skip to Main Content
ZIPS3D

 

Naglašena je potreba, a u vezi s tim, i raširena praksa da se, u svrhu pružanja pomoći zaposlenicima koji su materijalno ugroženi ili koji ne mogu rješavati svoja egzistencijalna pitanja iz redovnih prihoda, iz njihovih plaća i uz njihovu prethodnu saglasnost, formira poseban novčani fond s različitim nazivima (fond solidarnosti, kasa uzajamne pomoći, blagajna uzajamne pomoći i sl.). Mi ćemo ovom prilikom koristiti termin kasa uzajamne pomoći (u daljem tekstu: KUP).

Najčešće se ti oblici uzajamne pomoći osnivaju u okviru i pod patronatom sindikata firme.

Poslovanje KUP-a (izvori finansiranja, način upotrebe sredstava, upravljanje i dr.) uređuje se posebnim normativnim aktom, najčešće pravilnikom

 

Piše: Momir STEFANOVIĆ, dipl. oec.

 

Opće karakteristike djelovanja KUP-a

KUP predstavlja oblik dobrovoljnog udruživanja zaposlenika u kojoj njeni članovi, na načelima uzajamnosti i solidarnosti, međusobno pružaju pomoć u granicama raspoloživih sredstava.

Najčešće se ti oblici uzajamne pomoći osnivaju pod patronatom sindikata firme.

KUP nema svojstvo pravnog lica i u pravnom prometu s trećim licima djeluje u okviru sindikata na način propisan statutom sindikata i drugim važećim zakonskim propisima – KUP djeluje neprofitno na načelima dobrovoljnosti i solidarnosti.

Cilj KUP-a je pružanje novčane pomoći članovima najčešće u vidu beskamatnih dugoročnih i kratkoročnih zajmova. U nekim slučajevima dio sredstava namjenjuje se i za davanje pomoći (dakle ne zajma) zaposlenima, a ponekad i licima izvan firme (najčešće bivšim zaposlenicima – penzionerima), po prethodno utvrđenim kriterijima.

Raspolaganje sredstvima po osnovu ostvarene plaće je slobodna volja zaposlenika, tako da to pitanje i nije predmet neke posebne regulative. Međutim, da bi to bila organizovana aktivnost, koja se odvija po određenim, unaprijed poznatim pravilima, potrebno je da se to normativno uredi putem posebnog akta (uobičajeno pravilnikom).

Pravilnikom se uređuje način formiranja, čuvanja i raspolaganja sredstvima, procenat izdvajanja sredstava, izvještavanje o prikupljenim i utrošenim sredstvima po namjeni, vođenje evidencija o dodijeljenim sredstvima, način usvajanja izvještaja i druga pitanja vezana za upravljanje sredstvima, kao i određivanje odgovornog lica i donošenje odluka.

Predmet takvog akta ili posebne odluke može biti i kome se dodjeljuju pomoći, pri čemu se može predvidjeti i davanje pomoći licima koja nisu zaposlenici firme (po utvrđenim kriterijima).

Upravljanje KUP-om

Upravljanje i kontrolu poslovanja KUP-om ostvaruju članovi KUP-a neposredno i preko izabranih predstavnika. Uobičajeno je da organe KUP-a čine:

– skupština,

– upravni odbor i

– nadzorni odbor (ili komisija za nadzor).

Skupštinu KUP-a čine svi članovi i ona je najviši organ KUP-a. Upravni odbor je izvršni organ skupštine KUP-a. Nadzorni odbor (ili komisija za nadzor) vrši kontrolu finansijskog poslovanja KUP-a i nadzor nad primjenom pravilnika o poslovanju KUP-a. Pošto poslovanje KUP-a, sa stanovišta kontrole, nije pod „lupom“ inspekcijskih organa u mjeri kakav je slučaj s poslovanjem preduzeća, u praksi kod nas i u okruženju česti su slučajevi nezakonitog korištenja sredstava KUP-a. U tom pogledu nadzorni organ KUP-a ima posebnu ulogu i odgovornost.

Novčana sredstva KUP-a

Novčana sredstva Kase formiraju se iz:

– osnivačkih uloga članova (članarine, odnosno upisnine),

– mjesečnih članskih uloga,

– osnivačkog uloga firme pri kojoj je KUP osnovan,

– kamata od uloga na štednju i

– sredstava koja članovi KUP-a uplaćuju prilikom podizanja zajma, a koja su namijenjena za pokriće manipulativnih troškova i naknade u vezi s obavljanjem finansijskih i blagajničkih poslova KUP-a.

