skip to Main Content

PITANJE: Na koji način poreski obveznik može izvršiti prijenos cjelokupne ili dijela imovine, uključujući i zalihe (repromaterijal) na drugog poreskog obveznika, koji je registriran kao pravno lice i predstavlja poseban poslovni subjekt koji se bavi istom djelatnošću i već se nalazi u sistemu PDV-a. Osnovna sredstva za rad (mašine) za obavljanje registrirane djelatnosti prenosioca imovine stečena prije od oko 30 godina, znači prije uvođenja Zakona o PDV-u, a isto toliko godina ima i građevinski objekat u kojem se obavlja predmetna djelatnost. U ovom slučaju radi se o prenosu imovine i zaliha uz naknadu od 1,00 KM, na koji iznos je ispostavljena i faktura. Šta je obaveza prenosioca imovine, odnosno prodavaoca imovine ako je fakturu ispostavio na 1,00 KM, a šta sticaoca imovine (odnosno kupca) u odnosu na Upravu za indirektno oporezivanje BiH (sticalac imovine je već poreski obveznik i nastavit će sa obavljanjem djelatnosti kojom se bavio i prenosilac imovine)?

– Da li se prijenos građevinskog objekta, mašina i zaliha od strane prenosioca u korist sticaoca može izvršiti u skladu sa članom 7. Stav (2) Zakona o porezu na dodanu vrijednost, odnosno bez obračunavanja PDV-a?

– Da li je u konkretnom slučaju potrebno da prenosilac i sticalac imovine donesu određene poslovne odluke vezano za ovaj poslovni događaj, konkretno za prenos (prodaju) imovine kao i njeno stjecanje?

– Da li o tim svojim poslovnim odlukama imaju obavezu da obavijeste UIO?

– Ukoliko prenosioc imovine može izvršiti prijenos imovine na sticaoca imovine kako evidentirati ove poslovne promjene u poslovnim knjigama prenosioca i sticaoca imovine?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top