji je razmotren na sjednici.

S obzirom na to da 73 zaključka nisu realizirana, zadužena su ministarstva i druge institucije koje nisu realizirale zaključke Vijeća ministara da ih bez daljnjeg odgađanja u cijelosti provedu te da ubrzaju aktivnosti na realizaciji zaključaka koji zahtijevaju duži period ili saradnju s drugim institucijama.

 

IMENOVAN DIREKTOR IDDEEA-e

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj Ministarstva civilnih poslova o provedenom postupku za izbor direktora Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine i za direktora imenovalo Arifa Nanića, kao najboljeg kandidata nakon provedene procedure javnog konkursa.

 

ODBOR ZA ŽALBE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o imenovanju članova Odbora za žalbe  policijskih službenika, nakon što je dosadašnjim članovima istekao mandat.

U Odbor za žalbe imenovano je sedam državnih službenika iz državnih ministarstava sigurnosti (Samir Rizvo), pravde (Grenko Arapović), civilnih poslova (Merima Čolakhodžić), Granične policije (Slobodan Krstić i Semir Pašanbegović), Državne agencije za istrage i zaštitu (Ljubiša Pandurević) i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela (Ivica Bošnjak).

Ovaj odbor nadležan je za donošenje odluka po žalbama koje podnesu policijski službenici protiv odluka koje su donijela policijska tijela BiH u pogledu statusa policijskog službenika ili u slučajevima propusta policijskog tijela da donese odluku u pogledu statusa policijskog službenika.

Back To Top