skip to Main Content

PITANJE: Gdje je mjesto prometa usluga montaže i ugradnje klima i podnog grijanja, u slučaju, kada te usluge privrednom društvu sa sjedištem u Bosni i Hercegovini pruža lice sa sjedištem u inostranstvu, a koje nije registrovano kod poreskog punomoćnika u Bosni i Hercegovini?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Odredbom člana 3. Zakona propisano je da su predmet oporezivanja PDV-om promet dobara i usluga koje poreski obveznik, u okviru obavljanja svojih djelatnosti, izvrši na teritoriji Bosne i Hercegovine, kao i uvoz dobara u Bosnu i Hercegovinu. Saglasno članu 8. Zakona, prometom usluga, u smislu ovog zakona, smatraju svi poslovi i radnje izvršene u okviru obavljanja privredne djelatnosti, a koje ne čine promet dobara iz članova 4.- 7. ovog zakona.

Odredbama člana 12. stav 1. Zakona je propisano da poreski obveznik je svako lice koje samostalno obavlja privrednu djelatnost. Pod pojmom djelatnosti, u smislu stava 1. ovog člana, podrazumijeva se djelatnost proizvođača, trgovca ili pružaoca usluga koja se vrši s ciljem ostvarivanja prihoda, uključujući i djelatnosti eksploatacije prirodnih bogatstava, poljoprivrede, šumarstva i profesionalnih djelatnosti. Pod “privrednom djelatnošću” podrazumijeva se iskorištavanje imovine ili imovinskih prava u svrhu ostvarivanja prihoda. Obveznik je lice u čije ime i za čiji račun se vrši promet dobara, odnosno usluga ili uvoz dobara. Obveznik je i lice koje vrši promet dobara, odnosno usluga ili uvoz dobara u svoje ime, a za račun drugog lica.

Članom 13. Zakona je propisano da, podliježu plaćanju PDV-a:

  1. obveznici koji vrše promet dobrima ili uslugama na koje se obračunava PDV;
  2. poreski zastupnik koga odredi obveznik koji u Bosni i Hercegovini nema sjedište ni stalnu poslovnu jedinicu, a koji obavlja promet dobara i usluga u Bosni i Hercegovini;
  3. primalac usluga nabavljenih prilikom unapređivanja poslovanja, ako pružalac usluga koji nema sjedište u Bosni i Hercegovini, iz tačke 2. ovog stava, ne odredi poreskog zastupnika;
  4. svako lice koje u fakturi ili drugom dokumentu koji služi kao faktura (u daljem tekstu: faktura) iskaže PDV, a koje, u skladu s ovim zakonom, nije dužno obračunati i uplatiti PDV;
  5. u slučaju uvoza: primalac dobara, odnosno carinski dužnik utvrđen u skladu sa carinskim propisima;
  6. primalac dobara i usluga povezanih sa izgradnjom nepokretne imovine prema Poglavlju XII. ovog zakona.

U članu 15. stav 1. Zakona propisao je da se mjestom izvršenog prometa usluga smatra mjesto u kojem poreski obveznik, koji pruža usluge, ima svoje sjedište ili poslovnu jedinicu iz kojeg obavlja usluge ili stalno, odnosno uobičajeno prebivalište, ako nema sjedište ili poslovnu jedinicu, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Ovo je opšte pravilo od kojeg postoje i određeni izuzeci među kojima su i usluge u vezi sa nepokretnostima. Tako je u stavu 2. tačka 1. člana 15. Zakona propisano da se izuzetno od stava 1. ovog člana, mjestom vršenja prometa usluga smatra mjesto u kome se nepokretnost nalazi, ako se usluga vrši neposredno u vezi sa nepokretnostima, uključujući i usluge posredovanja u prometu nepokretnosti, procjene nepokretnosti, pripremnih radova u građevinarstvu (usluge arhitekata i ovlašćenih nadzornika i sl.).

Prema odredbama člana 60. Zakona, obveznik koji nema sjedište u Bosni i Hercegovini, a koji vrši promet dobara i usluga u Bosni i Hercegovini, registruje se kod poreskog punomoćnika koji ima sjedište u Bosni i Hercegovini. Obveznik i punomoćnik su solidarno i pojedinačno odgovorni za porez koji se obračunava u skladu s ovim zakonom. Prava i obaveze koje imaju obveznici u Bosni i Hercegovini, u skladu s ovim zakonom, odnose se i na punomoćnika.

Saglasno navedenim zakonskim odredbama, u slučaju, kada promet usluga montaže i ugradnje klima i podnog grijanja privrednom društvu sa sjedištem u Bosni i Hercegovini pruža lice sa sjedištem u inostranstvu, a koje nije registrovano kod poreskog punomoćnika u Bosni i Hercegovini, obaveza obračunavanja i plaćanja PDV-a za promet predmetnih usluga prelazi na primaoca tih usluga, u smislu odredbe člana 13. stav 1. tačka 3. Zakona.

Dakle, sa stanovišta odredbe člana 13. stav 1. tačka 3. Zakona, u navedenom primjeru, kada strano lice – poreski obveznik Republike Crne Gore po osnovu samostalne djelatnosti, pruža usluge pravnom licu PDV obvezniku sa sjedištem u BiH, obveznik PDV-a ima obavezu da na iznos naknade po primljenim fakturama obračuna PDV po stopi od 17%, kao primalac usluge. PDV obveznik mora voditi posebne evidencije – Knjiga ulaznih faktura i Knjiga izlaznik faktura, radi osiguranja podataka o izdatim i primljenim fakturama i porezu sadržanom u tim fakturama, te da se porez obračunat po fakturama stranih lica evidentira u poslovnoj evidenciji i kao ulazni i kao izlazni PDV.

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Back To Top