skip to Main Content

Kraj 2019. godine svijetu je donio jednu od najvećih pošasti današnjeg društva u vidu Corona virusa. U samim svojim počecima, nova bolest počinje da privlači pažnju medija i javnosti širom svijeta koja je poslije pokazat će se bila opravdana. Uzimajući u obzir globalizaciju i današnji tempo života Corona virus se pretvorio se u globalnu katastrofu za svijet, građane i globalnu svjetsku ekonomiju. Gore navedeno “čudovište“ nije zaobišlo ni našu državu (uključujući njene entitete i Brčko Distrikt), odnosno njene građane i njenu ekonomiju.

Piše: Mahmutović Faris, mr. oec.

Sredinom marta 2020. godine “COVID-19 kriza“ je zakucala na naša vrata, pa je u cilju suzbijanja širenja oboljenja izazvanim virusom Vlada Federacije BiH donijela “Odluku o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa na području Federacije BiH“. Navedenom odlukom mnogim privrednim granama je bilo onemogućeno normalno poslovanje i poslovanje uopće, što je izazvalo određene negativne ekonomske posljedice. Stanje nesreće je prestalo sa danom 31.05.2020. godine, kada je Vlada Federacije BiH donijela odluku o prestanku stanja nesreće uzrokovane pojavom virusa COVID-19 na području Federacije BiH.

Kako sve velike krize uzimaju svoje “žrtve“, tako je i “COVID-19 kriza“ počela da uzima svoje žrtve, počevši od ljudskih do ekonomskih i finansijskih. Uzimajući u obzir činjenicu da je novonastalnom pandemijom posebno pogođen privatni realni sektor (od čega su najteže pogođeni turizam i ugostiteljstvo), a da je u sistemu “spojenih posuda“ sve uzročno-posljedično povezano, rapidno povećanje broja nezaposlenih dovelo je do otežavajućih okolnosti u servisiranju redovnih obaveza fizičkih i pravnih lica, a posebno finansijskih i kreditnih.

Mnogi ljudi često imaju pogrešnu percepciju pogledu rada banaka, pa je važno istaći da su Banke kao finansijske institucije dioničarska društva sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine, koje imaju dozvolu za rad izdatu od Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: FBA), čija je djelatnost primanje depozita i sredstava sa obavezom brige i vraćanja istih depozitarima, te davanje kredita za vlastiti račun, uz mogućnost da obavlјa i druge poslove u skladu sa Zakonom o bankama.

FBA kao agencija koja nadzire rad bankarskog, mikrokredinog i leasing sektora na teritoriji FBIH je na sjednici održanoj dana 20.03.2020. godine donijela Odluku o privremenim mjerama koje banke primjenjuju za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem “COVID-19“ (u daljem tekstu: Odluka*), kojom su utvrđene privremene mjere sa ciljem ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom virusnog oboljenja “COVID-19“ i očuvanja stabilnosti bankarskog sektora Federacije Bosne i Hercegovine. Prema članu 3. te Odluke moratorij predstavlja posebnu mjeru koje banke mogu odobriti klijentima čija je kreditna sposobnost pogoršana, odnosno čiji su izvori za otplatu smanjeni i time onemogućeno ili će biti onemogućeno izmirivanje obaveza prema bankama, ukoliko je to posljedica negativnog utjecaja izazvanog pandemijom virusnog oboljenja “COVID-19“. Odluka je privremenog karaktera i primjenjuje se do njenog opoziva od strane FBA.

Osim moratorija tu su i druge mjere koje banka može odobriti klijentima čija je kreditna sposobnost pogoršana, kao što su: uvođenje „grace“ perioda za otplatu glavnice kreditnih obaveza u slučaju kredita koji se otplaćuju anuitetno na period od najduže 6 mjeseci; produženje krajnjeg roka za otplatu kredita koji se otplaćuju anuitetno; produženje roka dospijeća kredita sa jednokratnim dospijećem, uključujući i revolving kredite i prekoračenja po transakcionim računima na period od najduže 6 mjeseci, pri čemu bi klijenti tokom tog perioda mogli koristiti i dio izloženosti koji je bio neiskorišten na dan modifikacije; odobravanje dodatnog iznosa izloženosti za potrebe prevazilaženja njegovih trenutnih poteškoća sa likvidnošću; druge mjere koje banka poduzima u cilju olakšanja servisiranja kreditnih obaveza klijenta i uspostave održivog poslovanja klijenta.

Dana 28.05.2020. godine, FBA je donijela Odluku* o izmjenama i dopuni Odluke o privremenim mjerama koje banka primjenjuje za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem “COVID-19“ kojom je definirano da: “Prije definiranja primjerenog modaliteta, banka može klijentu odobriti moratorij sa maksimalnim rokom trajanja od dva mjeseca od dana ukidanja proglašenog stanja “Prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine“, u cilju pripreme potrebne kreditne analize i utvrđivanje primjerenog modaliteta za klijenta“.

Šta je moratorij ?

