skip to Main Content

OVAJ JAVNI POZIV OTVOREN JE 21 DAN, ODNOSNO DO 16.02.2018. GODINE

U „Službenom glasniku BiH“, broj 50/17 od 11.7.2017. godine objavljene su Izmjene i dopune Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Jedinstvena pravila), s Aneksom I. kao sastavnim dijelom Jedinstvenih pravila, koje su usvojene od strane Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Člankom 39. Aneksa I. je utvrđeno da se za potrebe praćenja i izvješćivanja o provedbi Strategije unaprjeđenja kvaliteta propisa i Akcijskog plana unaprjeđenja kvaliteta propisa, kao i praćenja i izvješćivanja o primjeni Aneksa I., uspostavlja Stručno radno tijelo, kojeg čine koordinatori postupka procjene učinaka u institucijama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: institucije BiH), rukovodeći državni službenici iz Generalnog tajništva i Ureda za zakonodavstvo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i jedan član, predstavnik nevladinog sektora.

Članove Stručnog radnog tijela imenuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog rukovoditelja institucija BiH iz kojih pojedini članovi dolaze, te predstavnika nevladinog sektora izabranog putem javnog poziva, pri čemu je dužno osigurati ravnopravnu zastupljenost spolova u ukupnoj strukturi članova.

Člankom 49. Aneksa I. utvrđeno je da Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine objaviti javni poziv i izvršiti izbor predstavnika nevladinog sektora za člana Stručnog radnog tijela.

Stručno radno tijelo prati i izrađuje periodična izvješća o provedbi Strategije i Akcijskog plana, te primjeni Aneksa I., koji se najmanje jednom godišnje podnose Vijeću ministara i Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine na razmatranje i odlučivanje i objavljuju na Internet platformi eKonsultacije.

Stručno radno tijelo donosi poslovnik o svome radu, utvrđuje format izvješća o praćenju primjene Aneksa I. sa standardiziranim obrascima za prikupljanje podataka za potrebe praćenja i izvješćivanja, periodično prikuplja podatke naspram utvrđenih pokazatelja, vrši njihovu analizu i po potrebi predlaže odgovarajuće mjere i aktivnosti u okviru izvješća o praćenju primjene Aneksa I., koji se najmanje jednom godišnje podnose Vijeću ministara i Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine na razmatranje i odlučivanje i objavljuju na Internet platformi eKonsultacije.

Stručno radno tijelo utvrđuje i format izvješća o praćenju provedbe Strategije unaprjeđenja kvaliteta propisa i Akcijskog plana unaprjeđenja kvaliteta propisa sa standardiziranim obrascima za prikupljanje podataka za potrebe praćenja i izvješćivanja.

Pozivaju se sve zainteresirane organizacije civilnog društva (u daljnjem tekstu: OCD) iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, sa iskustvom u oblasti praćenja i izvješćivanja o provedbi strateških dokumenata, kao i praćenja i izvješćivanja o procjeni učinaka propisa, da iskažu svoj interes za aktivnim sudjelovanjem u radu Stručnog radnog tijela.

Sudjelovanje u ovom Javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve registrirane OCD-ove na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini.

U okviru prijave na Javni poziv, svi zainteresirani OCD-ovi trebaju popuniti Upitnik za iskazivanje interesa i predlaganje predstavnika OCD-a u Stručno radno tijelo, na razdoblje od četiri godine od dana imenovanja.

Upitnik se nalazi u nastavku Javnog poziva.

Nakon analize pristiglih prijava, povjerenstvo koje će imenovati ministar pravde Bosne i Hercegovine, sačinit će rang listu uspješnih, a rezultati Javnog poziva će biti objavljeni na web stranici Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine.

Predstavnika OCD-a u Stručno radno tijelo, na razdoblje od četiri godine od dana imenovanja, imenovat će ministar pravde Bosne i Hercegovine.

Kontakt osoba za sve daljnje informacije je gospođa dr.sc.iur. Selma Džihanović-Gratz, šefica Odsjeka za europske integracije, telefon broj (033) 721-668, e-mail adresa: selma.dzihanovic@mpr.gov.ba.

Javni poziv je objavljen na web stranici Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine i otvoren je 21 dan od dana objave.

Sve prijave na Javni poziv podnose se putem pošte, na slijedeću adresu:

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine

Sektor za strateška planiranja, koordinaciju pomoći i europske integracije

Ulica Hamdije Ćemerlića 2, zgrada Energoinvesta, objekt B, XV. kat

71 000 Sarajevo

sa naznakom:

„Prijava na Javni poziv za sudjelovanje u radu Stručnog radnog tijela – NE OTVARAJ“


 

U P I T N I K

ZA ISKAZIVANJE INTERESA I PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA OCD U STRUČNO RADNO TIJELO

Ovaj upitnik je sačinjen da posluži kao smjernica pri analizi interesa OCD-ova za aktivno sudjelovanje u radu Stručnog radnog tijela.

Prilikom identifikacije članova OCD-ova uzet će se u obzir da li OCD djeluje u oblastima za koje je nadležno Stručno radno tijelo, razina iskazanog interesa, spolna zastupljenost, tematska orijentacija, kao i omjer nominacija od strane OCD-ova.

Prilikom popunjavanja upitnika molimo da predložite pojedinca koji će predstavljati OCD u Stručnom radnom tijelu u naredne četiri godine od dana imenovanja Stručnog radnog tijela.

Pored informacija koje se traže, moguće je prilikom popunjavanja upitnika uključiti i dodatne informacije, kako bi se osigurao što iscrpniji odgovor na postavljena pitanja.

Back To Top