skip to Main Content
Ismir Jusko

Vijeće ministara BiH  je na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa i ministra Ismira Juska usvojilo Politiku sektora elektronskih komunikacija u Bosni i Hercegovini za period 2017-2021. godine i Akcioni plan za provođenje politike.

Prema riječima ministra Juska, usvajanjem ovog strateškog dokumenta Ministarstvo je okončalo još jedan izuzetno važan posao iz svoje nadležnosti.

„Ovim smo ispunili i obećanje dato na nedavnom sastanku sa direktorima telekom operatera u BiH. Konačnim usvajanjem Politike, telekom operaterima u BiH širom se otvaraju vrata za uvođenje 4G mreže. Sada je sve na njima“, kaže ministar Jusko.

Politika definira ciljeve razvoja sektora elektronskih komunikacija u BiH, kao i mjere i aktivnosti koje će dovesti do realizacije definiranih ciljeva, među kojima je na prvom mjestu održavanje konkurentnosti na tržištu, koja će za posljedicu imati povećanje kvaliteta usluga, smanjenje cijena, te zadovoljenje potreba korisnika.

Takođe, cilj je i dalji razvoj infrastrukture s naglaskom na infrastrukturu koja omogućava usluge širokopojasnog prijenosa, naročito u slabije naseljenim oblastima i nerazvijenim dijelovima zemlje, razvoj elektronskih komunikacija za potrebe javnih usluga, te razvoj elektronskih komunikacija za potrebe državne sigurnosti, odbrane i hitnih službi.

Jedan od ciljeva je i definiranje procedura, metoda, rokova i naknada za dopune postojećih i dodjele  budućih licenci za korištenje radiofrekventnog spektra, posebno za implementaciju širokopojasnih bežičnih pristupnih sistema, kao i definiranje minimalnih uvjeta za pružanje univerzalnih usluga po prihvatljivoj cijeni za sve korisnike na cijeloj teritoriji BiH i ispunjenje zahtjeva za besplatnim pozivima prema hitnim službama.

Na donošenju Politike i urgentnoj realizaciji aktivnosti iz Akcionog plana insistirala je i Evropska komisija. Nakon današnjeg usvajanja Politike, Vijeće ministara BiH dobilo je priliku da na sjednici Odbora za stabilizaciju i pridruživanje BiH Evropskoj uniji, 31. maja, izvijesti Evropsku komisiju o postignutom napretku.

Back To Top