skip to Main Content
Vlada100 1

 

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA l DOPUNAMA ZAKONA O PRIJEVREMENOM POVOLJNIJEM PENZlONISANJU BRANILACA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakonu o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno­oslobodilačkog rata.

Razlog za izmjene i dopune prevashodno je otklanjanje diskriminacija i neujednačenih prava pripadnika branilačke populacije do kojih je došlo donošenjem Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata. Ujedno, na ovaj način se izvršava presuda Ustavnog suda Federacije BiH od 22. i 29.1.2014. godine, kojom je utvrđeno da odredba člana 15. stav 1. Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambena-oslobodilačkog rata nije u saglasnosti sa Ustavom Federacije BiH.

Prema novopredloženom rješenju, korisnici prava na penziju koji su to pravo stekli prema Zakonu o potvrđivanju prava na prijevremenu starosnu penziju ostvarenu pod povoljnijim uvjetima, a koje su ostvarili po osnovu konačnih i pravosnažnih rješenja, nastavljaju i dalje ostvarivanje tih prava u skladu sa ovim rješenjima.

Izuzetno, korisnici prava zadržavaju dostignutu visinu penzije u isplati koja im je bila utvrđena prije stupanja na snagu Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambena-oslobodilačkog rata. Isplata penzija ovim korisnicima bit će uspostavljena kroz prelazni period od tri godine: od 1.1.2017.godine po isplatnom koeficijentu 1,161, od 1.1.2018. godine po isplatnom koeficijentu 1,32, a od 1.1.2019. godine penzija će se isplaćivati po isplatnom koeficijentu 1,485.

Ponovna uspostava visine penzije bit će vršena na osnovu zahtjeva korisnika prava u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku.

 

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

Federalna vlada je utvrdila i Parlamentu FBiH po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, čime je omogućena provedba presuda Ustavnog suda FBiH od 4.5.2005. i 1.10.2013. godine.

Ujedno, ovim je izvršena preporuka Komiteta za ljudska prava UN koji je državi Bosni i Hercegovini naložio ukidanje obaveze članovima porodice da svoje nestale srodnike proglase mrtvim kako bi imali pravo na socijalne naknade ili bilo koji drugi oblik kompenzacije. Brisana je odredba prema kojoj su članovi porodice nestalog branioca bili dužni da nestalog branioca proglase umrlim kako bi imali pravo na socijalne naknade ili bilo koji drugi oblik kompenzacije. Izmjene i dopune definiraju ko se smatra braniocem, organizatorom otpora, dobrovoljcem, veteranom odbrambeno-oslobodilačkog rata, jer su ovi pojmovi presudom Ustavnog suda FBiH proglašeni neustavnim. Propisani su uslovi pod kojim se stiče status ratnog i mirnodopskog vojnog invalida.

Date su i definicije porodice poginulog, umrlog ili nestalog branioca i porodice umrlog vojnog invalida.

Sa 15 na 30 dana je produžen rok za pokretanje postupka po nastaloj promjeni, a propisana je mogućnost dokazivanja činjenica okolnosti stradanja u upravnom postupku.

Dopunjen je član 44. Zakona tako da se, pored vojne dokumentacije, uvjerenje izdaje i na osnovu pravosnažnog rješenja donesenog u skladu sa članom 43. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica.

Nova je i odredba da okolnosti nastanka ili pogoršanja oboljenja utvrđuje Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja.

Propisano je da će Federalno ministarstvo, u svrhu jačanja časti, ugleda i dostojanstva branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata i radi poštivanja principa transparentnosti isplata naknada iz budžeta, kao i radi bržeg i efikasnijeg ostvarivanja prava branilaca i članova njihovih porodica, uspostaviti Jedinstveni registar branilaca i korisnika prava, te učiniti javno dostupnim određene podatke koji se odnose na demobilizirane branioce kao i podatke o korisnicima prava na naknade iz federalnog budžeta, pravo koje ostvaruje kao i novčani iznos sredstava, mjesečni ili jednokratno.