Ta sredstva, međutim, ne pripadaju pravnom licu u okviru kojega je formiran ovakav fond i ne mogu se prikazivati u knjigama pravnog lica (osim, eventualno, vanbilansno). Da li će se ova sredstva držati na posebnom računu KUP-a (ili njegovog predstavnika) ili u posebnoj priručnoj kasi koja bi se držala u kasi preduzeća (uz dobijanje saglasnosti za to), odluku o tome donose članovi KUP-a.

Odbitak od neto plaće radnika knjiži se stavom 450/469 – Obaveze prema KUP-u. Saldo konta 469 gasi se uplatom sredstava KUP-u (stav za knjiženje 469/200). Praćenje priliva i odliva sredstava fonda, dokumentovanje promjena i vođenje evidencija u knjigama KUP-a treba da vrši odgovorno lice kojem je to povjereno.

Poslovanje KUP-a

Finansijsko poslovanje KUP-a vrši se u skladu s propisima i principima o materijalno-finansijskom poslovanju.

Za svakog člana KUP-a vodi se evidencija o uplaćenoj upisnini, mjesečnim članskim ulozima, podignutom zajmu i vraćanju zajma. Također se vodi evidencija o davanju bespovratne pomoći iz dijela sredstava koja su predviđena za tu namjenu.

Svaki član KUP-a ima pravo uvida u svoju karticu u kojoj je vidljivo stanje dugovanja i potraživanja, kao i zahtijevati upis mjesečnih uloga u njegovu evidencionu karticu.

Način davanja zajmova i pomoći

Pravilnikom o poslovanju KUP-a detaljno se propisuje način korištenja sredstava KUP-a. Naprijed je rečeno da su to dugoročni i kratkoročni zajmovi članovima KUP-a i pomoći članovima KUP-a i licima izvan firme.

Dugoročni zajmovi daju se obično na rok od 12 do 24 mjeseca, a kratkoročni na rok do tri mjeseca.

Pravilnikom se definiše najviši iznos zajma, način i rokovi podnošenja zahtjeva za odobravanje zajma, organ koji odobrava zajam i dr.

Pravilnikom se propisuju i slučajevi u kojima se iz sredstava KUP-a daje pomoć zaposlenicima i licima izvan firme (najčešće bivšim zaposlenicima). Obično je to materijalna pomoć, pomoć u slučaju smrti zaposlenika ili člana njegove uže porodice, teške bolesti ili povrede na radu i sl.

Često se postavlja pitanje poreznog tretmana korištenja sredstava KUP-a od strane zaposlenika. Iako po propisima o porezu na dohodak isplate za različite namjene (koje se vrše iz sredstava prikupljenih sindikalnom članarinom koju uplaćuju zaposlenici iz svojih plaća) formalno nisu oslobođene oporezivanja, ne bi bilo osnova da se one oporezuju, s obzirom na to da su plaće iz kojih se formiraju ta sredstva „uzajamne pomoći“ već jednom oporezovane, pa bi se radilo o dvostrukom oporezivanju.

Prestanak rada KUP-a

KUP može, iz različitih razloga, da prestane s radom. U tom slučaju formira se komisija za likvidaciju. Komisija ima prvenstveno zadatak da u propisanom roku prikupi sva potraživanja KUP-a, po potrebi i prisilnim putem. Nakon utvrđivanja stvarnog stanja, komisija organizuje povrat članovima KUP-a njihovih uloga.

U nastavku se daje ogledni primjer Pravilnika o poslovanju KUP-a, Pristupnice u članstvo KUP-a i Zahtjeva za odobravanje pozajmice:

 

 1. Pravilnik

Na osnovu Statuta sindikata društva ________________________ na skupštini održanoj dana _________ donesen je

 

PRAVILNIK

O POSLOVANJU KASE UZAJAMNE POMOĆI

SINDIKATA DRUŠTVA_____________________________

 I OSNIVANJE, NAZIV I DJELOKRUG RADA KASE

Član 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se način rada i poslovanje Kase uzajamne pomoći (u daljnjem tekstu: KUP) koja djeluje u Društvu u okviru sindikata društva.

Član 2.

Puni naziv KUP-a glasi: Kasa uzajamne pomoći sindikata Društva _________________.

Sjedište KUP-a je u ____________ ul. ________________________ br.

KUP ima pečat s tekstom svog naziva i sjedišta.

Član 3.

