skip to Main Content

PITANJE: Člankom 29. Zakona o izvlaštenju („Sl. novine FBIH“, br. 70/07, 36/10, 25/12, 34/16), kojim se usvaja prijedlog za izvlaštenja nekretnina, decidno je propisano što sve rješenje o izvlaštenju treba da sadrži, a točkom  6. istog članka propisano je da se mora utvrditi da li vlasniku nekretnine i za koje nekretnine pripada pravo na naknadu. U našem slučaju, korisnik izvlaštenja podnio je prijedlog za izvlaštenje nekretnina i  uz prijedlog podnio sve propisane isprave u smislu čl. 24. istog zakona. Prijedlogom se traži da se izvlaste nekretnine koje se u katastarskom operatu vode kao „put“,“cesta“ koja je javno dobro. Napominjemo da nemamo gruntovnicu za tu katastarsku općinu.

  • a) Očevidom na licu mjesta utvrđeno je da se radi o lokalnim putevima, kojim upravlja općina, dakle općina nije vlasnik, u smislu čl. 7. Zakona o stvarnim pravima, a da se postavljanjem elektro vodova neće ometati redovan promet, te da se može ustanoviti služnost smislu čl. 3. Zakona o cestama kao posebnog propisa, pod određenim uvjetima.

Da li općina ima pravo na naknadu i kako bi glasila točka 6 rješenja?

  • b) Na jednoj nekretnini koja je predložena za izvlaštenje u katastarskom operatu se vodi „cesta“ a očevidom je utvrđeno da je ista izgubila svojstvo puta – da li u postupku izvlaštenja u izreci rješenja to treba navesti i istu izvlastiti i utvrditi pravo na naknadu?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top