Data je definicija jedinstvenog registra i taksativno nabrojani podaci koji će biti javno dostupni. Nadalje, propisano je da će biti javno dostupni kao integralna cjelina podaci o demobiliziranim braniocima i podaci o korisnicima prava pripadnika branilačke populacije, na način da će popis demobiliziranih branilaca sadržavati podatke o pravima koje koriste ili su koristili.

 

PODRŠKA KAMPANJI „MADE IN BiH“

Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva trgovine o zahtjevu Udruženja „Kupujmo i koristimo domaće – kvalitetno proizvedeno u BiH“, te iskazala opredjeljenje da ovom udruženju bude iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije BiH za 2017. godinu izdvojeno 50.000 KM.

Ovo je odgovor Vlade na zahtjev Udruženja od 14.4.2017. godine koji se odnosi na petu kampanju pod nazivom „Made in BiH“, čiji je cilj medijska promocija radi upoznavanja građana o velikom broju domaćih kompanija, mijenjanje svijesti o kvalitetu bh. proizvoda i promovisanje lojalnosti potrošača prema kvalitetnim domaćim proizvodima.

U realizaciji kampanje „Made in BiH“ će učestvovati BH Telecom, Gras, Hoše komerc, Pharmamed, Sefo d.o.o., Vispak, BH Pošta, Duhanpromet, Bimal, Amko, Milkos, Violeta, Nobil, Sarajevska pivara i Argeta.

 

IZJAŠNJENJA O INICIJATIVAMA

Vlada Federacije BiH je, nakon razmatranja, neprihvatljivim ocijenila amandmane koje je na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, podnio izaslanik u Domu naroda Parlamenta FBiH Aner Žuljević.

Federalna vlada nije prihvatila inicijativu za izmjenu Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, koju je podnijela Skupština Kantona Sarajevo, a kojom je traženo da policijskim službenicima u FBiH, pri izračunu osnovice za mirovinu, bude uziman prosjek pet posljednjih godina radnog staža prije ispunjavanja uvjeta za mirovinu, uz uvjet da su proveli najmanje pola radnog staža kao policijski službenici. Kako je obrazloženo, inicijativa je u suprotnosti s načelima prema kojima su za sve osiguranike propisani jednaki uvjeti za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja.

Danas nisu prihvaćeni amandmani koje su na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću koje su podnijeli Klub izaslanika hrvatskog naroda u Domu naroda Paralmenta FBiH (11 amandmana), te izaslanici u ovom domu Aner Žuljević (6 amandmana), Anes Osmanović (1 amandman) i Predrag Kojović (1 amandman).

Federalna vlada prihvatila je inicijativu načelnika i Općinskog vijeća Čapljine za izradu i donošenje Zakona o Gradu Čapljina. Kako je utvrđeno, Čapljina ispunjava uvjet da bude proglašena gradom kao općina koja je od posebnog povijesnog i kulturnog značaja, a sukladno članku 5. stavak 4. Zakona o principima lokalne samouprave FBiH. Danas je Federalno ministarstvo pravde zaduženo da bude nositelj izrade Nacrta zakona o Gradu Čapljina.

Federalna vlada nje prihvatila amandman na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju kaznenih sankcija u FBiH koji je podnio izaslanik u Domu naroda Parlamenta FBiH Sanel Mušović.

 

USVOJEN PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA TRAJNOG REVOLVING FONDA
ZA DUGOROČNO FINANSIRANJE PROJEKATA ZA 2017. GODINU

Federalna vlada usvojila je Program utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2017. godinu.