KUP je oblik dobrovoljnog udruživanja zaposlenika u kojoj članovi, na načelima uzajamnosti i solidarnosti, međusobno pružaju pomoć u granicama raspoloživih sredstava.

Član 4.

Upravljanje i kontrolu poslovanja KUP-a ostvaruju članovi Kase neposredno i preko izabranih organa. Finansijsko poslovanje KUP-a vrši se prema odredbama ovog Pravilnika i u skladu s propisima o materijalno-finansijskom poslovanju.

II CILJ I ZADATAK KUP-a

Član 5.

Cilj KUP-a je pružanje međusobne novčane pomoći svojim članovima u obliku beskamatnih dugoročnih i kratkoročnih zajmova i pomoći.

Zadatak KUP-a je uzajamno pomaganje svojih članova.

 

III ČLANSTVO U KUP-u

Član 6.

Član Kase može biti svaki zaposlenik koji je zasnovao radni odnos u Društvu___________, a član je sindikata Društva i prihvata odredbe ovog pravilnika.

Članom KUP-a postaje se potpisivanjem izjave o pristupanju KUP-u (pristupnica) i uplatom osnivačkog uloga (upisnine).

Član 7.

Član KUP-a ima prava i obaveze:

 • dobijati zajmove pod uslovima iz ovog pravilnika,
 • sudjelovati u upravljanju KUP-om,
 • birati i biti biran u organe KUP-a,
 • predlagati izmjene i dopune ovog pravilnika,
 • redovno uplaćivati mjesečni članski ulog,
 • redovno otplaćivati dobiveni zajam,
 • pridržavati se odredbi Pravilnika i zaključaka organa KUP-a i
 • u slučaju likvidacije KUP-a vratiti preostali dug u roku koji utvrdi komisija za likvidaciju.

Član 8.

Član KUP-a ima pravo ispisa iz članstva KUP-a, s tim da mu se u roku od mjesec dana mora vratiti njegov članski ulog uz prethodno izmirenje svih obaveza po osnovu članstva prema KUP-u.

Član 9.

U slučaju smrti člana KUP-a njegov članski ulog predaje se njegovim zakonskim nasljednicima.

Ako se od uloga iz prethodnog stava treba naplatiti zajam tada se zakonskim nasljednicima isplaćuje ostatak uloga.

Ukoliko dug umrlog člana KUP-a iznosi više od članskog uloga, preostali članovi KUP-a solidarno će preuzeti preostali dug.

 IV ORGANI KUP-a

Član 10.

Organi KUP-a su:

 • Skupština,
 • Upravni odbor i
 • Nadzorni odbor.

Član 11.

Skupština

Skupštinu čine svi članovi KUP-a i ona je najviši organ KUP-a. Održava se prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje.

Skupštinu saziva predsjednik Skupštine, odnosno njegov zamjenik i on predsjedava Skupštinom.

Predsjednik Skupštine bira se javnim glasanjem, na rok od dvije godine.

 

Član 12.

Skupština:

 • donosi Pravilnik KUP-a i njegove izmjene i dopune,
 • bira i opoziva predsjednika Skupštine, njegovog zamjenika, te članove Upravnog i Nadzornog odbora,
 • razmatra i odobrava izvještaj Upravnog i Nadzornog odbora i blagajnika,
 • odlučuje o usvajanju finansijskog obračuna KUP-a za svaku poslovnu godinu i o uslovima poslovanja KUP-a u narednoj godini, te o naknadi za blagajnika,
 • rješava žalbe i molbe članova KUP-a i
 • odlučuje o likvidaciji KUP-a i imenuje likvidacionu komisiju.

Član 13.

Upravni odbor

Upravni odbor je izvršni organ Skupštine KUP-a.

Upravni odbor ima 5 članova.

Upravni odbor bira Skupština KUP-a iz redova svojih članova.

Predsjednik Skupštine KUP-a je ujedno i predsjednik Upravnog Odbora KUP-a.

 

Član 14.

Mandat članova Upravnog odbora traje dvije godine.

Mandat članova Upravnog odbora može prestati:

 • opozivom od strane Skupštine KUP-a,
 • prestankom rada u Društvu,
 • podnošenjem ostavke,
 • smrću.

Član 15.