Moratorij je riječ latinskog porijekla i predstavlja vremenski period u kojem se vrši odgoda izvršavanje svih zakonskih obveza i otplate duga. To je mjera državnih vlasti kojom na određeno ili neodređeno vrijeme odgađa plaćanje svih dugova ili samo dugova određene vrste. Ova mogućnost ponekad postoji i u sudskoj praksi gdje služi za odgodu pojedinačnih plaćanja. Koristi se samo u posebnim – “teškim“ vremenima kada je zbog objektivnih razloga otplata duga nemoguća većem broju dužnika, poput teških ekonomskih i privrednih kriza, elementarnih nepogoda, ratova i sl. U širem smislu odustanak od provedbe neke odluke i sl. Također, izraz moratorij može da se koristi za odlaganje i drugih poslova i radnji (npr. zapošljavanje i sl.)

U našem slučaju konkretno moratorij na kredite podrazumijeva vremenski period dogovoren između banke kao povjerioca i korisnika kredita kao dužnika u kojem je dopuštena odgoda plaćanja glavnice ili ukupnog anuiteta. Moratorijski period je period tokom trajanja kredita kada dužnik nije dužan izvršiti plaćanje glavnice ili anuiteta. To je tzv. period čekanja prije nego što korisnika kredita počne ponovno uplaćivati glavnicu ili mjesečne anuitete. Prema Odluci FBA, moratorij kao jedna od posebnih mjera u okviru modaliteta može se ugovarati najduže do 6 mjeseci.

U toku trajanja moratorija, banke ne obračunavaju zateznu kamatu na iznos dospjelih potraživanja i ne povećavaju visinu kamatne stope na kredit usljed odobrenja moratorija već se primijenjuje redovna kamatna stopa koja je definisana Ugovorom o kreditu.

Kome banke odobravaju moratorij ?

Prema Odluci FBA aplicirati za moratorij mogu pravne i fizičke osobe koje na dan 29.02.2020. nisu imale kašnjenja sa otplatom duže od 90 dana i osobe čija je kreditna(otplatna) sposobnost ugrožena zbog pandemije “COVID-19.

Banke moratorij odobravaju pravnim licima čije je poslovanje značajno pogođeno pandemijom “COVID-19“ i fizičkim licima koje su zbog pandemije “COVID-19“ ostali bez posla, imaju značajno smanjenje prihoda i ugroženost stabilnost ličnih prihoda i prihoda domaćinstva. Banke su omogućile zaprimanje zahtjeva za odobrenje moratorija i prateće dokumentacije banke elektronskim putem. Analizu zahtjeva banke mogu vršiti pojedinačno ili “grupno“odnosno Banka može definisati modalitet za pojedinačnog klijenta ili na portfolio osnovi.

Na osnovu zahtjeva klijenta i pojedinačne kreditne analize banke su a i dalje će klijentima nuditi jednu ili kombinaciju više posebnih mjera (među kojima je i moratorij), na osnovu kojih banka procjenjuje da će odobrene mjere pomoći klijentu da u budućem periodu uredno izmiruje svoje obaveze prema banci. Na taj način fizičkim osobama će se rastereti njihov lični i porodični budžet i omogućiti uredno servisiranje obaveza, a pravnim osobama donekle olakšati tekuće poslovanje i uredno servisiranje finansijskih i poslovnih obaveza.

Prema podacima FBA, zaključno sa 10. augustom za aktivaciju moratorija kod banaka ukupno se prijavilo 54.913 korisnika kredita, od kojih je odobreno 46.025. Od toga 42.793 se odnose na fizička lica, a 3.232 zahtjeva su odobrena pravnim licima, u ukupnom iznosu kreditnih obaveza od 3,03 milijarde KM.

Očekivani efekti moratorija i ostalih privremenih mjera?

Sigurno je da je odobrenje moratorija u otplati kredita i drugih mjera koliko-toliko pomoglo stanovništvu i privredi. Uz to može se konstatovati da se na taj način sačuvala privremeno finansijska vitalnost ekonomije ili bar dijela iste.

U cilju oporavka privrede i finansijskog sektora, očekivano je bilo da će FBA i dalje nastaviti “upravljati kriznim planom“ kada su u pitanju aktivnosti koje se odnose za oporavak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih oboljenjem “COVID-19“. Tako je FBA 24.08.2020. godine usvojila novu Odluku o privremenim mjerama koje banke primjenuju za oporavak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih oboljenjem “COVID-19“, kojom je mogućnost moratorija na kreditne obaveze fizičkih lica produžena za šest mjeseci, a pravne osobe koje su pogođene ovom pandemijom imat će u cijeloj narednoj godini mogućnost dobijanja grace perioda od svojih poslovnih banaka. Prema toj odluci, svoje zahtjeve za primjenu mjera klijenti će moći podnositi do kraja ove godine.

 

*Odluke koje se primjenjuju za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem “COVID-19“, a koje je donijela Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine pored banaka odnose se i na mikrokreditne organizacije i leasing društva.

Back To Top