skip to Main Content
Vlada Kantona Sarajevo02032015

Na osnovu člana 37. i 46. u vezi sa članom 23., 31. i 39. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 5/19) i člana 26. i 28. stav (1) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 36/14 – Novi prečišćeni tekst i 37/14 – Ispravka), Vlada Kantona Sarajevo, na 15. sjednici održanoj 11.04.2019. godine, donijela je sljedeću

UREDBU
O NAKNADAMA KOJE NEMAJU KARAKTER PLAĆE

DIO I. OPĆE ODREDBE

Član 1.
(Predmet regulisanja

Ovom uredbom uređuju se uvjeti, kriteriji i način ostvarivanja naknada i drugih materijalnih prava koja pripadaju državnim službenicima i namještenicima u kantonalnim organima uprave i kantonalnim upravnim organizacijama i drugim organima kantonalne uprave (u daljnjem tekstu: kantonalni organ uprave), koja nemaju karakter plaće, a čija visina i način ostvarivanja nisu u potpunosti regulisani Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Zakon).

DIO II. NAKNADE KOJE PRIPADAJU DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA

Odjeljak A. Vrste naknada

Član 2.
(Naknada za prekovremeni rad, rad u neradne dane, noćni rad
i rad u dane državnih praznika)

(1) Državnom službeniku i namješteniku osnovna plaća uvećat će se:
a) za prekovremeni rad 50%,
b) za rad u neradne dane 30%,
c) za rad noću 35%,
d) za rad u dane državnih praznika 50%.
(2) Naknade odnosno uvećanja plaće iz stava (1) ovog člana ostvaruju se donošenjem rješenja u kome će biti precizno naznačeni vrsta poslova, broj sati provedenih na takvim poslovima i broj izvršilaca poslova.

Član 3.
(Naknada za slučaj povrede na radu, teške invalidnosti i teške bolesti)

(1) U slučaju nastanka povrede na radu, teške invalidnosti ili teške bolesti državnog službenika i namještenika, ili člana njegove uže porodice, isplaćuje mu se jednokratna novčana pomoć u skladu sa članom 31. Zakona.

(2) Pod teškom bolešću iz stava (1) ovog člana, podrazumijevaju se slijedeće bolesti: akutna tuberkuloza, maligna oboljenja, endemska nefropatija, hirurška intervencija na srcu i mozgu, sve vrste degenerativnih oboljenja centralnog nervnog sustava, infarkt (srčani i moždani), oboljenje mišićnog sustava, paraliza i druge teške bolesti određene općim aktom Federalnog ministarstva zdravstva, kao i teške tjelesne povrede. Bolest, odnosno tjelesna povreda se dokazuje na osnovu dijagnoze i potvrde nadležne zdravstvene ustanove i zdravstvene komisije za kvalifikaciju težine bolesti – JU “Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo”.

Odjeljak B. Rješavanje o naknadama i drugim materijalnim pravima

Član 4.
(Rješenje)

(1) Naknade i druga materijalna prava predviđena u odredbama čl. 2. i 3. ove uredbe ostvaruju se donošenjem rješenja.

(2) Rješenje iz stava (1) ovog člana donosi rukovodilac kantonalnog organa uprave u kojem se državni službenik, odnosno namještenik nalazi u službi.

DIO III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 5.
(Primjena Uredbe)

Naknade i druga materijalna prava utvrđena ovom uredbom, odnose se i na izabrane dužnosnike, nosioce izvršnih funkcija, pravobranioca i zamjenika pravobranioca, kao i na lica koja nisu državni službenici a čiji se radno-pravni status uređuje Zakonom o državnoj službi u Kantonu Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 31/16).

Član 6.
(Započeti postupci)

Svi postupci za otvarivanje naknada i drugih materijalnih prava započeti prije stupanja na snagu ove uredbe, okončat će se po odredbama uredbe po kojim su započeti.

Član 7.
(Prestanak važenja)

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o naknadama koje nemaju karakter plaće (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 4/12, 25/14 i 21/18).

Član 8.
(Stupanje na snagu)

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljianja u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”.

Broj 02-05-16100-6/19
11. aprila 2019. godine
Sarajevo


Premijer
Edin Forto, s. r.

Back To Top