skip to Main Content

Analiza usvojenih amandmana L–LVII (50-57) na Ustav Kantona Sarajevo i naredni koraci u reformi javne uprave u Kantonu bile su teme  sastanka predstavnika Ministarstva pravde i uprave KS i Centara civilnih inicijativa (CCI).

Veliku podršku u pripremi amandmana pružila je upravo ova organizacija te je ovom prilikom istaknuto kako tu saradnju javnog i civilnog sektora treba stalno unapređivati i širiti na druge segmente rada Vlade. Amandmanima usvojenim na sjednici Skupštine KS protekle sedmice između ostalog su utvrđene nadležnosti Grada Sarajeva kao jedinice lokalne samouprave, način finansiranja jedinica lokalne samouprave u Kantonu, provedba odluka Ustavnog suda BiH o konstitutivnosti sva tri naroda, službeni jezici i pisma u Kantonu Sarajevo, te  sastav i mandat Gradskog vijeća kao i imovina jedinica lokalne samouprave.

Zajednička je ocjena da su ove provedene aktivnosti od krucijalnog značaja za građane, te da je njihov cilj učiniti dostupnijim i pristupačnijim javne servise upravo njima.

U nastavku reforme javne uprave slijedi donošenje zakona o lokalnoj samoupravi i o pripadnosti javnih prihoda.

U toku je izrada prednacrta ovih zakona koji će tokom ove sedmice biti objavljeni na službenoj stranici Ministarstva pravde i uprave. Time se otvara proces konsultacija i javne rasprave, istaknuto je na današnjem sastanku. Dogovoreni su koraci koje treba poduzeti na nivou lokalnih zajednica, u saradnji sa čelnicima zakonodavne i izvršne vlasti Grada i općina.

Cilj je, po riječima ministra Marija Nenadića, da se ovi zakoni donesu do kraja godine a što je predviđeno i programskim aktivnostima Ministarstva pravde i uprave.On smatra da je to realno moguće i ranije, jer je rasprava o amandmanima pokazala koliko lokalne zajednice razumiju važnost započetog procesa.

“Zakon o lokalnoj samoupravi treba razraditi odredbe Ustava KS na način da se tačno i detaljno zna koji je nivo vlasti odgovoran za određena pitanja. Zakon će stvoriti pretpostavke da jedinice lokalne samouprave dorade svoje statute i druge opće akte te donesu propise. Također će odrediti koje propise Kanton treba hitno donijeti a odnose se na oblasti komunalne djelatnosti, predškolsko i osnovno obrazovanje, te niz drugih propisa”, obrazložio je ministar Nenadić.

Dodao je da je Zakonom o pripadnosti javnih prihoda potrebno na konkretan način, u dogovoru sa Gradom i općinama, utvrditi pripadnost pojedinih prihoda svakom od nivoa vlasti u KS-u, u odnosu na njihova ustavna i zakonska ovlaštenja.

“Oba ova zakona su ključni propisi treba donijeti nakon ustavnih amandmana kako bi se stabilizirale prilike i uveo red u navedenim oblastima, a u skladu s presudama Ustavnog suda FBiH”, naglasio je ministar Nenadić.

Najavio je i potpisivanje memoranduma  između Ministarstva i CCI-ja kojim će se precizirati buduća saradnja u okviru ovog reformskog procesa.

Back To Top