skip to Main Content

U Sarajevu je od 11-13. aprila 2017. godine, održana  Regionalna konferencija „Najbolji modeli i prakse u području upravljanja oduzetom imovinskom koristi“, koju je organizovala Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom.

Neki od najvažniji zaključaka ove regionalne konferencije su: Nužno je osigurati potpunu i efikasnu saradnju između svih institucija koje sudjeluju u sistemu za oduzimanje nezakonito stečene imovine; Neophodno je blagovremeno uključiti institucije za upravljanje oduzetom imovinom u planiranje, odlučivanje i izvršenje odluka o privremenom i trajnom oduzimanju; Upravljanje oduzetom imovinom treba u najvećoj mogućoj mjeri biti usmjereno očuvanju ekonomske vrijednosti oduzete imovine, zaštiti javnog interesa i uz najmanje troškove upravljanja takvom imovinom; Potrebno je u što većem obimu i u cilju zaštite javnog interesa raditi na povratu imovine (ponovna društvena upotreba) u zajednicu koja je oštećena krivičnim djelima; Potrebno je uskladiti važeće propise u oblasti oduzimanja nezakonito stečene imovine te primjenjivati najbolje prakse i iskustva nadležnih institucija u regionu i Evropskoj uniji; Važno je osigurati efikasnu međunarodnu saradnju između specijaliziranih institucija koje se bave finansijskim istragama i upravljanjem oduzetom imovinom kako bi borba protiv svih oblika organizovanog i transnacionalnog kriminala bila što efikasnija.

Konferencija je okupila 90 učesnika iz relevantnih institucija BiH, Crne Gore, Srbije i Slovenije i omogućila da se kroz najbolje prakse i studije slučaja predstave iskustva u upravljanju i raspolaganju pojedinim oblicima imovine-privremeno i trajno oduzete u krivičnim postupcima u zemljama regiona i Bosni i Hercegovini. Ovo je bila prilika i za unapređenje suradnje između nadležnih institucija zemalja regiona u cilju efikasnijeg i djelotvornijeg djelovanja.

Vladimir Ćeklić, pomoćnik direktora Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom Republike Srbije, je naveo da je u procesu eurointegracija jako bitno upoznavanje sa modalitetima rada agencija/direkcija iz zemalja regiona, kako bi unaprijedili praksu upravljanja oduzetom imovinom.”Konferencija je bila jako poučna i korisna, te dobro koncipirana, govornici su nam prenijeli iskustva koja će biti svima od pomoći u daljoj borbi protiv svih oblika kriminala,” istakao je Ćeklić.

Emir Dacić, pomoćnik direktora Uprave za imovinu Crne Gore je rekao kako se zemlje regiona, kao i većina zemalja u svijetu, susreću sa problemom organizovanog kriminala. ”Stoga u cilju suzbijanja organizovanog kriminala trebamo se zajedno uključiti u borbi protiv svih oblika kriminala, čemu je doprinijela i ova Regionalna konferencija. Jedno od najjačih oružja u borbi protiv svih oblika kriminala jeste oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću,” rekao je Dacić.

Back To Top