Nadležnosti Upravnog odbora su:

 • da donosi odluku o sazivanju sjedice Skupštine,
 • da priprema prijedloge o kojima rješava Skupština,
 • da brine o ostvarivanju odluka Skupštine,
 • da raspravlja i odlučuje o svim nastalim problemima u radu Kase između dva saziva Skupštine u skladu s odredbama ovog pravilnika,
 • da donosi odluke o visini zajmova i pozajmica u skladu s ovim Pravilnikom i uslovima poslovanja KUP-a i
 • da podnosi izvještaj o svom radu Skupštini.

Član 16.

Nadzorni odbor:

Nadzorni odbor sastoji se od 3 člana i 3 njegova zamjenika.

Mandat članova Nadzornog odbora traje dvije godine.

Mandat članova Nadzornog odbora može prestati:

 • opozivom od strane Skupštine KUP-a,
 • prestankom rada u Društvu,
 • podnošenjem ostavke i
 • smrću.

Član 17.

Nadležnosti Nadzornog odbora su:

 • nadziranje primjene Pravilnika i kontrola finansijskog poslovanja KUP-a,
 • predlaganje mjera za poboljšanje finansijskog poslovanja KUP-a,
 • kontrola i pomoć u provođenju odluka Skupštine,
 • podnošenje izvještaja Skupštini o finansijskom poslovanju KUP-a i o provođenju odredbi Pravilnika i odluka Skupštine.

 

Član 18.

Član Nadzornog odbora istovremeno ne može biti i član Upravnog odbora.

V NOVČANA SREDSTVA KASE

Član 19.

Novčana sredstva Kase sastoje se od:

 1. osnivačkih uloga članarine (upisnine) i osnivačkog uloga društva,
 2. mjesečnih članskih uloga,
 3. sredstava namijenjenih za pokriće manipulativnih troškova,
 4. kamata od uloga na štednju i
 5. drugih (vanrednih) prihoda.

Član 20.

Upisnina (osnivački ulog) za članstvo u KUP-u iznosi _______ KM i bespovratna je.

Minimalni mjesečni članski ulog utvrđuje se u iznosu od _______ KM.

Član KUP-a može mjesečno uplaćivati veći ulog od navedenog u prethodnom stavu, ako on to želi, a što potvrđuje potpisanom izjavom.

Za vrijeme otplate zajma članski ulog se ne može smanjiti ispod visine prosječnog mjesečnog uloga za posljednjih šest mjeseci prije dobivanja zajma.

Svaki član KUP-a kod podizanja zajma plaća KUP-u u ime manipulativnih troškova 1% od podignutog iznosa zajma.

Ova sredstva koriste se za:

 • pokrivanje materijalnih troškova poslovanja KUP-a (kancelarijski materijal i druge troškove),
 • davanje naknade u vezi s obavljanjem finansijskih i blagajničkih poslova KUP-a.

Kasa ima otvorenu štednu knjižicu na koju se polažu sva novčana sredstva iznad visine utvrđenog blagajničkog maksimuma.

Ovlašteni potpisnici za štednu knjižicu su:

 • predsjednik Upravnog odbora,
 • blagajnik i
 • sekretar Upravnog odbora.

Novčana sredstva od vanrednih prihoda koriste se prvenstveno za davanje zajmova i pomoći članovima KUP-a.

VI NAČIN DAVANJA ZAJMOVA

Dugoročni zajmovi

Član 21.

Pravo na dugoročni zajam stiče član KUP-a nakon tromjesečnog neprekidnog članstva, odnosno član KUP-a može podnijeti zahtjev za novi zajam nakon što je otplatio posljednju ratu prethodnog zajma.

Član 22.

Dugoročni zajam daje se članovima KUP-a s rokom otplate od 12 do 24 mjeseca.

Ako član KUP-a, zajmoprimac, želi skratiti ugovoreni rok otplate dobijenog zajma, o tome pismeno obavještava blagajnika KUP-a.

Član KUP-a ima pravo na dugoročni zajam 2,5 puta veći od ukupnog članskog uloga člana – tražioca zajma, maksimalno do __________ KM.

Maksimalni iznos dugoročnog zajma za zajmoprimca utrvđuje se na način da mjesečne otplate zajma s mjesečnim članskim ulogom i ostalim administrativnim zabranama ne mogu iznositi više od 1/3 prosječne plaće zajmoprimca u posljednja tri mjeseca prije dobivanja zajma.

Član 23.

Pismeni zahtjev za dugoročni zajam podnosi se blagajniku KUP-a preko knjige za zajmove najmanje mjesec dana ranije.