Sredstva predviđena za pozajmljivanje po ovom programu čine sredstva koja će mjesečno biti alocirana na račun Trajnog revolving fonda u banci od povrata glavnice dodijeljenih kreditnih sredstava realizovanih putem Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (očekivani iznos, prema procjeni Razvojne banke, mjesečno je oko 50.000 KM). Sredstva čine i ona koja ć biti prikupljana od otplate glavnice plasiranih kredita putem Union banke d.d. Sarajevo u toku 2017. godine, a po osnovu kreditnih zaduženja iz programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda za period 2014.-2016. godina. Očekivani iznos će, prema procjeni banke, mjesečno će biti oko 300.000 KM do 500.000 KM.

Također, bit će pozajmljivan saldo sredstava zatečenih na računu u banci na dan 28.2.2017. godine, u iznosu od 158.009,28 KM, kao i odobrena, a neuplaćena sredstva Budžeta Federacije BiH za 2016. godinu u iznosu od 6.000.000 KM, umanjena za iznos obaveza iz 2016. godine (sredstva koja će biti eventualno dodijeljena privrednim društvima čija se dokumentacija nalazi u proceduri ocjene u banci). Sredstva za provođenje ovog programa bit će odobravana privrednim društvima u iznosu od 100.000 KM do 500.000 KM i vraćana u minimalno 24, a maksimalno 60 jednakih mjesečnih anuiteta uz grace period do 12 mjeseci.

 

DODIJELJENI KREDITI IZ TRAJNOG REVOLVING FONDA

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici dala nekoliko prethodnih saglasnosti na prijedloge rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu. Tako je privrednom društvu MS&WOOD d.d. Sarajevo odobren kredit od 386.080,84 KM, Baltic Groupu d.o.o. Visoko 400.000 KM, Aureusu d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje od 388.333 KM i Konjic kartonu d.o.o. Konjic u iznosu od 400.000 KM.

Federalna vlada danas je dala prethodnu saglasnost i na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava ovog revolving fonda za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu privrednom društvu Civić d.o.o. Cazin u iznosu od 300.000 KM.

Union banka d.d. Sarajevo će na osnovu donesenih i objavljenih odluka i rješenja vršiti ugovaranje s korisnicima sredstava po svim bitnim elementima za zaključenje ugovora o kreditu u skladu s bankarskom procedurom, u roku ne dužem od 15 dana od dana objave rješenja u „Službenim novinama Federacije BiH“, izuzev ukoliko od strane korisnika sredstava ne budu ispunjeni svi uslovi za potpisivanje ugovora.

 

SREDSTVA ZA PENZIONISANJE ZAPOSLENIKA

Vlada FBiH je usvojila Program utroška dijela budžetskih sredstava utvrđenih za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji “Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije javnim preduzećima za uplatu doprinosa za PIO/MIO u svrhu penzionisanja zaposlenika”, u iznosu od 1.500.000 KM.

Cilj Programa je finansiranje neizmirenih obaveza preduzeća na osnovu uplate za PIO/MIO zaposlenicima koji ostvaruju uslove za penzionisanje do kraja budžetske 2017. godine. Sredstva su namijenjena javnim preduzećima, odnosno preduzećima u kojima je državni kapital zastupljen s više od 50 posto.

Riječ je o preduzećima čija je osnovna djelatnost vezana za metalnu, elektro i automobilsku industriju, zatim građevinsku,drvnu, papirnu i grafičku industriju, za proizvodnja tekstila, kože i obuće, hemijsku i industrija gume i plastike, te namjensku industriju.

Korisnici sredstava su preduzeća sa sjedištem u Federaciji BiH i koja imaju najmanje 50 zaposlenika.

Program će trajati do utroška sredstava, a sredstva će biti dodijeljena na osnovu javnog poziva.

 

Plan poslovanja Željeznica FBiH za 2017. godinu

Federalna vlada dala je saglasnost za odobravanje Plana         poslovanja Željeznica FBiH d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu, kojim je predviđeno povećanje prihoda za 53,4 posto u odnosu na prošlu godinu.

Prihodi namjenjeni za finansiranje troškova održavanja željezničke infrastrukture su planirani u iznosu od 67.147.359 KM.

