skip to Main Content

 

Javni poziv privrednicima sa područja Sarajevskog kantona da apliciraju za subvencioniranu liniju BBI banke i Ministarstva privrede Kantona Sarajevo objavljen je u dnevnim novinama i na web stranici BBI banke.

Radi se o Liniji koja će privrednicima sa područja KS omogućiti da u BBI banci dobiju finansiranja po povoljnim uslovima i po subvencioniranoj nominalnoj stopi od 1,28 posto. Za realizaciju Ugovora BBI je osigurala sredstva u iznosu od 24 miliona KM, dok će na nivou 2017. godine za subvenciju dijela profitne marže Ministarstvo privrede KS obezbjediti više od jedan milion KM (1.090.000 KM).

Pravo učešća za sredstva po ovoj liniji finansiranja ostvaruju subjekti male privrede, fizička i pravna lica koja  trajno obavljaju zakonom dozvoljene djelatnosti radi ostvarivanja dohotka odnosno dobiti na način kako je propisano Zakonom o poticaju razvoja male privrede (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj; 29/15).

Učešće mogu uzeti svi likvidni subjekti koji imaju sjedište na području Kantona Sarajevo ili poslovnu jedinicu sa jasno utvrđenom namjenom korištenja sredstava na području Kantona Sarajevo, aktivni su i imaju uposlene radnike, te su zadovoljavajućeg boniteta i uredne kreditne historije.

Maksimalni odobreni iznos finansiranja po jednom korisniku je do 1.000.000,00 KM sa rokom otplate od maksimalno sedam godina (84 mjeseca).
Rok za podnošenje zahtjeva za finansiranje  prema uslovima Javnog poziva je 31. decembar 2017. godine.

Back To Top