Ukoliko KUP-a ne raspolaže dovoljnim novčanim sredstvima da svim podnosiocima zahtjeva izvrši isplatu zajma istog mjeseca, isplata se vrši redoslijedom podnesenih zahtjeva blagajniku.

Dugoročni zajam isplaćuje se zajmoprimcima jednom mjesečno i to sljedeći dan po isplati plaća u Društvu.

Na štednoj knjižici KUP-a mora za odobravanje kratkoročnih zajmova ostati najmanje 10% od ukupnog iznosa s kojima KUP raspolaže.

Kratkoročni zajmovi

Član 24.

Članu KUP-a može se dati kratkoročni zajam – pozajmica s rokom vraćanja od najduže 3 mjeseca.

Pravo na pozajmicu ima svaki član KUP-a bez obzira na dužinu članstva i da li je već koristio zajam u KUP-u.

O pismenom zahtjevu tražioca rješava Upravni odbor u roku od tri dana od podnošenja zahtjeva.

Blagajnik je dužan na prvoj sjednici Upravnog odbora obavijestiti taj organ o odobrenim kratkoročnim zajmovima.

Visina kratkoročnog zajma iznosi najviše do iznosa prosječno mjesečno isplaćene neto plaće po radniku u privredi Federacije BiH za prethodna tri mjeseca.

Član 25.

U skladu s odredbama ovog pravilnika i uslovima poslovanja za tekuću godinu, dugoročne i kratkoročne zajmove odobrava Upravni odbor.

Član 26.

U Odluci o dodjeli zajma navodi se visina zajma, visina mjesečne rate, početak otplate, rok i način otplate.

Član 27.

Svaki novčani nalog za isplatu iz sredstava KUP-a mora imati osim potpisa blagajnika i potpis predsjednika ili sekretara Upravnog odbora.

Član 28.

Korisnik zajma treba dati izjavu u kojoj pristaje da se otplata zajma vrši putem administrativne zabrane na mjesečnu plaću.

Pomoći zaposlenicima i drugim licima

Član 29.

Iz ukupnih sredstava KUP-a 10% se rezerviše za davanje pomoći zaposlenicima i izuzetno licima izvan društva. Pomoć zaposlenicima može se davati u slučaju smrti člana uže porodice zaposlenika i u slučaju teške bolesti. Pomoć zaposlenicima izvan firme, u pravilu, daje se bivšim zaposlenicima – penzionerima. Odluku o pomoći i visini pomoći za svaki pojedini slučaj donosi Upravni odbor KUP-a na osnovu zahtjeva tražioca pomoći.

VII POSLOVANJE KUP-a

Član 30.

Za svakog člana KUP-a vodi se evidencija o uplaćenoj upisnini, mjesečnim članskim ulozima, podignutom zajmu i vraćanju zajma, kao i datoj pomoći.

Član 31.

Sve uplate i isplate KUP-a vode se preko knjige blagajničkog izvještaja i preko štedne knjižice u poslovnoj banci.

Član 32.

Sve blagajničke poslove i poslove evidencije u vezi s radom KUP-a obavlja blagajnik, koji je i materijalno odgovoran za rad blagajne.

U svom poslu blagajnik je dužan pridržavati se propisa o blagajničkom poslovanju i voditi ažurno evidenciju u vezi s poslovanjem KUP-a.

Blagajnik podnosi izvještaj o stanju KUP-a svaka tri mjeseca Nadzornom odboru, a jedanput godišnje Skupštini KUP-a.

Član 33.

Blagajnik za obavljanje poslova prima naknadu koju mu utvrđuje Skupština, prema uslovima o poslovanju KUP-a za tu godinu.

Član 34.

Svaki član KUP-a ima pravo uvida u svoju karticu u kojoj je vidljivo finansijsko stanje dugovanja i potraživanja, kao i zahtijevati upis mjesečnih uloga u njegovu evidencionu karticu.

Član 35.

Mjesečni ulozi i rate za otplatu zajmova naplaćuju se na osnovu spiska koji sastavlja blagajnik i dostavlja računovodstvu društva zbog obustave prilikom isplate mjesečne plaće.

VIII PRESTANAK RADA KUP-a

Član 36.

U slučaju prestanka rada KUP-a osniva se likvidaciona komisija od 3 člana koje određuje Skupština KUP-a.

Član 37.

Likvidaciona komisija dužna je u roku od mjesec dana, a na osnovu materijalne dokumentacije, prikupiti sva potraživanja i novčana sredstva KUP-a i prema potrebi i prinudnim putem naplatiti zajmove i pozajmice koji nisu naplaćeni.