Današnja Odluka nema finansijski uticaj na Budžet Federacije BiH jer uvažava već alocirane pozicije za finansiranje željeznica u 2017. godini.

 

OSNOVANA FONDACIJA ZA MOBILNOST STUDENATA I NASTAVNIKA U FBiH

Vlada Federacije BiH je, danas donesenom Odlukom, osnovala Fondaciju za mobilnost studenata i nastavnika FBiH. Osnovni cilj je podrška realizaciji programa međunarodne akademske i studentske mobilnosti i razmjene, podsticanje i stimuliranje mobilnosti studenata i nastavnika, razvoj i unapređenja oblasti visokog obrazovanja kroz podršku provedbi programa EU, provedbi bilateralnih i multilateralnih međunarodnih sporazuma i protokola o saradnji u oblasti visokog obrazovanja i osnivanju studija na stranim jezicima na javnim visokoškolskim ustanovama u FBiH.

Ciljevi su i podrška osnivanju i radu komercijalno održivih ljetnih škola, projektima internacionalizacije i poboljšanju kvalitete visokog obrazovanja, obavljanju studentske prakse u inostranstvu, mobilnosti domaćih i stranih studenata, domaćeg i stranog nastavnog osoblja, te podrška školovanju deficitarnog nastavnog kadra s javnih visokoškolskih ustanova u Federaciji BiH.

Također je riječ o razmjeni znanja, stjecanju novih iskustava, susretanju s novim načinima rada, tehnologijama i metodama rada, kvalitetnijoj praksi te primjeni u Federaciji BiH iskustava stečenih na univerzitetima u svijetu.

Program mobilnosti omogućava studentima da stječu više iskustva u radu i učenju na drugim univerzitetima kroz nastavno-naučni i istraživački rad, ali i upoznavanje drugih kultura, drugačijih ideja i iskustava, što je svojevrstan podsticaj u samorazvoju i samoostvarenju.

U svijetu je odavno prihvaćena činjenica da se ekonomski razvoj i prosperitet neostvariv ukoliko nije zasnovan na znanju i njegovoj primjeni, a mobilnost nastavnika i studenata je jedan od načina jačanja obrazovnog sistema u zemlji, što će kasnije rezultirati podizanjem konkurentnosti visokoškolskih ustanova, nastavnika i studenata koji će biti generatori razvoja privrede Bosne i Hercegovine.

Mobilnost je osnovni uslov kojim Federacija BiH ispunjava kriterije za približavanje i pristup Evropskom prostoru visokog obrazovanja (European Higher Education Area, EHEA).

 

SAGLASNOST NA MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU I SARADNJI

Vlada FBiH danas je dala saglasnost na Memorandum o razumijevanju i saradnji između Finansijsko-informatičke agencije Sarajevo i Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge Banja Luka, te za njegovo potpisivanje ovlastila direktora Finansijska-informatičke agencije Esada Mahmutovića.

Ovo je okvirni Memorandum koji propisuje obim saradnje i potrebne radnje za efikasniju primjenu entitetskih zakona u praksi i osiguranje potpunih informacija na cijelom tržištu Bosne i Hercegovine, a u vezi s platnim prometom i funkcionisanjem Jedinstvenog registra računa poslovnih subjekata, kao i drugih informacija bitnih za poslovne subjekte.

Na ovaj način se stvaraju pravne pretpostavke za razmjenu podataka između dvije agencije. Višestruke koristi od ove saradnje imat će entitetske i državne institucije, a zahvaljujući ovom povezivanju, bit će povećana transparentnost, poboljšan pristup ažurnim i pouzdanim informacijama i podacima o privrednim subjektima. Entiteti će, pored ostalog, moći zajednički raditi na sprječavanju pranja novca i drugih kriminalnih radnji.

