skip to Main Content
Parlament Fbih

Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH danas će razmatrati predloženi novi zakon o stečaju, te u formi nacrta izmjene i dopune Zakona o lizingu, koje se nalaze na dnevnom redu sjednice ovog doma, zakazane za srijedu 19. februara.

Novim zakonom o stečaju se uređuje predstečajni postupak, kojim se treba uvesti finansijsko i operativno restrukturiranje privrednih subjekata.

Važeći Zakon o stečajnom postupku donesen je 2003. godine i pretrpio je dvije neznatne izmjene i dopune, a ekonomske i socijalne prilike u Federaciji su se znatno promijenile zbog čega je predloženo donošenje novog zakona.

Izmjenama i dopunama Zakona o lizingu cilj je, između ostalog, da se regulira kupoprodaja dospjelih i nedospjelih potraživanja i da se omogući lizing društvima osnivanje profesionalnog udruženja.

Također, pred članovima Odbora naći će se Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji BiH za period januar-juni 2019. godine, zatim kvartalni izvještaji o dugu, nekoliko izvještaja o zaduženju Federacije po osnovu emisije trezorskih zapisa i obveznica, kao i izvještaji o poslovanju JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za 2017. godinu i BH Telecoma d.d. Sarajevo za 2016., 2017. i 2018. godinu.

Back To Top