skip to Main Content

PITANJE: Komisija za žalbe Općinskog vijeća je razmatrala žalbu na rješenje općinskog načelnika kojom se stranci nalaže plaćanje naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta, a koja je usvojena jer je pobijano rješenje doneseno na osnovu člana Zakona o građevinskom zemljištu koji je Ustavni sud svojom presudom proglasio neustavnim. S obzirom na to da je stranku zastupao advokat u žalbi je naveden troškovnik pravnog zastupanja, pa nas zanima da li Komisija za žalbe mora u svom rješenju kojim poništava pobijano rješenje i sama rješava stvar, uvažiti i troškove pravnog zastupanja s obzirom da je članom 112. Zakona o upravnom postupku definisano da se troškovi pravnog zastupanja nadoknađuju samo u slučajevima ukoliko je takvo zastupanje bilo nužno i opravdano. Također, kada se smatra da je pravno zastupanje nužno i opravdano i da li Komisija mora o istima odlučiti i iste uvažiti ili naknadno o tome odlučiti posebnim zaključkom?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top