 

KONSOLIDIRANO IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA I PRIHODA FONDOVA

Vlаdа FBiH je upoznata s konsolidiranim izvješćem o izvršenju proračuna Federacije BiH, kantona i općina i financijskih planova vanproračunskih fondova za 2016. godinu, u kojoj su ukupni prihodi iznosili 7.569,6 milijuna KM što je za 448 milijuna KM i za 6,3 posto ili više u odnosu na isti period prethodne godine, a u odnosu na plan ostvarennje je 98,1 posto. Prihodi od poreza iznose 6.576,6 milijuna KM, a neporezni prihodi 974,6 milijuna KM.

U razdoblju siječanj – prosinac 2016. godine sve razine vlasti Federacije BiH ostvarile su pozitivan financijski rezultat od 124,4 milijuna KM. Pri tome su suficit ostavrili Proračun FBiH (85 milijuna KM), kantonalni (21,5 milijuna KM) i općinski proračuni (27,5 milijuna KM). Sektor socijalne zaštite (vanproračunski fondovi Federacije BiH) je imao deficit od 15,4 milijuna KM.

Konsolidirani tekući transferi i drugi tekući rashodi iznose 3.327,5 milijuna KM i u odnosu na 2015. godinu veći su za 1,8 posto ili 58,8 milijuna KM, a čine 48,5 posto ukupnih rashoda. Pri tome tekući transferi drugim razinama vlasti iznose 85,1 milijuna KM, pojedincima 2.707,2 milijuna KM, a neprofitnim organizacijama 227,2 milijuna KM. Subvencije javnim poduzećima su 123,8 milijuna KM, a privatnim poduzećima i poduzetnicima 123 milijuna KM, dok ostali tekući rashodi iznose 61,3 milijuna KM.

Kad je riječ o kapitalnim transferima, oni za 12 mjeseci 2016. godine iznose 155,5 milijuna KM i u odnosu na godinu ranije su veći za 45,1 milijuna KM ili za 40,9 posto.

 

IZVJEŠĆE O DUGU U PRVOM KVARTALU 2017. GODINE

Federalna vlada se upoznala sa izvješćem o dugu za prvi kvartal 2017. godine, koji će biti objavljen na internetskoj stranici Federalnog ministarstva financija i proslijeđen Parlamentu Federacije BiH.

Ukupan dug (vanjski i unutarnji) kojim upravlja i za koji je odgovorna Vlada Federacije BiH je na dan 31.3.2017. godine iznosio ukupno 3.404.695.179 dolara ili 6.201.924.645 KM i manji je nego u prethodnom kvartalu za 65.158.492 KM. Ukupan dug, u koji nisu uključene verifikovane obveze za koje nisu izdani vrijednosni papiri, niti obaveze prema uposlenicima i dobavljačima bivšeg Federalnog ministarstva obrane i Vojske Federacije, iznosi 3.387.871.015 dolara ili 6.171.278.083 KM i manji je u odnosu na dug iz proteklog kvartala za 66.800.838 KM ili 1,07 posto.

Vanjski dug je na kraju prvog kvartala iznosio 5.183.246.343 KM ili 2.845.467.31O dolara. Nominalni iznos duga, preračunat u konvertibilne marke, manji je od duga u proteklom kvartalu za 66.800.838 KM, ili 1,27 posto.

Vanjski dug je najvećim dijelom ugovoren sa bilateralnim i multilateralnim financijskim institucijama (Svjetska banka, Europska banka za obnovu i razvoj, Europska investiciona banka, Međunarodni monetarni fond i dr.), a u cilju osiguranja sredstava za financiranje većih infrastrukturnih projekata, te za proračunsku potporu. Kao rezultat toga je 3.980.964.123 ili 76,8 posto ukupnog vanjskog duga Federacije BiH realizirano preko multilateralnih financijskih institucija, a preostalih 1.202.282.219,88 KM ili 23,2 posto odnosi se na zaduženje kod bilateralnih kreditora.