Član 38.

Likvidaciona komisija dužna je, po završetku svog rada i nakon utvrđenog stvarnog stanja KUP-a, članovima vratiti njihove uloge.

Ako nakon provedenog likvidacionog postupka nema dovoljno sredstava da se članovima isplate ulozi u cijelosti, isplate uloga izvršit će se srazmjerno prema postojećim sredstvima i učešću uloga članova KUP-a.

IX ZAVRŠNE ODREDBE

Član 39.

Odredbe ovog pravilnika ovlaštena je tumačiti Skupština KUP-a, s tim što se izmjene i dopune ovog pravilnika donose na isti način na koji je donesen i ovaj pravilnik.

Član 40.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od _______ godine.

 

 1. Pristupnica

 

PRISTUPNICA

u članstvo Kase uzajamne pomoći

Ime: __________________________________________________________________

Prezime: ________________________________________________________________

Preduzeće: __________________________________________ ____________________

Kontakt telefon: __________________________________________________________

Moj mjesečni članski ulog iznosit će _________________________________ KM.

IZJAVA

 1. Molim da me na osnovu ove pristupnice učlanite u Kasu uzajamne pomoći (KUP) Sindikata Društva ________________________, te izjavljujem da prihvatam Pravilnik KUP-a Sindikata.
 2. Potpisom ove pristupnice ovlašćujem Sindikat Društva da moj mjesečni članski ulog naplaćuje obustavom od moje plaće kod mog poslodavca.

PRENOS ČLANSKOG ULOGA

Prenosim ulog u iznosu od _____________________________ KM.

U prilogu dostavljam kopiju virmana ili uplatnice o izvršenoj uplati prenesenog članskog uloga na račun Sindikata Društva otvoren kod banke _____________________ (za KUP).

(Na uplatnici u pozivu na broj obavezno upisati svoj JIB)

 

U ___________________________________________________ 201 ___.

(mjesto i datum)

 

Svojeručni potpis

__________________________________________________

 1. Zahtjev

 

SINDIKATU ZAPOSLENIIKA DRUŠTVA _______________________________

Ime i prezime ________________________________________________________*

JIB_________________________________________________________________

Ulica i kućni broj______________________________________________________

Broj pošte i mjesto ____________________________________________________

Mobitel _____________________________________________________________

Organizaciona  jedinica ________________________________________________

 

ZAHTJEV ZA POZAJMICU iz KUP-a

Molim vas da mi, u skladu s Pravilnikom o poslovanju KUP-a i kriterijima za dodjelu povratnih i bespovratnih pomoći iz sredstava KUP-a, odobrite pozajmicu srazmjerno ušteđenom ulogu (omjer 1:3) u novčanom iznosu od ____________ KM na ____ mjesečnih rata.

Molim Vas da mi navedeni iznos uplatite na račun broj __________________________

otvoren kod  ________________________________banke.

Pristajem da se u slučaju nemogućnosti daljnje otplate pozajmice putem obustave na plaći (zbog penzionisanja, prestanka radnog odnosa, otkaza i sl.) može preostalo dugovanje naplatiti od mog novčanog uloga, kojeg sam uštedio tokom članstva u KUP-u.

Ukoliko preostalo dugovanje nije moguće u potpunosti naplatiti od mog ušteđenog uloga, pristajem da se u slučaju dospjelosti obaveze po ovom Zahtjevu, može provesti neposredna prisilna obustava na mojoj cjelokupnoj imovini radi naplate potraživanja iz ovog Zahtjeva, za što će se naknadno odrediti visina  neotplaćenog dijela date pozajmice, uključujući stvarne troškove opomene.

 

U slučaju nastalog spora nadležan je Općinski sud u __________________________

U _______________, dana________ godine.

_____________________ (svojeručni potpis*)

*potpisom ovog zahtjeva pod materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da su navedeni podaci istiniti te kao korisnik pozajmice potvrđujem da sam upoznat s uslovima davanja i vraćanja pozajmice u skladu s Pravilnikom o poslovanju KUP-a.

(popunjava Sindikat Društva)

Nakon provedenog uvida u evidencije člana KUP-a dana ____________ godine odobrava se pozajmica u iznosu od __________ KM na ______ rata u mjesečnim anuitetima koji iznose _______ KM.

Broj pozajmice: ___________

Datum isplate pozajmice: ___________

ODOBRIO: _______________________________

(potpis ovlaštenog lica)

 

Back To Top