skip to Main Content
Dsc 02081

 

Na inicijativu ministra pravde i uprave Kantona Sarajevo Maria Nenadića, danas je održan sastanak predstavnika Ministarstva sa Salihom Kruščicom, predsjednikom Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH.

Tokom sastanka razgovaralo se o predstojećem potpisivanju Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBIH.

Ministar je obavijestio predsjednika Kruščicu da se čeka suglasnost još jedne općine u Kantonu Sarajevo, prije nego Vlada da svoju suglasnost na potpisivanje navedevog ugovora.

Također je bilo razgovora o implementaciji Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo koji je stupio na snagu. Ministar Nenadić je informisao predsjednika Kruščicu da je ministarstvo dalo u proceduru dvije uredbe, koje su preduvjet za donošenje pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u ministarstvima i organima državne službe na koje se odnosi ovaj zakon.

Ministar je najavio skori sastanak sa Sindikatom u vezi pripreme odgovarajućih podzakonskih akata koji su obaveza prema Zakonu o državnoj službi, kao i nastavak razgovora sa Agencijom za državnu službu FBiH i drugim tijelima u Federaciji BiH, a vezano za samu implementaciju Zakona i njihovo stavljanje u funkciju za potrebe Kantona Sarajevo, čime će se izbjeći gomilanje nove administracije u strukturama Kantona Sarajevo.

Razmijenjeno je i mišljenje u vezi tužbi državnih službenika i mogućnosti za njihovo što skorije rješavanje, kako bi se izbjegli drugi sporovi po osnovu prava na pravično suđenje i donošenje odluka i njihovo poštivanje u zakonskim rokovima.

Na kraju sastanka je ministar Nenadić najavio i sutrašnji sastanak sa predstavnicima SIGMA-e na kojem će se razgovarati o mogućim modelima unapređenja i poboljšanja efikasnosti i profesionalnosti državne službe u Kantonu Sarajevo, što je jedan od prioriteta Vlade KS u ovom mandatu.

 

Back To Top