Unutaranji dug Vlade Federacije BiH je na dan 31.3.2017. godine iznosio 559.227.869 dolara ili 1.018.678.302 KM, od čega se na dug u obliku vrijednosnih papira odnosi 542.403.704 dolara ili 988.031.740 KM.

 

MINIMALAN UTROŠAK PLANIRANIH SREDSTAVA

Federalna vlada je usvojila izvještaj o prikupljenim i utrošenim sredstvima posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća na nivou FBiH za 2016. godinu.

Ukupno prikupljena sredstva iznose 3.413.532 KM i veća su za 171.159 KM ili za 5,28 posto u odnosu na 2015. godinu. Lani je na novou FBiH po osnovu posebne naknade doznačeno 3.405.088,23 KM. Istovremeno su prihodi od kamata iznosili 8.444,16 KM.

Budžetom FBiH za 2016. godinu su Federalnoj upravi civilne zaštite za ove namjene odobrena od 12.913.519 KM, od čega je utrošeno 674.560 KM ili 4,84 posto. Ovako mali procenat realizacije je posljedica činjenice da je riječ o namjenskim sredstvima za čije trošenje je potrebno ispuniti propisane preduslove. Značajan dio sredstava je planiran za djelovanje u slučaju proglašenja stanje prirodne ili druge nesreće. Kako toga nije bilo, nije bilo ni potrebe za trošenje planiranih sredstava.

 

KONTROLA IZRŠENJA PRIVATIZACIJSKIH UGOVORA

Federalna vlada je usvojila izvještaj Agencije za privatizaciju u FBiH o kontroli izvršenja obaveza iz kupoprodajnih ugovora u postupku privatizacije, sa stanjem na dan 31.12.2016. godine.

U postupku privatizacije državnog kapitala preduzeća u Federaciji BiH zaključeno je 617 kupoprodajnih ugovora, a u postupku kupoprodaje imovine, dijelova ili udjela preduzeća i općinskih poslovnih prostora zaključena 647 kupoprodajna ugovora.

U kupoprodaji državnog kapitala 617 preduzeća obaveze kupaca bile su kupoprodajna cijena od 769.627.437 KM, investicije od 1.419.900.757 KM, prijem 42.509 zatečenih i zapošljavanje 14.043 novih radnika. Obaveze kupaca iz 647 ugovora za imovinu, dijelove ili udjele preduzeća i općinskih poslovnih prostora bile su kupoprodajna cijena od 140.588.554 KM, investicije od 169.198.393 KM, prijem 3.300 zatečenih i zapošljavanje 3.575 novih radnika.

Od ukupno 1.264 kupoprodajna ugovora, 1.067 ili 84,41 posto je izvršeno, a 77 ili 6,09 posto kupoprodajnih ugovora je aktivno i još su predmet kontrole. Zbog neizvršenja obaveza raskinuta su 102 (8,07 posto) kupoprodajna ugovora, a za 18 ili su u toku sudski postupci za raskid.

Od ukupno 617 ugovora kod 488 ili 79,09 posto su izvršene sve obaveze. Od 18 ugovora iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH izvršeno je 12 ugovora ili 66,67 posto.

Obaveze investiranja (113,34 posto) i prijema novih radnika (124,99 posto), izvršene su u većem obimu od ugovorenog.

Kad je riječ o imovini, dijelovima ili udjelima preduzeća i općinskim poslovnim prostorima, od 647 ugovora su kod 579 ili 89,49 posto izvršene sve obaveze, a to se odnosi i na 26 od 34 zaključena ugovora u nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH.

