skip to Main Content

PITANJE: Rješenjem Službe za inspekcijske poslove Općine …. “naređuje se” JKP “Vodovod i kanalizacija” kao davaocu usluge da obustavi dalju isporuku vode jednoj fizičkoj osobi jer ista nije izmirila svoje obaveze plaćanja komunalne naknade za 2018. godinu, te se prilikom donošenja takvog rješenja navedena Služba kao prvostepeni organ poziva na član 23. Odluke o komunalnoj naknadi Općine … koja propisuje da “ako obveznik nije izmirio obaveze na ime komunalne naknade, naknade za zauzimanje javne površine i komunalne takse, koje su utvrđene pravosnažnim rješenjem JKP “Vodovod i kanalizacija”će na traženje Općinskog organa uprave obustaviti dalju isporuku vode”.

Međutim, u svojoj žalbi JKP “Vodovod i kanalizacija” navodi da je prvostepeni organ donio nezakonito rješenje jer je Zakonom o komunalnim djelatnostima Kantona … tačno utvrđeno kada davalac usluge može uskratiti isporuku vode, a nigdje ne stoji da to može učiniti u slučaju neplaćanja komunalne naknade, i da plaćanje komunalne naknade nema veze sa isporukom vode, iako je tako propisano Odlukom o komunalnoj naknadi Općine, te da je Zakon viši akt od Odluke i ima supermaciju nad istom i da je istim Zakonom propisano da davalac usluge u ovom slučaju JKP “Vodovod i kanalizacija” je obavezan da obezbijedi vršenje komunalne usluge jer bi u suprotnom načinio prekršaj za koji su propisane visoke novčane kazne.

S obzirom na navedeno, da li ova žalba ima osnova i može li prvostepeni organ donijeti ovakvo rješenje i narediti isključenje vode korisniku jer ne plaća komunalnu naknadu na temelju Odluke Općinskog vijeća i ako je Zakonom o komunalnim djelatnostima Kantona propisano drugačije, kako žalitelj navodi, može li uopšte Služba organa uprave ili općinski načelnik svojim rješenjem da naređuje isključenje vode ili je to u isključivoj nadležnosti JKP “Vodovod i kanalizacija”…

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top