 

IZVJEŠTAJ O RADU ANTIKORUPCIONOG TIMA

Vlada Federacije BiH upoznala se sa izvještajem o radu svojeg Antikorupcionog tima u periodu od aprila 7. aprila prošle do 7. aprila 2017. godine. S ciljem ispunjenja obaveza iz Akcionog plana za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije 2016-2019., Vlada će poduzeti sve neophodno radi osiguravanja pretpostavki za rad Antikorupcionog tima. Ujedno, Vlada od javnih federalnih organa, institucija, tijela i pravnih osoba zahtijeva da neodložno, u skladu sa planiranim aktivnostima i vremenskim rokovima iz Akcionog plana, poduzmu mjere na realizaciji obaveza iz svoje nadležnosti.

Inače, Antikorupcioni tim je u izvještajnom periodu održao osam sjednica i razmatrao 32 tačke dnevnog reda, od kojih se 50 posto odnosi na Strategiju za borbu protiv korupcije 2016.-2019. i Akcioni plan za njeno provođenje, izradu i implementaciju. Četvrtina ramatranih tačaka odnosila se na saradnje s nevladinim organizacijama, AIPK-om, antikorupcionim timovima u kantonima, s međunarodnim organizacijama, ambasadama i slično.

Težište aktivnosti Antikorupcionog tima bilo je usmjereno na pomoć i podršku radnoj grupi i ekspertima pri izradi finalne verzije Strategije i Akcionog plana.

 

O FISKALNOJ PROCJENI PROPISA

Vlada FBiH je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva financija o primjeni Pravilnika o proceduri za izradu izjave o fiskalnoj procjeni zakona, drugih propisa i akata planiranja na proračun. Zaduženi su proračunski korisnici da pri izradi i dostavljanju akata na mišljenje Federalnom ministarstvu financija postupe po obvezujućim uputama za izradu i slanje obrazaca izjave o fiskalnoj procjeni zakona, drugih propisa i akata planiranja na proračun i podnose ih putem softverske aplikacije (FIA).

Obveznici koji nisu proračunski korisnici izjavu podnose na propisanim obrascima u tiskanoj formi.

 

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Vlada Federacije upoznata je o informaciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike od 10.4.2017. povodom preporuke Institucije ombudsmana. Ovom ministarstvu je naloženo da, prilikom donošenja zakona iz sfere socijalnih usluga, u tekst ugradi i obradi institut lične asistencije za osobe sa invaliditetom.

Danas je usvojen Treći mjesečni izvještaj o radu Komisije za praćenje i koordinaciju izvršavanja obaveza federalnih organa koje se odnose na evropske integracije.

Usvojen je i Šesti periodični izvještaj o provođenju Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena za FBiH, a Federalna vlada zadužila je direktoricu Gender Centra FBiH da ovaj izvještaj dostavi Agenciji za ravnopravnost spolova BiH pri Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH, radi izrade izvještaja na nivou BiH i podnošenja Komitetu za eliminaciju diskriminacije žena Ujedinjenih naroda.

Vlada je danas upoznata o realizaciji godišnjih planova rada federalnih ministarstava i drugih organa federalne uprave, federalnih upravnih organizacija, zaključaka Vlade FBiH i zaključaka Parlamenta FBiH iz nadležnosti tih ministarstava, uprava i upravnih prganizacija za period januar – mart 2017. godine.

Na današnjoj sjednici je usvojen izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće rezerve Budžeta FBiH za 2017. godinu, po odlukama Vlade Federacije BiH, kao i po rješenjima premijera i dvoje zamjenika premijera, za period od 1. januara do 31. marta 2017. godine, koji će biti upućen Parlamentu Federacije BiH.

Prihvaćen je i izvještaj o radu Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo za 2016.

 

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada Federacije BiH danas je Marijana Oršolića, zbog podnošenja ostavke, razriješila dužnosti člana Nadzornog odbora Agencije za vodno područje rijeke Save – Sarajevo. Istovremeno je donijela Rješenje kojim je, na osnovu provedene konkursne procedure, imenovala Miju Stanića.

Za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava danas su opunomoćeni Kenan Osmanagić (JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar) i Pavo Boban (Sarajevoputevi d.d. Sarajevo).

Back To Top